-انديشه سياسي امام خميني(ره)-انديشه‏هاي امام خميني(ره)-فيلسوفان غرب و امام خمينی (ره)-

نظرات فيلسوفان غرب در مورد انديشه سياسي امام(ره) چيست؟

در پاسخ به سوال شما توجه به اين نکته لازم است که اساسا انديشه سياسي اسلامي و فلسفه اسلامي که انديشه سياسي مرحوم امام بر پايه آن شکل گرفته است با انديشه سياسي غرب و فلسفه عربي تفاوت اساسي دارد و انديشمندان غربي هيچ گاه انديشه و فلسفه اسلامي را برنمي تابند زيرا انديشه سياسي غرب بر پايه سکولاريسم و نفي نقش دين در عرصه اجتماعي و کنار زدن آن از زندگي اجتماعي بشر استوار شده است که پيامدهايي همچون اومانيسم(انسان مداري) ليبراليسم و نسبي گرايي و ... را به دنبال داشته است و اين انديشه با انديشه سياسي اسلام که بر محور دين شکل گرفته است و آموزه هاي آن بر اساس دين استوار شده است تفاوت ماهوي دارد.
از اين رو بديهي است که انديشمندان سياسي غربي که بر اساس مباني فکري غربي مي انديشند، درک صحيحي از انديشه سياسي امام نداشته باشند اما در عين حال تحول عظيمي که در سايه انديشه سياسي امام(ره) و شکل گيري انقلاب اسلامي در سطح جهان ايجاد گشت و باعث شد که فرهنگ غربي و مباني آن به واسطه فرهنگ اسلامي به چالش کشيده شود، بسياري از انديشمندان سياسي غرب را به واکنش وا داشت و اشتياق وصف ناپذيري از سوي شخصيت ها و مجامع علمي و تحقيقاتي جهان براي شناخت ابعدا مختلف اسلام ظهور يافت و گر چه تلاش هاي صورت گرفته در جهت شناخت اسلام خالي از انحرافات و اغراض خاصي نيست اما اين تلاش ها بيانگر بخشي از تأثيرات شگرفت انديشه سياسي امام و انقلاب اسلامي و بازتاب آن است.
به عنوان نمونه مي توان اشاره کرد که در بيست سال گذشته اسلام شناسي در آمريکا فقط در بعضي از دانشگاههاي بزرگ تدريس مي شد ولي در حال حاضر تمام دانشگاه هاي کوچک و بزرگ درس اسلام شناسي دارند.(ميراحمد رضا حاجتي، عصر امام خميني(ره)، قم: دفتر تبليعات اسلامي حوزه علميه، 1381، ص155) البته در اين ميان برخي از انديشمندان منصف غربي با کنار زدن پرده هاي تعصب و دشمني و پذيرش واقعيتها به جايگاه رفيع انديشه سياسي اسلام و عظمت امام(ره) اعتراف نموده اند.
به عنوان مثال پروفسور ويليام بيمان از اساتيد دانشگاه براون آمريکا مي گويد: ايشان(مرحوم امام) در اوج ناباوري تحليل گران بين المللي با عقايد مذهبي که غرب آنها را کهنه و قرون وسطايي مي داشت جهان را تکان داد.(مير احمدرضا حاجتي، عصر امام خميني(ره)، ص28) و پرفسور کيلبس فيلسوف برجسته اسپانيايي با اشاره به حيات مجدد دين در صحنه زندگي بشر در وصف اين واقعيت عظيم چنين مي گويد دين زنده شده است،‌ کليساها جان تازه گرفته اند، توجه به مذهب و انديشه هاي مذهبي در دانشگاهها ديگر زشت و کم بها تلقي نمي شود، زيبايي هاي معنوي در زندگي روزمره مورد بازيابي قرار گرفته است. جهان براي نجات و زيباکردن روابط اجتماعي اش به قدرت دين و جاذبه هاي معنوي گرايش شديد پيدا کرده است و اين همه ناشي از دعوت نويني بود که امام خميني(ره) با انقلاب ديني اش در عرصه افکار و ذهنيت جامعه جهاني آغاز کرد.(عصر امام خميني(ره)، ص64)

براي آگاهي بيشتر با نظر انديشمندان در مورد امام خميني(ره) به کتاب عصر امام خميني(ره) نوشته مير احمد رضا حاجتي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليه و کتاب؛ امام خميني(ره) از نگاه نخبگان جهان نوشته علي دارستاني، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) مراجعه نماييد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100101048)