هاليوود در برابر منجي

اعتقاد به منجي و آخرالزمان در همه اديان بزرگ دنيا ديده مي شود. اين اعتقاد در دين هاي ابراهيمي از اهميت و برجستگي بيشتري برخوردار است. از آنجا كه موضوع فرجام جهان، موضوعي است كه اذهان بسياري از مردم جهان را به خود مشغول كرده است، همواره دستاويز خوبي براي سينماگران به شمار مي رفته تا با پرداختن به آن، به شكل هاي گوناگون به كنجكاوي و مشغوليت اذهان پاسخ دهند. در اين ميان، هاليوود به عنوان مهم ترين و پرمخاطب ترين سينماي جهان بيش از هر نظام سينمايي ديگري به اين موضوع پرداخته است. هاليوود گاه موضوع فرجام جهان را با مضامين ايدئولوژيك ديني و سياسي، گاه با مضامين علمي و در ژانر علمي- تخيلي و در مواردي ديگر با ساختن فيلم هايي درباره حوادث طبيعي همچون زمين لرزه، توفان، بارش شهاب سنگ ها و تشعشعات كيهاني، موجودات خارق العاده طبيعي و ... به تصوير كشيده است.

درباره چرايي رشد و گسترش اين مباحث در رسانه هاي تصويري غربي، ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است، اما بر اساس ادله و مستندات موجود، مي توان گفت دليل اين رشد و گسترش، توسعه دامنه نفوذ فرهنگي، سياسي جريان مسيحيت صهيونيستي در طول سال هاي اخير است. آنها از ابزار رسانه به بهترين شكل در جهت اهداف خود بهره برداري مي كنند و صد البته يكي از اهداف اين مجموعه در هاليوود، مقابله با آموزه هاي آخرالزماني اسلام و بدنام كردن منجي موعود مسلمانان است. ترويج مفاهيمي همچون «آرماگدون» يكي از اين ابزارهاي جهت دهي به افكار مخاطبان در اقصا نقاط جهان است. جريان صهيونيسم مسيحي امروزه اين گونه از افكار را به واسطه شيپور تبليغاتي غرب يعني هاليوود و مجموعه فيلم هاي موسوم به آپوكاليپتيك يا همان آخرالزماني به اذهان جهانيان حقنه مي كند.

از آرماگدون، در قرآن و سنت، سخني به ميان نيامده است و از پيشوايان ما نيز مطلبي درباره آن نقل نشده است. اين عقيده، بخشي از اعتقادات بنيادگرايان انجيلي آمريكاست كه يك پنجم آمريكايي ها را تشكيل مي دهند و مسيحيت را با صهيونيسم در آميخته اند و اعتقاد دارند، براي بازگشت دوباره مسيح(ع) به زمين، بايد جنگ بزرگي، در جايي به نام «آرماگدون» ميان اردن و فلسطين، به وقوع بپيوندد و به نابودي و تخريب اكثر شهرهاي جهان بينجامد. آنها معتقدند نيروي شر و بي ايمان ... (منظور اعراب و مسلمانان) عليه صهيونيسم متحد خواهند شد و ارتشي چهارصد ميليوني، دشمن مسيح، گرد خواهند آورد و با او خواهند جنگيد. بنا بر عقيده صهيونيستي - مسيحي كارزار نهايي ميان خير و شر در منطقه آرماگدون روي خواهد داد.اين باور در سال هاي اخير بسيار رشد كرده است و هاليوود و رسانه هاي غربي نقش عمده اي در ترويج اين تفكر داشته اند تا جايي كه جوان امروز آمريكايي يا اروپايي بيش از جوانان مسلمان نگاه آخرالزماني پيدا كرده است. اساساً جريان مسيحي- صهيونيستي موجود در آمريكا بر اين نظر استوار است كه حمايت از اسرائيل بر اساس دستورات انجيل است كه سرانجام آن به جنگ بزرگ (آرماگدون) و سلطنت هزار ساله منتهي خواهد شد.

