ورزش قهرماني در نگاه مقام معظم رهبري؟

ورزش قهرماني و اهميت ان در نگاه مقام معظم رهبري؟

پيام هايي كه مقام معظم رهبري بعد از موفقيت هاي ورزشي ورزشكاران كشور مان صادر مي كنند نشان دهنده اهميت اين موفقيت ها ست اما براي ارزيابي جايگاه ورزش قهرماني و اهميت ان، دو ديدار مقام معظم رهبري با مدال اوران المپيك و پارالمپيك در سال 1383 و 1392 را به صورت خلاصه خدمت شما ارائه مي كنيم كه نشان دهنده جايگاه ورزش قهرماني است

1. ورزش قهرماني نشان دهنده هويت جامعه است

«هر ورزشكار قهرمانِ ما كه در عرصه يى از عرصه هاى ورزش حضور پيدا مى كند و چشمهايى را در سرتاسر دنيا به سوى خود جلب مى كند، در واقع ترجمه يى است از احساسات ملى و هويت اسلامى كشور و ملت ما؛ هرچه در اين زمينه ها تلاش كنيد، تلاشِ باارزشى كرده ايد.
امروز در دنيا مسأله ى ورزش و ورزش قهرمانى جايگاهى دارد كه در واقع از اين تريبون، براى نشان دادن هويت ملت بزرگِ ما، شماها استفاده كرديد و اين جاى تشكر دارد. حالا آنهايى كه مدال آورده ايد و بيشتر چشمها را به سمت خودتان جلب كرديد در جاى خود؛ آنهايى هم كه مدال نياوردند، ولى تلاش و سعى خودشان را به دنيا نشان دادند و مورد تحسين قرار گرفتند هم در همين افتخار سهيم و شريك هستند. بنابراين من از اين جهت كه شماها در عرصه يى از عرصه هاى گوناگون اين كشور و اين ملت، نماد شخصيت ملت بزرگ ما هستيد، از شماها تشكر مى كنم و از اين كه كار ورزش قهرمانى را دنبال مى كنيد، خرسند مى شوم و اين را يك كار باارزش مى دانم». [1]

2. ورزش قهرماني ميتواند تبليغ دين باشد

»يك مسئله‌ى ديگر اين است كه ورزش قهرمانى، امروز كه مسابقات بين‌المللى باب است و رائج است، مظهر تمايلات و استعدادها و تشخّص و هويت يك ملت است؛ و اين خيلى چيز مهمى است. اينكه شماها در ميدانهاى ورزشى، با اخلاق انسانى و با جوانمردى ظاهر شويد - و خوشبختانه ظاهر ميشويد - از نظر بينندگان بين‌المللى، كه امروز ديگر ميليونها و در مواردى ميلياردها تماشاچى وجود دارد و مطلع ميشوند، پيام‌آور يك حقيقتى است از داخل كشورتان، كه اين حقيقت را با هيچ زبان ديگرى نميشد تبليغ كرد. يك قهرمان با جوانمردىِ خودش تبليغ ميكند، با تدينِ خودش تبليغ ميكند«.[2]

3. ورزش قهرماني در گسترش ورزش در داخل ايجاد انگيزه مي كند
»يك سود ديگر ورزش قهرمانى، توسعه ى ورزش در كل كشور است كه من بارها روى اين مسأله تكيه كرده ام؛ چه در ورزش غيرجانبازان و معلولان، چه بخصوص در ورزش جانبازان و معلولان. وقتى شماها كه از لحاظ جسمانى مشكلى هم داريد - مشكل ناخواسته - تلاش مى كنيد و مردم كوشش، همت و اراده ى شما را مى بينند، تشويق مى شوند به ورزش كردن؛ ورزش كار بسيار لازمى براى كشور ماست؛ از اين جهت هم كارتان باارزش است. « [3]

