-ولايت فقيه-مسلمانان جهان‏-اختيارات ولي فقيه-ولايت فقيه جهان-

چرا ولي فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟

مسأله ولايت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسى است و هر يك نتايج ويژه‏اى دارد كه هرچند با يكديگر متنافى نيست؛ ولى تفاوت چشمگيرى با هم دارد:

يك. از منظر قانون اساسى‏
با توجه به اينكه قانون اساسى هر كشورى، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از اين رو حاكميتش را -چه درباره ولايت فقيه يا غير آن تنها در گستره كشور مربوطه، مى‏تواند سايه گستر سازد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفى و اثبات چيزى را ندارد.

دو. از نقطه نظر مذهبى‏
بر اين اساس ولايت فقيه گستره فراخ‏ترى مى‏يابد؛ يعنى، پيروان آيين واحد در سرزمين‏هاى مختلف، مى‏توانند نظام و رهبرى واحدى را برگزينند و يا دين مى‏تواند سيستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معيارهاى خاصى تعيين كند. در نگرش اسلامى، مسلمانان امت واحد و داراى سرزمين و مرز فرهنگى ايدئولوژيكى مشترك، سرنوشت مشترك وحتى دشمنان مشترك مى‏باشند. اين مسأله ايجاب مى‏كند كه داراى رهبرى واحد نيز باشند كه بتواند تمام امت را به طور يك‏پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حركت درآورد.
بنابراين خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند ميليون ايرانى نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ‏ترين كانون تشيع در جهان، شاخص‏ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى‏يابد و از اين طريق امت اسلام مى‏توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 43/500015)