كشورهاي عرب-كشورهاي عربي و استكبار

دليل ارتجاع عرب در مقابل استكبار چيست؟

ريشه اين مساله را بايد در عوامل مختلفی جستجو نمود که به اختصار به آن اشاره می نمائيم ؛
1- وابستگی شديد اين کشورها به قدرتهای بزرگ بويژه آمريکا بگونه ای که سرنوشت کشور های خود را با اين قدرتها گره زده اند مرحوم امام در اين باره فرمودند کشورهای اسلای بواسطه وابستگی به اين وضعيت اسفبار گرفتار شده اند. ( صحيفه نور ج 20 ص 128)
2- خود باختگی و فقدان روحيه خود باوری در ميان سران اين کشورها که موجب شده اين کشورها به جای تکيه بر توان و نيروی خود وساير کشورهای اسلامی به قدرتهای خارجی وابستگی پيدا نمايند.
3- دور افتادن از تعاليم اسلام واقعی مرحوم امام فرمودند: اگر دول اسلامی و ملل مسلمان به جای تکيه به بلوک شرق وغرب به اسلام تکيه می کردند و تعالي نورانی و رهايي بخش قرآن کريم را نصب عين خود قرار داده و بکار می بستند امروز اسير تجاوزگران صهيونيسم و مرعوب آمريکا نمی شدند دوری دول اسلامی از قرآن کريم ملت اسلام را به اين وضع سياه نکبت بار مواجه ساخته است. ( صحيفه نور ج 1 ص 186)
4-فقدان آگاهی , دور انديشی و هوشياری لازم در شناخت توطئه ها و دشمن شناسی و عبرت نگرفتن از حوادث گذشته موجب شده تا اين کشورها بدون درک واقعيات موجود دست دوستی به قدرتهای بزرگ دراز کنند.
5- فقدان پايگاه مردمي اکثريت دولتهاي عربي .
6- تبليغات استکبار جهانی و توطئه های آنان در جهت ايجاد تفرقه و اختلاف ميان اين کشورهاو تلاش در جهت معرفی ايران به عنوان کشوری که ساير کشورهای منطقه را تهديد می کند , نيز از جمله عواملی است که موجب شده کشورهای به ظاهر اسلامی به قدرتهای بزرگ تمايل پيدا نمايند و مرعوب آنان گردند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/100109483)