-صلاحيت شوراي نگهبان-مجلس خبرگان-

چگونه اعضاي شوراي نگهبان -كه احتمالاً خودشان نامزد عضويت در مجلس خبرگان مي‏باشند صلاحيت خود را تعيين مي‏كنند؟

فقهاى محترم شوراى نگهبان، بر اساس قانون بايد همه داراى اجتهاد و عدالت جهت عضويت در شوراى نگهبان باشند. بنابراين قبل از عضويت در شوراى نگهبان، عدالت و فقاهت آنان -كه شرط نمايندگى خبرگان است احزار گرديده است. از اين رو حائز صلاحيت‏هاى لازم براى عضويت در مجلس خبرگان نيز مى‏باشند؛ نه اينكه خودشان براى خود تعيين صلاحيت كنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 99/500015)