كميسيون‏هاي مجلس خبرگان-تشكيلات مجلس خبرگان

تشكيلات مجلس خبرگان و كميسيون‏هاي آن چگونه است؟

ساختار مجلس خبرگان رهبرى، از بخش‏هاى ذيل تشكيل شده است:

يكم. هيئت رئيسه‏
اين مجلس داراى دو گونه هيئت رئيسه است:
الف. هيئت‏رئيسه سِنّى؛ كه در جلسه افتتاحيه براساس سن تعيين مى‏شود؛ كه مركب از مسن‏ترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس و فرد بعدى به عنوان نايب رئيس و دو نفر از جوان‏ترين خبرگان حاضر، به سمت منشى مى‏باشد كه بعد از تعيين در جايگاه مخصوص قرار مى‏گيرند. وظيفه اصلى اين هيئت‏رئيسه سنى عبارت است از: 1. اداره جلسه افتتاحيه؛ 2. انجام دادن مراسم تحليف؛ 3. اجراى انتخابات هيئت‏رئيسه دائم. و با انتخاب هيئت‏رئيسه دائم كار اين هيئت‏رئيسه پايان مى‏يابد.
ب. هيئت‏رئيسه دائم؛ اين هيئت، مركب از رئيس، دو نايب رئيس، دو منشى و دو كارپرداز است كه از ميان اعضاى آن مجلس براى مدت دو سال و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند. رياست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظم با رهبرى، شرايط را براى انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وى، مصوّبات قانونى مجلس را امضا و به مراجع ذى ربط ابلاغ مى‏كند. همچنين او موظف است گزارشى سالانه از عملكرد واقدامات هيئت‏رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، صص 35 ج 36 ..

دوم. دبيرخانه‏
رئيس آن توسط هيئت‏رئيسه انتخاب مى‏گردد. و مهمترين وظايف دبير خانه؛ هماهنگى تشكيل كميسيون‏ها، تنظيم كليه امور مربوط به مجلس هيئت‏رئيسه و ارتباط با رياست مجلس، تنظيم روابط مجلس با كميسيون‏ها هيئت‏ها، اعضا و ارتباط با مقام رهبرى و ديگر دستگاه‏هاى گوناگون كشور، تهيه اعلاميه، اعلام مواضع در مناسبت‏هاى مهم، ضبط و بايگانى مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن‏ها مى‏باشد جهت آشنايى بيشتر ر.ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، مصاحبه آيةاللَّه امينى و آيةاللَّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 8..
در حال حاضر دبير خانه مجلس خبرگان در شهر مقدس قم واقع شده و داراى يك مركز تحقيقات علمى است. انتشار مجله حكومت اسلامى در موضوعاتى مانند فلسفه سياسى اسلام، حكومت اسلامى، ولايت فقيه، فقه سياسى، اصول سياست خارجى و...، از ديگر فعاليت‏هاى اين دبيرخانه است جهت آگاهى بيشتر ر.ك: آشنايى با مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 1..
دوسايت اينترنتى مجلس خبرگان عبارتند از:
http://www.nezam.org/
http://www.khobregan.ir/
سوم. كميسيون‏ها
اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسى‏هاى كارشناسى و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، كميسيون‏هايى دائمى، مركّب از اعضاى خبرگان ماده 17 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.، تشكيل داده است؛ كه عبارتند از:
1. كميسيون تحقيق؛
اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.. كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق درباره مسائلى كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آن‏ها را كافى براى تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمى‏داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت‏رئيسه گزارش كند ماده 35 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.. وظيفه ديگر اين كميسيون، اين است كه آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى، به مقام معظم رهبرى اعلام كند و با هماهنگى معظم‏له، براى جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى، مساعدت كند ماده 42 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان..
2. كميسيون اصل يكصدوهشتم قانون اساسى؛
اين كميسيون، بررسى و تدوين قوانين مربوط به انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان را برعهده دارد. تفسير قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است؛ بدين ترتيب كه در موارد اختلاف، طرح استفساريه، از سوى هيئت‏رئيسه و يا دست كم ده نفر از اعضا تهيه و تقديم مجلس خبرگان مى‏شود. اگر طرح فوريت نداشته باشد، عيناً براى بررسى و ارائه گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع مى‏گردد ماده 46و45 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان..
3. كميسيون امور مالى و ادارى؛
اين كميسيون وظايف ذيل را بر عهده دارد:
الف. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت‏رئيسه، براى تصويب و ارائه آن به دولت و درج در بودجه سالانه كل كشور.
ب. تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان، با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه‏ريزى و نظارت بر حسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت‏رئيسه.
ج. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى ناشى از امور نمايندگان و ارائه آن به هيئت‏رئيسه.
د. بازرسى و رسيدگى به همه دارايى‏هاى منقول و غيرمنقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه حساب‏ها و رسيدگى به هزينه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان ماده 48 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان..
4. كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى؛
وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصل‏هاى ياد شده در ماده فوق و همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت‏رئيسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان..
5. كميسيون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه؛
مهم‏ترين وظايف اين كميسيون، عبارتند از: ارائه پيشنهاد درباره سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در امور ذيل، به هيئت‏رئيسه:
الف. پژوهش درباره موضوع حكومت اسلامى، به ويژه ولايت فقيه و تأليف و نشر مطالب دراين‏باره، به صورت‏هاى مناسب و پاسخ به شبهات.
ب. معرفى ولايت فقيه در مجامع علمى داخل و خارج كشور، در سطح عموم مردم.
ج. بررسى شيوه‏هاى مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه، در سطوح مختلف تحصيلى دانش‏آموزان و دانشجويان و نيز رسانه‏هاى عمومى، به ويژه صداوسيما و ارائه راهكارهاى مناسب به هيئت‏رئيسه مجلس خبرگان.
د. گردآورى آمار و اطلاعات ميدانى درباره آسيب‏شناسى و آفت‏هاى فكرى و عملى حكومت اسلامى و ولايت فقيه و ارائه راهكارهاى مناسب براى رويارويى با آن‏ها ماده 51 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان..
6. كميسيون، سياسى - اجتماعى؛
اين كميسيون، موظف است با تشكيل جلسه‏هايى باحضور نخبگان و مسؤولان امور سياسى، امنيتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را، كه به گونه‏اى به انجام دادن وظايف خبرگان مربوط مى‏شوند، بررسى كرده، گزارش آن را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا در نخستين اجلاسيه خبرگان به آگاهى اعضا برسد تبصره‏1 ماده 52 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان؛ به نقل از پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 18/500023)