مسئوليت روحانيت-سازمان روحانيت-رهبري روحانيت-حكومت و روحانيت-حاكميت روحانيت

آيا در ايران رئيس قوه قضائيه و وزراي كشور و اطلاعات و دادگستري بايد روحاني باشند؟

اگر منظور شما از «روحاني» بودن ، داشتن «اجتهاد» مي باشد ، در اين زمينه گفتني است : مطابق اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، «به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. »و همچنين در قانون وزارت اطلاعات كه مصوب مجلس است، آمده است كه وزير اطلاعات بايد در حد «اجتهاد» باشد .
اما در مورد وزراي کشور و دادگستري چنين شرطي الزامي نيست . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10/100100487)