در اين ميان، سينماگران و به ويژه اهالي هاليوود از اين احساس تمايل بيشترين بهره را برده، در اين عرصه پيشگام شده و با ساخت فيلم هاي گوناگون با موضوعات متنوع و جذاب، ابتكار عمل را در دست گرفته اند. طبق آمار اعلام شده در فاصله سال هاي 1995 تا 2005 از 22 فيلم پر فروش جهان، 19 مورد به نحوي به موضوع آخرالزمان پرداخته است. آثار شاخص و تأثيرگذاري چون؛ سه گانه «ترميناتور»، سه گانه «ماتريكس»، «نارنيا»، سري فيلم هاي «هري پاتر»، سه گانه «ارباب حلقه ها»، «پسر جهنمي»، «مرد عنكبوتي»، «امگا كد»، «مگيدو»، «كد داوينچي»، «آگاهي»، «2012»، «جاده»، «آواتار» و ... نمونه هاي مشهوري از توليدات سينمايي هستند كه هر كدام به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع آخرالزمان مرتبط هستند.به طور تقريبي از سال 2006 به بعد بيش از 60 درصد محصولات هاليوود در ارتباط با مسئله منجي و آخرالزمان بوده و در اين ميان نكته جالب توجه اين است كه در حال حاضر، به طور متوسط هر هفته يك برنامه اعم از سريال، فيلم، مستند و يا كارتون درباره آخرالزمان در دنيا اكران مي شود. هاليوود در اين زمينه به طور فعالانه اي عرصه را در اختيار دارد و به نظر مي رسد تدريجاً از ژانرهاي دراماتيك، ملودرام، اكشن و كمدي خارج شده و اخيراً سعي دارد هر چه بيشتر بر موضوع آخرالزمان متمركز شود و مسئله آخرالزمان را نيز به يك ژانر مستقل در فيلم هايش تبديل كرده است.

معمولاً مولفه هاي عمده فيلم هاي آخرالزماني هاليوودي را مي توان در چند مورد دسته بندي كرد: 1-نشان دادن يك آمريكايي و يا يك يهودي به عنوان نجات دهنده بشريت، 2- نشان دادن تصوير مخدوش از مسلمانان به عنوان نيروي ضد منجي، 3- القاي غلبه نهايي تمدن غرب و شكست محتوم مسلمين، 4- نشان دادن چهره برتر از يهوديان و معرفي آنان به عنوان نيروي عمده در آخرالزمان، 5- القاي تصويري اهريمني از مسلمين، 6- غير الهي نشان دادن منجي با قداست زدايي از آن. اين مولفه ها ايستارهاي عمده فيلم هاي آخرالزماني غرب است.

صهيونيسم بين الملل با ترويج خرافات و افسانه هاي دروغ از طريق سينما، به نوعي جهاني سازي اسطوره اي دست زده و قصد آن دارد تا باورهاي خرافي خود در زمينه: «شيطان»، «پايان دنيا»، «ظهور منجي يهود»، «سفر به سرزمين موعود»، «تشكيل امپراتوري جهاني» و «اسطوره هاي بنيانگذار سياست اسرائيل» را به ساير اقوام و اديان و ملل نيز تسري دهد.كافي است چند نمونه از اين فيلم ها را بررسي كنيم:در سه گانه «ارباب حلقه ها» منجي و اسطوره فيلم كوتوله اي به نام «فرودو» است كه به همراهي يارانش بر «سارومان» كه نمايانگر شر و پليدي است، مي جنگد. اين شخصيت به هيچ وجه كامل نيست، نه به لحاظ جسماني و نه به لحاظ معنوي و كنترل بر خود، او كودكي است كه اشتباه مي كند، در بسياري از موارد وسوسه مي شود كه از نيروي حلقه در جهت اهداف خودش استفاده كند و قدرت آن را به دست آورد. يك شخصيت خاكستري مايل به سفيد كه لازم نيست مرتكب خطايي نشود. در واقع ما در اين مجموعه فيلم ها با نوعي قداست زدايي از منجي مواجه هستيم.

