كافر حربي

كافر حربي يعني چه ؟نام كشورهاي كه كافر حربي هياب مي شوند، را نام ببريد؟

حرب به معناي جنگ و حربي به معناي کسي است که در حال جنگ مي‏باشد. و کافر حربي، کسي است که با مسلمانان در حال جنگ است و يا اعلان جنگ نموده است. به عبارت ديگر : كفار و غيرمسلمانان داراي چند دسته اند ؛ اگر بر كافراني دين حق و اسلام عرضه شده باشد و از سر عناد و لجاجت حق را رد كرده و نپذيرفته باشند در اين صورت عده اي از آنها ممكن است كافر حربي باشند كه با اسلام و مسلمانان مي جنگند و با زبان، قلم و يا با سلاح خود به مقابله بر مي خيزند يا اينكه كافر حربي نيستند و در مقابل اسلام و مسلمانان اقدامي نمي کنند، بلكه ممكن است معاند و لجوج باشند. حق بر آنها عرضه شود و از پذيرش آن ابا ورزند. عده اي از كفار و غيرمسلمانان هم آنهايي هستند كه حق هنوز بر آنها عرضه نشده و اگر در جهل كفر باقي مانده اند، از سر عناد و لجاجت نيست، بلكه از سر جهل و بي خبري است.بر اين اساس عنوان کافر حربي يا محارب به گروهها يا کشورهايي نظير اسرائيل و... اطلاق مي شود که در حال حاضر با مسلمانان در جنگند و از هيچ گونه کارشکني بر عليه مسلمانان و جهان اسلام خودداري نمي کنند . و با مسلمانان تعهد و پيماني نبسته باشند.
جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . ترمينولوژي در حقوق، جعفري لنگرودي، تهران : گنج دانش، 1378، ج 4، ص 647 .
2 . همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل ، محمد مهدي کريمي نيا ، قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) .
3 . اسلام ، حق حيات كدام قاعده ،طوبي شاكري گلپايگاني ، مجله نداى صادق. شماره 30. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/100107471)