آزادي بيان در اسلام-آزادي عقيده-رفتار كليسا

چرا ما كليسا را محكوم مي كنيم در حالي كه هدفشان حفظ مقدسات بوده است ؟ امروزه اگر كسي حرفي بزند كه برخلاف باورهاي ما باشد ما نيز با او برخورد مي كنيم و آنان را طرد مي كنيم بنابراين ايراد ما به اربابان

مقايسه برخورد اربابان كليسا با مخالفان خود با برخورد اسلام با افراد مرتد به هيچ وجه صحيح نيست زيرا اربابان كليسا بر اصول و مباني اي پافشاري مي كردند ومي كنند كه فاقد مباني روشن و منطقي است و در اين راستا با هركسي كه با اين اصول مخالفت مي نمود هرچند سخن او مورد پذيرش عقل و منطق بود, اين چنين برخورد مي نمودند اين برخورد يادآور برخوردي است كه بت پرستان زمان حضرت ابراهيم (ع) با استدلال روشن ايشان نمودند كه بجاي پذيرش سخن حق حضرت بر اينكه بتان نه نفعي مي رسانند و نه ضرري را از خود رفع مي كنند بنابراين قابل پرستش نيستند گفتند: حرَقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين او رابه آتش بيفكنيد و معبودانتان را ياري كنيد ( سوره انبياء , آيه 68) و اين بسيار متفاوت است با اسلام كه بر پايه مباني روشن استوار شده است و كاملترين و جامعترين دين الهي و مورد رضايت خداوند ( سوره مائده , آيه 3) محسوب ميگردد و سخناني را كه بر پايه منطق باشند رامي پذيرد و باسوالات و سخناني كه براي فهم ودرك واقعيات بيان مي شود
براساس دستور خداوند ادع الي سيبل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن مردم را با برهان و اندرز نيكو به راه پروردگارت فراخوان و در اين رهگذر بابهترين شيوه با آنان مجادله كن ( سوره نحل , آيه 125)بارويي باز ومنطقي استوار برخورد مي كند .
در حقيقت تفاوت برخورد كليسا با مخالفان وبرخورد اسلام در تعصب كوركورانه كليسا بر مباني و اصولي است كه ارزش دفاع ندارند و پافشاري اسلام بر اصولي است كه از منطق روشن برخوردار بوده و برپايه عقل و فطرت آدميان استوارشده است . اما علت برخورد شديد اسلام با مرتدان اين است كه افراد مرتد خارج از چازچوب فهم ودرك حقايق و بمنظور خدشه وارد نمودن به اعتقادات مردم, مسائلي رادر محافل غير علمي و با روشهاي دوراز منطق وهمراه با فريب اذهان مطرح مي كنند كه در واقع محيط پاك عقيده و ايمان را آلوده ميسازند و از اين منظر جامعه را در معرض تباهي قرار مي دهند از اين منظر ارتداد محصول يك خطاي فكري نيست تا برترميم عقلي نيازمند بوده و با رفع شبهه بر طرف شود مرتدي كه در قرآن مورد خشم الهي قرار گرفته كسي است كه كفر را بر ايمان ترجيح داده تا در پناه آن عيش دنيوي بيشتري كسب كند البته چنين انحرافي آثار نامطلوب اجتماعي نيز بهمراه دارد مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:
با توجه به آيات مربوط به ارتداد شايد اين گونه به نظر مي رسد كه اسلام با اين كار در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند , در حقيقت اسلام بعد از اينكه مردم ايمان آوردند نظام اسلامي را مكلف كرده است كه از ايمان مردم حفاظت و حراست كند اين وظيفه نظام وحكومت اسلامي است
( مقام معظم رهبري , آزادي از نظر اسلام وغرب , مجله انديشه حوزه , سال 4, شماره 2 , ص39)
در واقع خداوند از انسانها خواسته است كه با آگاهي كامل از اسلام و با انگيزه هاي پاك و آزادي اسلام را بپذيرند و لذا نفي اكراه در سوره بقره آيه 256 با آشكار شدن حق از باطل قد تبين الرشد من الغي همراه شده است ازاين رو كسي كه با آزادي و آگاهي حق را از باطل بازشناسي و انتخاب مي كند سپس اجازه بازگشت ندارد زيرا اين بازگشت هرگز با انگيزه هاي پاك و بر مبناي درك صحيح و منطق استوار صورت نمي گيرد , بلكه صرفاَ گمراهي است ولذا با آن شديداَ برخورد مي شود .
در موضوع احكام مرتد قيد جحود( انكار) اخذ شده است و جحود وقتي است كه با وجود روشن شدن حق از باطل حق انكار مي شود ومرتد مجازات جحود وانكار عالمانه خود از حقيقت را مي بيند.
( سيف الله صرامي , احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر , ص 260)
( معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: آزادي در فقه و حدود آن , محمد حسن قدردان قراملكي , قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ,1382, آزادي , عقل و ايمان , محمد سروش , قم: دبيرخانه مجلس خبرگان , 1381, آزادي در اسلام و غرب , سيد حسين اسحاقي , قم: مركز پژوهشهاي صدا وسيما , 1384) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100107261)