نقد کتاب "پشت پرده هاي انقلاب"؟

ظاهرا كتابي منتشر شده به نام "پشت پرده هاي انقلاب" كه در آن يكي از محافظان امام از انقلاب مي گويد و به شدت توسط ضد انقلاب ها تبليغ مي شوداگه ميشه ته و تويش رو در بياريد!

دانشجوي محترم ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب مي نماييد از شما تشكر مي كنيم. مشخص است كه شما فردي حقيقت ياب هستيد كه فارغ از امواج شبهه پراكني هايي كه هر روزه در تلاش براي غرق كردن افكار و اذهان نسل جديد به تكاپو مي پردازند، و در جستجوي حقيقت، با اين مركز مكاتبه نموده ايد كه بايد به خاطر داشتن چنين روحيه اي به شما تبريك بگوييم.

همانگونه كه شما نيز گفته ايد مدتي است كتابي با عنوان «پشت پرده هاي انقلاب» انتشار يافته است كه در آن از زبان و بيان فردي كه ادعا مي شود يكي از محافظان امام خميني ره و حتي فرمانده محافظان مي باشد به خيال خام خود به افشاگري درباره رازها و پشت پرده هاي انقلاب اسلامي ، افراد صاحب نام انقلاب و به ويژه تحولات رخ داده در جريان انقلاب اسلامي پرداخته شده است . البته براي كساني كه از تحوّلات انقلاب اسلامي اطلاع و آگاهي لازم را دارند و از نزديك شاهد بسياري از جريانات مرتبط با انقلاب اسلامي بوده اند به ويژه نسل اول و دوم انقلاب ، اين كتاب و كتاب هاي مشابه كه در سال هاي اخير چندان هم كم نبوده اند صرفا در حد يك رمان خيالي از تحولاتي كه به صورت اتفاقي تشابه اسمي با انقلاب اسلامي و افراد صاحب نام آن دارد ، مطرح باشد و نسبت هايي كه اين كتاب در صدد القاي آن مي باشد به اندازه اي سخفيف است كه به نظر نمي رسد كه حتي خود اپوزيسيون هم اگر ذره اي انصاف داشته باشد آن را باور نمايد .

جالب اينجاست كه طشت رسوايي اين كتاب از همان آغاز از بام بر زمين مي افتد ؛ آنجايي كه نه يك كتاب بلكه دو كتاب ولي با يك هدف در اين راستا به چاپ مي رسد كه البته اگر اين دو كتاب مستقل از هم بودند ايرادي نداشت ولي مساله اينجاست كه به اعتراف خود نويسنده كتاب دوم ، كتاب اول اقتباسي است از مطالبي كه وي براي ويراستاري نقل كرده است و وي با اضافه كردن مطالب ديگري از نزد خود ، به نام فردي ديگر به چاپ رسانده است كه خود اين مطلب اعتبار كتاب اول را بدون هيچ گونه بررسي متني ديگري به زير سوال مي برد و اعتبار كتاب دوم را هم در هاله اي از ابهام مي برد .

اما فارغ از اين نكته ، چند نكته ديگر در مورد اين كتاب وجود دارد كه در مجموع آن را نه يك كتاب تاريخي يا مستند بلكه صرفا تا حد يك رمان تخيلي تنزل مي دهد :

1 – نخستين نكته در باره اين كتاب اين است كه اساسا فردي با عنوان «جعفر شفيع زاده» و يا حتي «حسين بروجردي» وجود خارجي ندارند تا اينكه به عنوان محافظ مخصوص امام خميني ره و يا هر عنوان ديگري مطرح باشند و هيچ عكسي از چنين فردي كه بايد قاعدتا فرد بسيار مهمي بوده باشد و حداقل در يك تصوير در كنار حضرت امام ديده شده باشد وجود ندارد و تنها تصويري كه در اين زمينه مطرح شده است تصويري است كه از نويسنده كتاب نخست ، كه به نام جعفر شفيع زاده منتشر شده است در روي جلد كتاب درج شده است كه آن هم به تصريح نويسنده كتاب دوم ، تصويري است كه وي به ويراستار كتاب اول داده است و در اصل تصويري است كه توسط يك عكاس فرانسوي از حضرت امام خميني ره گرفته شده است و فردي كه معلوم نيست چه كسي مي باشد را به عنوان شفيع زاده معرفي كرده است و حال آنكه اگر اين تصوير واقعيت داشت قاعدتا بايد دهها تصوير ديگر در اين زمينه وجود داشت . به ويژه تصاويري كه توسط عكاسان داخلي انتشار يافته است و خوشبختانه امروزه در قالب چندين جلد كتاب منتشر شده است . ضمن اينكه اگر چنين فردي وجود خارجي داشت به دليل اهميت جايگاهي كه از آن برخوردار بود و نيز اهميت بالاي اطلاعاتي كه داشت قطعا خبر فرار وي ، بازتاب فراواني در رسانه ها داشت و حتي اگر فرار وي مخفيانه صورت مي گرفت تاكنون وي مورد توجه دهها سرويس اطلاعاتي مختلف غربي قرار مي گرفت و قطعا دهها فيلم و سريال و مستند با استفاده از نقل خاطرات وي ساخته مي شد . چنانكه غربي ها مدتي پيش با استفاده از خاطرات افرادي كه تنها يك رابطه خانوادگي با برخي شخصيت هاي مهم نظام داشتند و حتي عليرغم اين مساله از نزديك اين شخصيت نظام را هم نديده بودند مستندي تهيه كرده بودند كه بي توجهي اين سرويس ها به چنين فردي و چنين مطالبي نشاندهنده اين است كه اساسا چنين فردي نمي تواند وجود داشته باشد .