4. ورزش قهرماني ابزاري براي تبليغ ارزش هاي اسلامي است

»يك جهت لطيف و بسيار مهم ديگر در كار مجموعه ى قهرمانهاى ما كه بحمداللَّه نشان داده شده، نشان دادن ديندارى و علاقه مندى به ارزشهاى اسلامى است؛ اين خيلى باارزش است؛ هم در ورزش جانبازان و معلولان، انسان اين مسأله را مشاهده مى كند، هم در ورزش قهرمانهاى ديگر. وقتى يك قهرمان كشور ما جلوِ چشم ميليونها و شايد صدها ميليون جمعيت دنيا، بعد از پيروزى خودش، خدا را شكر مى كند و دستش را به آسمان بلند مى كند يا سجده مى كند، اين را دست كم نگيريد؛ اين پيام معنويت را در دنيا پخش مى كند؛ دنيايى كه با ميلياردها دلار سعى شده كه معنويت در آن بى فروغ شود و چراغ معنويت آن خاموش شود. مى دانيد صهيونيست ها در اين صد سال اخير و بخصوص در اين دهها سال اخير چه خرجى كرده اند تا انسانها را بدون هويت معنوى بار بياورند و به بى بندوبارى و بى اعتقادى و لااباليگرى در عقيده و ايمان دينى بكشانند؟ شما وقتى بعد از پيروزى روى تشك كشتى يا محل وزنه بردارى يا در هر نقطه ى ديگرى، دست تان را بلند مى كنيد، خدا را شكر مى كنيد، به سجده مى افتيد يا نام بزرگان دين را بر زبان مى آوريد، در واقع داريد همه ى سرمايه يى را كه آنها خرج كرده اند، با يك حركت ساده دور مى كنيد؛ خداى متعال به شماها كمك و الهام مى كند كه اين كار را انجام بدهيد. حتماً اين حسين آقاى رضازاده آن روز اوّلى كه فرياد كشيد «يا ابوالفضل»، نمى دانست كه اين چقدر اثر مى گذارد؛ او احساس دينى خودش را بروز داد؛ يا آن برادرى كه سجده مى كند، يا آن كه دستش را بلند مى كند - كه من بارها در ورزشهاى قهرمانى خودمان اين صحنه را از تلويزيون ديده ام - اين ها در حقيقت معنويت را القا مى كنند«[4]
5. ورزش قهرماني مي تواند سيلي به دشمنان نظام باشد
»اين كارِ آقاى آرش[5] عزيزمان هم از آن كارهاى بسيار برجسته بود؛ خيلى كار باارزشى بود. ايشان اگر مسابقه اش را برگزار مى كرد و پيروز هم مى شد، ارزش كارش اين قدر نبود. البته در دنيا سعى كردند كه به سر اين كار بزنند؛ نتوانستند. همه شان دست به يكى كردند كه: المپيك را خراب كرديد؛ سياسى كرديد. خودِ آنها از همه چيز به نفع سياستهاى استعمارى خودشان بهره بردارى و استفاده مى كنند؛ اما وقتى يك جوان مسلمان و مؤمن از يك ارزش دفاع مى كند؛ از يك ملت مظلوم دفاع مى كند و با يك قلدرِ بين المللى گردن كلفتِ چاقوكشِ عربده كش، با اين زبان و با اين منش درمى افتد، اين طور عليه او جنجال و جوسازى مى كنند. البته غلط مى كنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنى شدند! با اين كار سيلى خوردند؛ حالا بعد از آن هرچه مى خواهند جنجال كنند، بكنند؛ ايشان كار خودش را كرد«. [6]
6. ورزش قهرماني به شرط معنويت ارزش دارد
»عزيزان من! هرچه مى توانيد اين محيط و اين فضا و اين گرايش معنوى و عشق به معنويت را در خودتان تقويت كنيد. امروز نه فقط كشور، بلكه دنيا و همه ى جوانهاى آن به اين معنويت نياز دارند؛ امروز دنيا در خلأ معنويت زندگى مى كند و شماها كسانى هستيد كه گاهى اوقات يك كار كوچك شما، مى تواند بيشتر از دهها كتاب تأثير و گسترش داشته باشد. البته نمى گويم هميشه اين جور است؛ اما واقعاً گاهى يك حركت كوچك شما كه نشان دهنده ى گرايش به معنويت است، تأثيرش در سطح وسيعى است و از تأثير كتابها و نوشته ها و سخنرانيها بيشتر است؛ اين موقعيت را مغتنم بشمريد«. [7]
7. بانوان و ورزش قهرماني

»اين مسئله‌ى بانوان و دختران ورزشكار ما كه با حجاب در ميدان ميروند، خيلى چيز مهمى است. من نميدانم كسانى كه درصدد ارزيابى حوادث كشورند، يك ارزيابى درستى از اين قضيه دارند يا نه. اين، فوق‌العاده است. در كشورى از كشورهاى اروپا، يك زنى را به جرم باحجاب بودن، جرأت ميكنند چاقو ميزنند و او را ميكُشند؛ آن هم در دادگاه و جلوى چشم قاضى! اينجورى است. خجالت نميكشند؛ در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارك، در خيابان، به حكم قانون - قانونى كه جعل كرده‌اند - متعرّض زن محجبه ميشوند. آن وقت در اين فضا، توى اين كشورها، يك زن محجبه در موضع قهرمان بر روى سكوى قهرمانى مى‌ايستد و همه را وادار ميكند به اين كه او را تكريم و تجليل كنند. اين چيز كمى است؟ اين چيز كوچكى است؟ اين كار خيلى باعظمت است. واقعاً همه بايد قلباً از زنان ورزشكار ما كه در ميدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر ميشوند، تشكر كنند«.[8]

نتيجه گيري

دراسلام به تندرستي و ورزش تاكيد زيادي شده است كه بيشتر ناظر به ورزش همگاني و كسب تندرستي است اما ورزش قهرماني نيز يكي ازواقعيت هاي دنياي امروز است كه بر اساس بيانات مقام معظم رهبري در صورتي كه ورزش قهرماني و حرفه اي ابزاري براي گسترش فرهنگ و دين باشد مسئله باارزش و داراي اهميتي است و نشان دهنده هويت و جايگاه يك كشور است و مي تواند زمينه اي براي گسترش فرهنگ و دين نيز محسوب شود اما در صورتي اين اهداف در ورزش قهرماني ناديده گرفته شود ديگر ان جايگاه اجتماعي را نخواهد داشت و فقط يك موفقيت شخصي محسوب مي شود

--------------------------------------------------------------------------------

[1] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638

[2] بيانات در ديدار مدال‌آوران المپيك و پارالمپيك (۱۳۹۱/۱۲/۲۱

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=10456

[3] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638

[4] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638

[5] منظور ارش مير اسماعيلي است كه در در حمايت از ارمان فلسطين از رقابت با ورزشكار رژيم غاصب صهيونيستي خود داري كرد

[6] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638

[7] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638

[8] بيانات در ديدار مدال‌آوران المپيك و پارالمپيك (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ -

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=10456

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .