انتخابات آمريكا-رياست جمهوري در آمريكا

يك سوال داشتم و اون اينكه اگه ممكنه قوانين رياست جمهوري در امريكا را كامل برام توضيح بدهيد يعني چه جوري يك شخص در رياست جمهوري امريكا رأي مياره؟ اگه ممكنه با جزئيات توضيح بدهيد.

انتخاب رئيس جمهوري آمريكا
در آمريكا انتخاب رئيس جمهور به شكل غيرمستقيم انجام مي‏شود؛ نويسندگان قانون اساسي اين كشور بر اين بوده‏اند كه انتخاب رئيس‏جمهور را از مداخله و نفوذ مستقيم عامه مردم بركنار داشته، آن را در صلاحيت گروهي معدود به نام (Electoral College) به معناي «هئيت انتخاب كنندگان»يا «هيئت انتخاباتي»، قرار دهند.
براساس قانون اساسي آمريكا، رئيس‏جمهوري اين كشور - كه قدرت و اختيارات فوق‏العاده و گسترده‏اي دارد - بدين شكل انتخاب مي‏شود: ابتدا مردم هر ايالت، تعدادي نماينده (الكترال) بر مي‏گزينند كه تعداد آنان با تعداد كل سناتورها و نمايندگان آن ايالت در كنگره برابر است. انتخاب كنندگان رياست جمهوري (الكترال‏ها) در ايالت‏هاي خود تشكيل جلسه مي‏دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر - يك نفر جهت احراز رياست جمهوري و ديگري براي معاونت وي - را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد؛ انتخاب مي‏كنند و سپس نتيجه را به شخص سنا ارسال مي‏دارند و رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان، كليه تأييديه‏ها را گشوده و شخصي كه بيشترين تعداد آرا را كسب نمايد، رئيس جمهور مي‏شود قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، بخش اول از اصل دوم.. در اين ميان احزاب سياسي نيز نقش مهمي‏در تأثيرگذاري بر انتخابات رياست جمهوري آمريكا ايفا مي‏نمايند.
و براي رعايت ظاهر قانون اساسي، صورتي از نامزدهاي انتخاباتي «هيئت انتخاب‏كنندگان» (الكترال‏ها) را ارائه مي‏دهند كه در صدر آن، نام نامزد مقام رياست جمهور و معاون وي قيد گرديده است و مفهوم آن، اين است كه هرگاه اين افراد به عضويت «هيئت انتخاب كنندگان» برگزيده شوند؛ متعهدند كه به نامزدهاي حزب رأي دهند. هرحزب كه اكثريت آراي يك ايالت را به دست آورد به تعداد كليه اعضاي «هيئت انتخاب كنندگان»آن ايالت، به نفع نامزد حزب خود رأي خواهد داشت و به اين ترتيب آراي اقليت به حساب نخواهد آمد.
اين است كه به محض خاتمه انتخابات در هر ايالت، نتيجه انتخابات معلوم، و تهيه ليست و گواهي آن و مداخله مجلسين جنبه تشريفاتي خواهد داشت. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي مرندي، ص‏99..
قانون اساسي ايالات متحده در بخش 1 اصل دوم ، پيرامون چگونگي انتخاب رياست جمهوري اين کشور چنين بيان مي کند :
[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.
[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد.
اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.
[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.
[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.
[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.
[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.
[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:
«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».
(مأخذ : وبلاگ قانون اساسي ، قانون اساسي ايالات متحده )
جهت مطالعه بيشتر ر . ک :
1. حقوق تطبيقي ، عبدالحسين شيروي ، نشر سمت .
2 . سياست در آمريکا. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 21/100110437)