به هر حال اين دو فرد كه به عنوان نويسندگان دو كتاب با عنوان «پشت پرده انقلاب» معرفي شده اند افرادي مجهول الهويه هستند كه در هيچ منبعي نامي از آنها به ميان نمي آيد و حال آنكه كليه كساني كه به نوعي در انقلاب اسلامي در كنار حضرت امام خميني بودند ، حتي كساني كه كار هاي خدماتي را انجام مي دادند نام و عنوانشان مشخص است و با اين توصيف چگونه مي توان باور كرد كسي كه با افراد صاحب نام مرتبط با انقلاب اعم از راست و چپ و ليبرال و مذهبي همكاري نزديك داشته و حتي برخي از تحولات مهم انقلاب اسلامي را يا برنامه ريزي هاي خود مي داند و يا به نوعي نقشي براي خود در آن عنوان مي كند ، هيچ نامي در تاريخ و به ويژه نقل خاطرات ياران انقلاب و حتي دشمنان انقلاب و كساني كه به صف ضد انقلاب پيوسته اند از خود بر جاي نگذاشته باشد و ناگهان با انتشار يك كتاب در خارج از كشور نام وي ايجاد شده باشد و البته پس از انتشار كتاب نيز ، نام وي به فراموشي سپرده شود و بار ديگر هيچ تصويري از وي در هيچ رسانه اي انتشار نيابد و حتي بيوگرافي از زندگي و مشخصات وي غير از چند سطر محدودي كه در كتاب دوم آمده است و حتي اشاره به نام پدر وي نكرده است ، در فضاي مجازي وجود نداشته باشد . اين در حالي است كه كليه كساني كه به نوعي در جريانات مربوط به انقلاب اسلامي نقش آفرين بوده اند به ويژه محافظان امام خميني ره مشخص هستند . جالب اينجاست كه گفته مي شود اين افراد محافظان امام خميني ره در پاريس و تهران بوده اند و حال آنكه محافظان اصلي امام خميني ره در پاريس فرانسوي بوده و با تاييد امام خميني ره توسط پليس اين كشور انتخاب شده بودند كه يكي از آنها پس از انقلاب اسلامي و مشاهده پيوند عميق مردم و امام مسلمان شده و در ايران ساكن شده است و اعضاي ايراني حفاظت كه البته عنوان حفاظت نداشتند نيز مشخص بودند و متشكل از انقلابيوني بودند كه در پاريس در كنار امام خميني ره بودند . در ايران نيز ضمن اينكه هرگز بخشي با عنوان واحد مخصوص انقلاب اسلامي و يا عناويني كه گاه در بخش هاي مختلف كتاب از آنها ياد شده و مسئوليت آنها را با اين افراد اعلام مي كند وجود خارجي نداشته اند ، اسامي محافظان امام خميني ره به همراه تصاوير آنها موجود بوده و برخي از آنها خاطرات خود را از اين ايام در دست انتشار دارند و در مصاحبه هاي متعدد نيز بيان كرده اند كه عليرغم اشاره به دهها عنوان حتي يك بار هيچ اسمي با عنوان اين دو نام ، حتي به عنوان فردي كه در كنار امام خميني به عنوان پاسدار ساده بوده باشد مطرح نشده است .

