-انتخاب مردم-انتخاب ولايت فقيه-مجلس خبرگان-

اگر تك تك مردم به تشخيص خود به خبره يا خبرگاني مراجعه كنند و از آنان بخواهند كه فقيه واجد شرايط برتر را از ميان فقها تعيين كنند (مانند آنچه در تعيين مرجع تقليد مي‏شود)، چه اشكالي دارد؟

اين كار بدون شك به هرج و مرج منتهى مى‏گردد؛ چرا كه ممكن است خبره‏اى فقيهى را معرفى كند؛ ولى ديگرى او را معرفى نكند. در نهايت يك نتيجه واحد به دست نمى‏آيد و مردم در اداره جامعه اسلامى دچار سردرگمى مى‏شوند. اين مشكل در مرجعيت وجود ندارد؛ زيرا فرض تعدد مراجع مشكل‏ساز نيست؛ اما رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه، تكثربردار نيست و لذا بايد نهاد معتبر واحدى، براى اين كار وجود داشته و رأى آن براى همگان حجت باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 90/500015)