ديدگاه‏هاي امام خميني(ره)-انديشه سياسي امام خميني(ره)-انديشه‏هاي امام خميني(ره)

چگونه مي توان آراء، انديشه ها وعقايد امام خميني(ره) را به سياست و راهبرد تبديل كرد؟ لطفا در مورد اين موضوع تحليل و راهبردهايي بيان كنيد. اسم منابعي را كه استفاده كرديد را ذكر كنيد.

به نظر مي‌آيد، تبديل هر انديشه و نظريه به سياست و راهبرد نيازمند علم و آگاهي کافي نسبت به نظريه و اعتقاد به کارآمدي آن و ديگر توجه به نوعي خودباوري در راه توليد و بهره‌وري از آن است. اين امر را بايد جزيي از وظايف مراکز علمي و تحقيقاتي صورت دانست که اولا معتقد به مباني فکري آن انديشه و اهداف آن باشند و ديگر اين‌که به يک نوع خودباوري در زمينه توليد علم بومي دست‌يافته باشند. انديشه‌هاي حضرت امام (ره) نيز از اين امر مستثني نيست، يعني، ما بايد بر اساس نظرات ديني و انديشه‌اي حضرت امام به يک نوع شکوفايي و پيشرفت قابل توجهي دست يابيم و اين امر ميسر نمي‌شود مگر توسط مراکز تحقيقاتي و اجرايي کشور و البته با درنظرگرفتن همان پيش‌شرط‌هاي مطرح شده. يکي از اولين گام‌هاي سير در اين مسير تربيت نيروهاي آشنا و متعهد به آن انديشه است.
حضرت امام (ره) ساليان سال با توجه به اين امر بود که به تربيت شاگرداني پرداختند که نسبت به انديشه‌هاي ايشان و تبديل آن به راهبرهاي عملي دغدغه داشته باشند. به عنوان مثال يکي از آرمان‌ها و اهداف امام راحل طراحي نظام سياسي بر مبناي اسلامي بود. به اين منظور ايشان در حرکتي ابتکاري اقدام به ارائه نظريه‌اي سياسي براي اداره جامعه نمودند. انديشه ولايت فقيه که ايشان ساليان سال در نجف به تدريس آن پرداختند و شاگردان بسياري را در اين راه پرورش دادند، به اين منظور بود تا بتوانند در آينده مسير تبديل انديشه سياسي اداره جامعه را به راهبرد عملي، هموار نماييند. اين امر را مي‌توان به گونه‌اي تبديل انديشه به سياست و راهبرد دانست که در قالب ارائه مباحث علمي در اين باره و نيز تربيت شاگرداني هم‌فکر با خود به انجام رسيد. بنابراين حضرت امام (ره) در اين مسير نيز پيشگام بودند.
از مهمترين راهکارها در تبديل انديشه به راهبرد عملي، ايجاد و تأسيس مراکزي علمي و تحقيقاتي درباره آراء، اهداف و انديشه‌هاي حضرت امام (ره) است تا بتوانند در چارچوبي علمي و رسمي به اين امر بپردازند که البته لازم است پيش‌شرط‌هاي مطرح شده در تعيين اهداف و کارکردهاي اين مراکز مدنظر قرارگيرد. متأسفانه امروزه بيشتر مراکز تحقيقاتي ما به جاي اين‌که به توليد انديشه بومي و متناسب با فرهنگ جامعه ايران بپردازند، به دنبال تبيين آراء و انديشه‌هاي دست‌چندم ديگران هستند و به همين دليل است که ما در جامعه خود کمتر اثري از پيشرفت به خصوص در بخش‌هاي فرهنگي و انديشه‌اي مي‌يابيم. براي مثال در بعد اقتصادي ، انديشه‌هاي امام متوجه طراحي نظام اقتصادي کار‌آمد و مبتني بر آموزه‌هاي ديني بوده و هست. کساني که در زمينه‌هاي اقتصادي مطالعاتي داشته‌اند لازم است به طراحي نوعي نظام اقتصادي همت کنند که متناسب با مختصات هويتي و ملي جامعه ايران و بر مبناي آموزه‌هاي ديني حضرت امام (ره) باشد.
براي طراحي اين امر نيازمند دو نيرو هستند؛ اول نيروي ديانت و آشنايي با مباني ديني و اسلامي، و ديگر داشتن مطالعات اقتصادي. عين روشي که غربيان پس از رنسانس انجام داده و در پي آزمون و خطاهاي بسيار به علمي دست يافتند که متناسب با مختصات فکري فرهنگي خود آنان باشد. اما ما به جاي اين‌که به دنبال فضايي متناسب با خود باشيم به دنبال تقليد از آموزه‌هاي ديگران بوده‌ايم. ما اگر بخواهيم به طور مثال در بحث اقتصاد، به طراحي نظام اقتصادي کارآمد بر مبناي انديشه‌هاي ديني حضرت امام پايه‌گذاري کنيم نيازمند اعتقاد به اين هستيم که مي‌شود و بايد از آموزه‌هاي ديني علم اقتصاد اسلامي را بيرون کشيد که متاسب با فرهنگ و هويت ما باشد. ساير حوزه‌هاي اجتماعي نيز به همين منوال است.
استفاده از منابع مکتوب و غير مکتوب به جا مانده از حضرت امام و نيز ساير منابع ديني که در فضاهاي علمي ما کم هم نيستند يکي از منابع مهم و اساسي در توليد اين راهبرد است. از ديگر مسائل مهم در توليد اين انديشه ضرورت توجه به جنبش نرم‌افزاري است، امري که مي‌تواند هر انديشه‌اي را در مقام عمل کارآمد نمايد. اگر ما امروزه نتوانيم رابطه بين مفاهيم كاربردي و انديشه‌هاي ديني امام (ره) را بشناسيم، اين انديشه در مقام عمل ناكارآمد جلوه کرده و جاي آن‌را انديشه‌هايي خواهد گرفت که آن‌ها را به راهبرد تبديل کرده‌اند. به طور خلاصه بايد گفت، انديشه‌هاي امام، در پرتو يک جنبش نرم‌افزاري بومي و ملي، و رعايت شرايط مطرح شده از منابع فکري حضرت امام (ره) و ساير منابع ديني، توسط مراکز تحقيقاتي کارآمد قابل دست‌يابي است.
در پايان بايد توجه نمود که بسياري از آراء وبيانات امام ره ،به راهبرد نظام تبديل شده است ،ديدگاههاي ايشان در زمينه رابطه با امريکا ،وحدت کلمه،ساده زيستي،ولايت فقيه،و...به عنوان اهداف اساسي نظام بر گزيده شده اند که بايد هرچه بيشتر عمل شوند تا کاملاًنهادينه گردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100101679)