-مجلس خبرگان-اختيارات ولي فقيه-

اگر مجلس خبرگان فقيهي را از بين فقيهان واجد شرايط رهبري تشخيص داد، آيا فقيه مزبور در پذيرش رهبري جامعه مختار است؟

اگر شرايط رهبرى متعين و منحصر در فرد خاصى باشد، پذيرش آن واجب عينى خواهد بود و بر خبرگان رهبرى نيز معرفى او، واجب عينى است.
اگر شرايط لازم براى اين سمت در چند فقيه -بدون امتياز يكى بر ديگرى موجود باشد، پذيرش اين مقام در ابتدا براى آنان واجب كفايى است و معرفى يكى از آنان از سوى خبرگان، به نحو واجب تخييرى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 88/500015)