جنگ 6 روزه اعراب

دليل شكست اعراب در جنگ 6 روزه چه بود؟

شکست تلخ اعراب از اسرائيل براساس دلايل مختلفي صورت گرفت دلايلي نظير:
غرور بيش از حد اعراب و تکيه بر محوريت شکننده عرب گرايي
و دليل ديگري که نسبت به عامل نخست مهمتر است ناتواني قاهره در مديريت جنگ و امکانات بود. مسلما اگر چنين مديريتي وجود داشت شاهد شکست سخت اعراب از اسرائيل آن هم ظرف مدت 6 روز نبوديم.
لازم به ذکر است آن برهه زماني «جمال عبدالناصر» پس از اعلام ملي شدن کانال سوئز و مقابله با نيروهاي بيگانه براي اعراب حکم يک قهرمان را پيدا کرده بود. وي بر اساس گرايشات ناسيوناليستي و پان عربيستي وارد فضاي جنگ با اسرائيل شد اما ناتواني وي در مديريت جنگ باعث در هم ريختن ابهت او و شکست سخت اعراب از اسرائيل شد. قسمتي از صحراي سينا، بلندهاي جولان و نوار غزه به قلمروي سرزمينهاي اشغالي اضافه شدند و در عرض 6 روز وسعت سرزمين هاي غصب شده نسبت به قبل سه برابر گرديد.
همچنين عدم پايداري اعراب، نداشتن امكانات لجستيكي و غلبه روحيه سياست‌بازي بر شهادت‌طلبي، حمايت هاي ديپلماتيک و نظامي آمريکا از اسرائيل و... سبب شد تا جنگ شش روزه به يكي از بدترين شكست‌هاي اعراب در برابر اسرائيل تبديل شود.حتي متفكراني همچون صادق العظم سوري علت شكست اعراب در مواجهه با اسرائيل و عقب ماندن جامعه اسلامي را در روند غلط غربي شدن از جمله توليد كننده نشدن و تاسيس دانشگاه نه به درخواست مردم بلكه به خواست دولت ها ذكر مي كردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100109483)