-مجلس خبرگان-اختيارات ولي فقيه-

جايگاه مجلس خبرگان در تعيين ولي فقيه چيست؟ آيا طبق نظريه نصب هم جايگاهي دارد؟

يكم. بنابر نظريه نصب، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، فرد اصلح را از بين مجتهدان واجد شرايط شناسايى مى‏كنند. شناخت آنان، دو فايده دارد:
1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براى مجتهد منتخب است.
2. موجب كشف اطاعت از ولى منتخب براى ديگران است.
دوّم. بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاى جامع شرايط را براى منصب ولايت معرفى كرده، ولى نصب نكرده‏اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب كنند، ولايت‏شان فعليت يافته و مشروع مى‏شود.
طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، به نمايندگى از مردم، مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مى‏كنند.
تفاوت اين دو نظريه اين است كه طبق نظريه اول، منشأ جواز تصرفات ولى فقيه، نصب او از سوى ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظريه دوم، منشأ آن، انتخاب مردم از طريق خبرگان رهبرى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 86/500015)