احقاف، آيه 13-ايمان و امنيت-تأثير ايمان بر امنيت

در كتابي نوشته بود كه از آيه 13 از سوره احقاف اين نكته را برداشت مي كنيم كه امنيت تنها در سايه ايمان به خدا و عمل صالح است پس چرا بعضيها با داشتن ايمان و عمل صالح عاري از امنيت هستند مانند بعضي از كشو

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند بررسي مفهوم و ابعاد امنيت و روش هاي تأمين آن از منظر قرآن كريم و آيات متعدد آن است . از منظر قرآن كريم هر كدام از ابعاد امنيت، ريشه در ايمان و اعتقاد معنوي و الهي انسان ها دارد و هرگونه ناامني از كفر و ظلم سرچشمه مي گيرد. در حقيقت بستر اساسي مقوله امنيت در قلمروهاي فردي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، نظامي و اعتقادي از نظر قرآن كريم، ايمان به حيات اخروي و جاودانه است كه آثار خود را در تهذيب و تربيت فرد و جامعه گذاشته و آنها را براي رويارويي با انواع ناامني ها آماده مي كند .
همانگونه که آيه مذکور مي فرمايد : «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يحْزَنُونَ» يعني محققا كساني كه گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ايستادگي كردند بيمي بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد.( سوره احقاف ، آيه 13 )بديهي است هرچند ايمان به خدا استقامت و پايداري در آن موجبات آرامش رواني مومنين را به عنوان مهمترين مقوله امنيت فراهم مي سازد . اما در کنار آن تأمين امنيت خصوصاً در ابعاد مختلف اجتماعي و نظامي و... نيازمند سازوکارهاي مختلفي است که در آيات متعدد قرآن و ساير آموزه هاي اسلامي بر آنها تاکيد شده است . نظير ؛ ضرورت تشکيل حکومت اسلامي توسط افراد صالح و واجد شرايط ، لزوم قانونگذاري و مديريت جامعه بر اساس آموزه هاي اصيل اسلامي ، تهيه قدرت نظامي و ساير سازکارهاي لازم ، مجازات قانونشکنان و متخلفان ، سرکوب و ايستادگي در مقابل دشمنان داخلي و خارجي و...که همه در تامين امنيت فردي و اجتماعي و ابعاد مختلف آن نقش دارند .
بر اين اساس اگر مشاهده مي شود بعضي افراد مسلمان يا جوامع اسلامي در تامين ابعاد مختلف امنيتي با آسيب ها و نواقصي روبرو هستند ، چرائي آن را بايد در فقدان اصول و مولفه هاي تامين کننده امنيت از ديدگاه قرآن جستجو کرد .
جهت مطالعه بيشتر رک :
1. امنيت در قرآن، عليرضا اسلامي ، فصلنامه تخصصي علوم سياسي ، ش 33 .
2 . امنيت و حوزه هاي آن در قرآن كريم ، محمد آصف عطايي ، سايت باگاه انديشه .
3 . امنيت و ساز و كارهاي تأمين آن در قرآن ، اخوان كاظمي، بهرام ، ويژه نامه همايش بين المللي قرآن كريم و مسائل جامعه معاصر . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 50/100102031)