در فيلم آخرالزماني ديگري به نام «ماتريكس» تحريفي از جنس ديگر بر منجي افزوده مي شود. در اين فيلم، منجي به هيچ وجه قداست و معنويتي ندارد، بلكه وي كارشناس علوم كامپيوتري است. در تريلوژي ماتريكس استفاده بيشتر و آشكارتري از انديشه هاي آخرالزماني يهوديت نيز شده است. اين فيلم با رويكردي نمادين به اساطير كهن قوم يهود، قصه ظهور منجي و سفر به آرمانشهر يهود (زايان يا همان صهيون) را به تصوير مي كشد. ناگفته نماند كه «زايان» يا همان «صهيون» نام كوهي مقدس در بيرون از شهر بيت المقدس (اورشليم) است كه صهيونيست ها نام آن كوه را بر آيين خويش نهاده اند. منجي (شخصيت نئو) در فيلم ماتريكس يك متخصص كامپيوتر است كه از جانب فرمانروايان شهر زايان منصوب مي شود تا عليه تاريكي بجنگد و راه نيل به زايان را هموار كند. نئو در حقيقت همان «New christ» يا «مسيح جديد» است كه بر خلاف حضرت مسيح(ع) نه از ميان پارسايان، كه از بين تكنيسين ها انتخاب مي شود! در نتيجه، پيامبر آخر الزمان به جاي آنكه: «تئوريسين» باشد، يك «تكنيسين» است. در واقع با چنين ايده هايي از منجي تقدس زدايي مي شود تا به مخاطب چنين القا شود كه نجات دهنده در همين دنياست و از بين متخصصان علوم مدرن به پا خواهد خاست!

فيلم امگاكد 2 (مگيدو) نمونه كاملي از يك فيلم صهيونيست مسيحي است كه توسط شبكه (TBN) كه در تملك صهيونيست هاي مسيحي آمريكا است، ساخته شده است. در اين فيلم سپاهيان شر به رهبري «آنتي كرايس» (دجال يا ضد مسيح) و با حضور اعراب و مسلمانان و ايرانيان و چيني ها (آسيايي ها) در صحرايي در شمال بيت المقدس و جنوب شرق حيفا در كنار تپه شريفان (حرمجدون يا آرماگدون) با سپاهيان خدا به رهبري رئيس جمهور آمريكا! درگير مي شوند و شيطان از پوسته انساني خود كه همان «آنتي كرايس» است بيرون مي آيد و مانند اژدهايي بالدار نيروهاي سياهي تاريخ را به ياري مي طلبد و سپس موفقيتي نسبي پيدا مي كند، ولي با توسل مسيحيان معتقد آمريكايي، مسيح، دومين قيام خود را انجام مي دهد و معجزه وار، شيطان را به زندان ابد مي فرستد و يارانش را (با محوريت مسلمين) نابود مي كند. فيلم «بشمار تا آرماگدون» هم از نمونه هاي صهيونيست مسيحي سينماي هاليوود است كه در آن بر عروج عده اي از مسيحيان تحت فشار به آسمان و نزول آنان با مسيح و پيروزي آنان بر مصائب و بلاياي عظيم آخرالزمان و تشكيل حكومت جهاني مسيحي تأكيد مي شود.

