-نظريه انتصاب-نظريه انتخاب‏-وظايف مجلس خبرگان-

درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبري بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه توجيه مي‏شود؟

هر دو نظريه معتقد به «ولايت عامه فقيه» مى‏باشند؛ ليكن تفاوت آنها در مسأله ملاك و منبع مشروعيت ولايت فقيه است.
نظريه نخست، مشروعيت ولى فقيه را الهى و متكى به نصب از سوى شارع مى‏داند. بر اساس اين نگرش نقش خبرگان، كارشناسى و تشخيص مصداقِ ولى منصوب از ناحيه پروردگار و معرفى وى به مردم است.
نظريه دوم، مشروعيت ولايت فقيه را زمينى و مردمى مى‏داند؛ يعنى، مشروعيت ولى فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى‏دهند. بنابراين كار خبرگان انتخاب با واسطه ولايت فقيه از سوى مردم است.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، حكومت و مشروعيت، (مقاله) كتاب نقد، شماره 7، تابستان 77.
ب. خسروپناه، عبدالحسين، مشروعيت حكومت ولايى.
پ. ابراهيمى، عبدالجواد، منشأ مشروعيت حكومت اسلامى، مجموعه آثار(2) فلسفه سياسى(1) كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى.
ت. انصارى، عليرضا، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خمينى، همان‏
ث. نبوى، سيد عباس، مشروعيت قدرت و حاكميت از ديدگاه امام خمينى، همان.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 35/500015)