-شوراي نگهبان-صلاحيت كانديداها-سابقه جرم-

آیا نداشتن سابقه جرم به معنای صلاحیت است ؟

اصولاً صلاحيت مساوي با مجرم نبودن نيست. به عبارت ديگر يك بحث دقيق حقوقي وجود دارد كه آيا مفهوم «صلاحيت» امري سلبي است يا ايجابي؟ اگر آن را صرفاً داراي بار سلبي بدانيم، نداشتن جرم مساوي با صلاحيت خواهد بود؛ ليكن اگر صلاحيت داراي معناي گسترده‏تري بوده و بار مثبت داشته باشد؛ يعني، علاوه بر نداشتن جرم، دارا بودن يك‏سري امتيازات، ويژگي‏ها، توانش‏ها و... در آن دخيل باشد، در اين صورت مساوي با مجرم نبودن نيست و اصل برائت از جرم وجود صلاحيت را اثبات نمي‏كند. به نظر مي‏رسد درباره صلاحيت چند نكته را بايد در نظر داشت:
1- اين كه صلاحيت داراي مفهومي ايجابي و اثباتي است و صرفاً به معناي «مجرم نبودن» نيست.
2- صلاحيت امري نسبي است؛ يعني، صلاحيت در هر كاري متناسب با همان كار بايد ملاحظه شود. از اين رو هر اندازه كار و مسؤوليتي از گستردگي، اهميت و پيچيدگي بيشتري برخوردار باشد، صلاحيت‏هاي بيشتري نيز مي‏طلبد.
3- اثبات صلاحيت نيازمند دليل و بررسي است و با اصل برائت نمي‏توان از كنار آن گذشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/3758)