در يكي از نمونه هاي اخير فيلم هاي آخرالزماني ما با فيلم «2012» مواجه هستيم. اگرچه در سينما، نشان دادن تاريخ براي پايان دنيا، بحث تازه اي به نظر مي رسد، اما در عرصه انديشه و تفكرات آخرالزماني غرب كه به طور مشخص از سوي آوانجليست ها (صهيونيست مسيحي) مطرح شده و مي شود، اين موضوع اساساً سخن تازه و جديدي نيست، بلكه سال ها است رهبران آوانجليست از طريق رسانه هاي پرقدرت ديداري و شنيداري و نوشتاري خود كه بر اساس آمار ارائه شده تنها حدود 1550 تا 1600 كانال راديويي و تلويزيوني را در برمي گيرد، بارها به طور رسمي و مستمر تاريخ پايان جهان را اعلام كرده اند. فيلم 2012 به طور ويژه اي از انديشه هاي صهيونيست هاي مسيحي نشأت گرفته است، چراكه تنها اينان هستند كه با قاطعيت هر از چندگاهي، تاريخي را به عنوان تاريخ پايان جهان قيد مي كنند. براي اينكه فيلم پر هزينه 2012 هاليوودي بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد، كمي پيش از اكران عمومي آن، مستندي به عنوان «پيشگويي هاي نوستراداموس» پخش شد تا اذهان عمومي كاملاً آماده پذيرش اين فيلم باشد. «2012» با صحنه هايي از ارتعاشات عظيم و غيرعادي خورشيد كه به سوي زمين روانه مي شود، آغاز مي شود. يك محقق هندي براي اولين بار در سال 2009 متوجه اين ارتعاشات مي شود و تأثير آن بر فعال شدن هسته مذاب زمين را با يك محقق آمريكايي در ميان مي گذارد.

«آدريان» زمين شناس آمريكايي به هند مي رود تا گزارشي از اين موضوع براي هيئت حاكمه آمريكا ببرد. امواج و نيروهاي متصاعد از اين تشعشعات باعث شده درجه حرارت هسته زمين به سرعت افزايش يابد و اين ماجرا به زودي موجب فوران هسته زمين، زلزله هاي پي در پي و بالاآمدن سطح آب درياها مي شود. اين اتفاقات نهايتاً به آب گرفتگي سراسر زمين و نابودي ساكنان اين سياره در سال 2012خواهد انجاميد. فيلم «2012» مجموعه اي از پيش بيني هاي ايدئولوژيك را با پديده هاي طبيعي و كهكشاني و البته عناصر اسطوره اي در هم آميخته تا اين بار، باورهاي آوانجليستي را در شكل و شمايلي تازه به خورد مخاطبان جهاني بدهد. از منظري ديگر فيلم «2012» القاكننده حسي توان گريز از مشيت الهي نيز است. جريان داستاني فيلم به گونه اي اتفاق مي افتد كه با تخريب نمادهاي اديان و مذاهب الهي و كشتن دين داران، با نجات يافتن بشر به كمك علم و تكنولوژي منهاي خدا، همه مقدسات و باورهاي ديني به تمسخر گرفته مي شود. مهم ترين مسئله اي كه در ميان همه باورها به استهزا گرفته مي شود، همين باور به معاد و روز رستاخيز است.به واقع، استوديو هاي هاليوودي به خصوص در چند سال اخير، مشغول تصويرسازي براي عقايد انحرافي و الحادي صهيونيسم مسيحي بوده اند تا از اين روزنه، همه مخاطبان خود را كه به مدد تكنولوژي در همه جاي جهان يافت مي شوند، تحت تأثير افكار خود قرار دهند و با خلع سلاح آنها، افكار خود را به جان و فكرشان تزريق كنند.

در اين ميان، نگراني اينجاست كه چرا بعد از سه دهه از گذشت انقلاب اسلامي حتي يك فيلم آخرالزماني هم در سينماي ما توليد نشده است؟ در واقع ما ناچاريم و بايد در اين زمينه فيلم بسازيم و تعريف ديني خود را از وضعيت آخرالزمان به واسطه ابزار سينما بيان كنيم. از نگاه شيعه در مدينه فاضله مهدوي مردم عقل شان كامل مي شود، چون تا زمان ظهور، سه باب علم درك مي شود و بعد از آن 24 باب. اين تعريف در ضديت با فضاي فيلم هاي آخرالزماني هاليوودي قرار مي گيرد كه دائماً بر مبناي خشونت و كشتار مي چرخند. سينماي ديني ما بايد بديلي در برابر اين چنين روياپردازي هاي هاليوودي ارائه دهد تا بيش از اين ذهن مردمان مسلمان ما با اين ايستارهاي مسيحي - صهيونيستي آلوده و مسموم نشود.

نگاهي به قيام موعود در سينما

هاليوود در برابر منجي /مصطفى انصافى
http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=243199

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .