-وظيفه مجلس خبرگان‏-

آيا خبرگان علاوه بر كشف و تعيين ولي فقيه به عنوان رهبر، وظيفه ديگري هم دارند؟

خبرگان علاوه بر كشف و تعيين رهبر، وظيفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبرى -و به تعبير دقيق‏تر اعلام عزل او را بر عهده دارند. اجلاس عمومى مجلس خبرگان سالى يك نوبت تشكيل مى‏شود؛ اما در تمام سال كميسيون‏هاى فعالى به وظيفه خود و نظارت بر عملكرد رهبرى مى‏پردازند تا اگر به هر دليلى يكى از شرايط رهبر از بين رفت، اين مطلب را اعلام كنند. بنابراين يكى از كميسيون‏هاى فعال خبرگان -كه از ابتدا به پيشنهاد مقام معظم رهبرى تشكيل شد هيأت تحقيقى است كه اين مهم را پيگيرى مى‏كند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 91/500015)