-عزل رهبري-وظايف خبرگان-

كدام شاخصه‏ها بايد محقق شود تا مسأله عزل رهبري در دستور كار مجلس خبرگان قرار گيرد؟

همان‏گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبرى، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكى از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براى آگاهى بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:

نحوه و شرايط عزل و استعفاى مقامات عالى چهار كشوراسداللهى، مسعود و طاهرى، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسى، ص 165.
رديف‏
نام كشورها و مقامات اجرايى
جمهورى اسلامى ايران
پادشاه
رئيس جمهور
رئيس جمهور

عناوين‏
ولى‏فقيه
رئيس‏جمهور
انگستان
فرانسه
آمريكا
1
آيا عالى‏ترين مقام رسمى قابل عزل است‏
بلى‏
بلى‏
خير
بلى‏
بلى‏
2
شرايط عزل‏

1. ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى‏
3. كشف فاقد بودن برخى شرايط از ابتدا

1. حكم ديوانعالى كشور به تخلف وى از وظايف قانون و تصوب نهايى ولى فقيه‏
2. رأى مجلس به عدم كفايت وى و تصويب نهايى ولى فقيه‏
-

درخواست دولت از شوراى قانون اساسى و رأى اكثريت مطلق اعضاى اين شورا
محكوميت رئيس جمهور با رأى دو سوم اعضاى سنا
3

نهاد صلاحيتدار براى عزل‏
عالى‏ترين مقام رسمى‏
مجلس خبرگان‏
ولى فقيه‏
-

شوراى قانون اساسى‏
مجلس سنا
4
حق استعفا
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
5
مسأله جانشينى‏
شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان‏

معاون اول‏
رئيس جمهور
وليعهد
رئيس مجلس سنا

معاون‏
رئيس جمهور (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 93/500015)