اطاعت از ولي فقيه-اطاعت از نماينده رهبري

تا چه حد سخنان نمايندگان ولي فقيه در دانشگاهها( در نهاد رهبري) و در استان ها( به عنوان امام جمعه) حكم خود سخنان ايشان را دارد و تمرد از آن در حكم تمرد از سخنان خود رهبري محسوب مي شود؟ در مواردي كه رهب

در بررسي دقيق موضوع فوق توجه به نکات ذيل حائز اهميت است : يکم . در يک تقسيم بندي ، بيانات و نظرات ولى فقيه سه بخش است :
1. فتوا ؛ که فقط براى مقلدان او لازم‏الاجرا است .
2. توصيه‏ها و بيانات ارشادى ؛ که نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدايت است. که نه تنها الزامى نمى‏آورد بلکه انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از اين گونه توصيه‏هاى رهبرى -تا جايى كه با قانونى مخالفت نكند الزامى نيست. در اين موارد او مى‏تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراى خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراى خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه‏اى تبليغ كند كه باعث بى‏حرمتى و تضعيف رهبر و حكومت اسلامى شود.
3. احكام حكومتى كه يا مستقيماً خود ولي فقيه صادر مى‏كند و يا از مجارى قانونى (مانند مجلس شوراى اسلامى) صادر مى‏شود ؛ در اين بخش اطاعت از دستورات و احكام ولايى يا قوانين مدون جمهورى اسلامى -كه به يك اعتبار احكام ولى فقيه‏اند براى همگان (حتى غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتى اگر شخصى آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشورى، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامى، تابع سليقه‏هاى متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايى نخواهد داشت.البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمى، مى‏تواند به عنوان مشورت براى حكومت اسلامى ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم‏گيرى، شخص ولى‏فقيه يا مجارى قانونى منصوب از ناحيه او است.
دوم . سخنان نمايندگان ولي فقيه در دو صورت لازم الاتباع مي باشد :
1. در مواردي که سخنان نماينده ولي فقيه بيانگر و ناظر به احکام ولي فقيه است . که در حقيقت در چنين مواردي اطاعت از شخص رهبري است نه نماينده ايشان ؛
2 . در مواردي که سخنان نماينده ولي فقيه ، در چارچوب اختيارات و حوزه نمايندگي اوبوده که در چارچوب مصالح و مقررات کلي ، بيان مي گردد . چنانکه حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به اين پرسش که : « آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي که داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟ » مي فرمايند : « اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي که از طرف ولي فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست. »(ر.ک : اجوبة الاستفتائات ، س 69)
3. همانگونه که در سوال به درستي بيان نموديد در مواردي که ولي فقيه به قشر خاصي امري مي کند و فردي جزء آن باشد ، و همچنين در مواردي که به صورت عمومي حکمي صادر نمايد ، در هر دو صورت عمل کردن به حکم و امر رهبري واجب است.
و بالآخره از آنجا که انجام وظايف و تکاليف اجتماعي از جمله در زمينه اطاعت از ولي فقيه نيازمند آگاهي است؛ از اين رو هر فرد وظيفه دارد تا حد مقدور از آخرين نظرات و بيانات رهبري مطلع و نسبت به اجراي به موقع اوامر ايشان اهتمام داشته باشد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 40/100109533)