جرايم مأموران وزارت اطلاعات

رسيدگي به جرايم مربوط به مأمورين وزارت اطلاعات مربوط به كدام دادگاه است؟

براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي ،اعضاء ارتش ،سپاه پاسداران،محاكم نظامي ،مطابق قانون تشكيل مي گردد.(اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساس)بنابراين رسيدگي به جرايم مأمورين وزارت اطلاعات كه به نوعي وجهه نظامي دارند ،در محاكم نظامي خاص ،يعني سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي خواهد شد.
ولي به جرائم عمومي أنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند ،در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.البته به منظوررسيدگي به شكايات وتظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورين ديواني بنام ،ديوان عدالت اداري ،زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.(اصل يكصدوهفتادوسوم)
توضيح اينکه:
در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يكصدوپنجاه ونهم ،دادگستري تنها مرجع رسيدگي است ودر اين اصل به دليل اهميت جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي وتا حدودي تخصصي بودن اين وظايف وشناخت جرايم مربوط به أن ،محاكم نظامي را به شكل اختصاصي لازم دانسته است.اما نه بر اساس صنف نظاميان تاكليه دعاوي وجرائم أنان در اين محاكم رسيدگي شود ،بلكه تصريح مي كند كه جرايم عمومي وحتي جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند بايد در محاكم عمومي رسيدگي شود.
بدين ترتيب كليه نيروهاي مسلح ،مثل همه مردم در جرائم عمومي وحتي آنچه را كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند،مثل ضرب وجرح كسي كه در اختيارأنان است ،به هنگام بردن وآوردن به محاكم ، نقل وانتقال از زندانها يا در كشف جرايم وحفظ انتظامات وبرخورد با مظنون ومشكوك ،همه در محاكم عمومي رسيدگي مي شود .(أيةالله محمد يزدي ؛شرح وتبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛انتشارات امام عصر (عج)چاپ اول ،82،ص712)
علاوه بر اين به مطلبي با عنوان طرح تعيين مرجع صالح رسيدگي به جرايم كاكنان وزارت اطلاعات در بعضي سايتها مخصوصا سايت خانه ملت (مجلس شوراي اسلامي ) برخورد كرديم،كه بدين مضمون است. با توجه به مشكلات ناشي از آيين دادرسي، تشريفات قضايي و قانون حاكم بر جرائم نيروهاي نظامي و انتظامي براي كاركنان وزارت اطلاعات ، طرح ذيل جهت حل اين معضل و طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. ماده واحده – به منظوررسيدگي به جرائم امنيتي، جرائم ناشي از خدمت و جرائم عادي كه رسيدگي به آنها موجب افشا شدن اسرار مي‌گردد، از بين شعبات موجود شعبه ويژه‌اي در دادگستري استان تهران اختصاص مي‌يابد.تبصره 1- كاركنان وزارت اطلاعات شامل كليه مستخدمين رسمي، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و كليه كساني كه از ساير موسسات و سازمانهاي دولتي تحت عنوان مامور در خدمت اين وزارتخانه هستند و كساني كه به نحوي با اين وزارتخانه همكاري مي‌نمايند، مي‌باشد.
تبصره 2- به جرائم عادي كاركنان در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي‌شود.
(در اجراي ماده 102 آيين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت) (شماره ثبت 640)سايت خانه ملت شنبه شهريور1382/8.متاسفانه ما نتوانستيم در مصوبات مجلس آن را پيدا كنيم . در يك جمع بندي كلي مي توان گفت جرائم عادي ماموران وزارت اطلاعات در دادگاهاي عمومي ،وجرائم اداري در ديوان عدالت اداري وجرائم نظامي درسازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100100864)