-رفراندوم مجدد

چرا حكومت به آراي مجدد عمومي گذاشته نمي‏شود؟

در صورتي حكومت را به آراي مجدد عمومي مي‏گذارند كه اكثريت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هيچ كجاي دنيا تا مخالفت با حكومتي به حد اكثريت مردم نرسد، همه پرسي صورت نمي‏گيرد؛
زيرا پيشرفت هر مملكتي نياز به ثبات و برنامه‏ريزي‏هاي دراز مدت دارد و با روزمرگي برنامه‏ريزي، كاري پيش نخواهد رفت. در ايران نيز وقتي سي ميليون نفر به پاي صندوق‏هاي رأي مي‏روند، معنايش اين است كه بيش از 90 درصد از كساني كه شرايط رأي دادن را دارند، اصل قانون اساسي و نظام را قبول دارند و اعتراض‏هاي گوناگون به فروعات مختلف، ربطي به اصلِ نظام و قانون اساسي ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 17/4088)