شرايط خبرگان-بانوان در مجلس خبرگان-بانوان و خبرگان رهبري

آيا بانوان مي‏توانند نماينده مجلس خبرگان رهبري شوند؟

به لحاظ قانونى هيچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده واجد الشرايط، مى‏توانند به عضويت مجلس خبرگان رهبرى در آيند؛ زيرا از نظر فقهى، در اظهارنظر كارشناسى، جنسيت و مرد بودن شرط نيست آيةاللَّه مصباح يزدى، به نقل از: خبرگزارى شريف نيوز، 21 شهريور 1385.. و از نظر حقوقى نيز در آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان ماده يازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان. شرطى به عنوان مرد بودن، ذكر نشده است. عضويت در خبرگان رهبرى شرايطى دارد كه در آيين‏نامه آمده و زنان مجتهده‏اى كه ساير شرايط لازم را داشته باشند؛ مى‏توانند كانديدا شده و در صورت انتخاب مردمى، به مجلس خبرگان رهبرى راه يابند آيةاللَّه ابراهيم امينى، خبرگزارى جمهورى اسلامى.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 14/500023)