2 – سرتاسر مطالب هر دو كتاب پر است از مطالب سخيف بر عليه رهبران انقلاب و به اصطلاح خود وي ، پشت پرده انقلاب و حال آنكه كليه تحولات انقلاب و نيز منش رهبران انقلاب و زندگي هاي آنان به اندازه اي براي مردم آشكار مي باشد كه هيچ كسي نمي تواند چنين مطالب سخيفي را باور نمايد . از طرفي به نظر مي رسد كه خط فكر كلي اين كتاب ، القاي اتهاماتي است كه سالهاست سلطنت طلبان در تحليل هاي خود نسبت به انقلاب اسلامي در صدد اثبات آنها مي باشندولي همواره با تناقضاتي مواجه مي شوند . به عنوان مثال برخي از سلطنت طلبان ، تلاش مي كنند تا انقلاب اسلامي ايران را نه يك انقلاب مستقل ضد آمريكايي بلكه يك انقلاب طراحي شده توسط آمريكايي ها قلمداد نمايند ولي از آن سوي ، همه شواهد حاكي از اين است كه آمريكا تا لحظه آخر دست از حمايت و پشتيباني از نظام سلطنت بر نداشت كما اينكه برنامه ريزي براي انجام كودتاي نافرجام ژنرال هايزر يكي از اين نمونه ها بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اين كشور از هيچ اقدامي در جهت فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران و حتي تجزيه كشور ما خودداري نكرده است . به همين دليل سلطنت طلبان هرگز نمي توانستند ادعاي خود را در اين زمينه به اثبات برسانند . اما در اين كتاب تلاش شده است تا چنين القا شود كه آمريكايي ها باعث فروپاشي نظام شاهنشاهي شدند و حتي ماجراي بزرگي همچون رژه تاريخي همافران نيروي هوايي در 19 بهمن 57 نيز به آنان نسبت داده مي شود و يا در بخش ديگري از كتاب ، اتفاقاتي همچون آتش زدن سينما ركس آبادان توسط رژيم شاه كه امروزه در دخالت داشتن رژيم شاه در آن هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد به انقلابيون مسلمان نسبت داده شده است و دهها اتفاق ديگر كه در همه آنها تلاش شده است تا كليه تحليل هايي كه سلطنت طلبان از روند تحولات انقلاب اسلامي داشته اند مستند سازي و اثبات شود . نكته جالب توجه تر در هر دو كتاب اين است كه نويسنده هر دو كتاب افرادي غير مذهبي و بزرگ شده در خانواده هايي كه با روحانيت رابطه خوبي ندارند معرفي مي شوند كه ناگهان به اندازه اي تحول پيدا مي كنند كه به قول خودشان در صف نخست ياران انقلابي مسلمان قرار مي گيرند .

3 – ساليان سال است كه تلاش هاي فراواني صورت گرفته است تا چهره اي بسيار زشت و مشوش از انقلاب اسلامي و تحولاتي كه در آن رخ داده است به جهانيان ارائه شود . اين تلاش ها از همان زماني كه هنوز انقلاب اسلامي به پيروزي نرسيده بود آغاز شده و چهره اي خشن و نامعقول از نظامي كه به جاي نظام شاهنشاهي بايستي بر سر كار مي آمد ترسيم مي شد ، اما مردم فهيم و بصير ما هرگز اين القائات را باور نكرده و با حضور خود در صحنه باعث پيروزي اين انقلاب اسلامي شدند . اين تلاش ها به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و احتمال سرايت اين انقلاب به كشورهاي ديگر صد چندان شد به گونه اي كه دشمنان نظام حتي تلاش كردند تا با ساختن جرياناتي همچون القاعده ، كه بديلي كاريكاتوري از جريان اسلام گرايي محسوب مي شد اقدامات نامعقول و خشونت بار اين گروه را به كليه جريانات اسلام گرا از جمله انقلاب اسلامي نسبت دهند . در سال هاي اخير نيز كه امواج بيداري اسلامي در حال گسترش مي باشد و ترس دشمنان از الگو گرفتن تحولات رخ داده در منطقه از الگوي انقلاب اسلامي در حال افزايش است تلاش هاي بي شماري براي معكوس جلوه دادن تصاوير انقلاب اسلامي ايران در حال انجام است تا در نهايت انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب ناموفق كه فاقد قابليت الگوبرداري مي باشد به مردم منطقه و جهان معرفي شود . در همين راستا در سال هاي گذشته كتاب هاي متعددي منتشر شده است كه از زبان افراد مجهول الهويه (جالب است كه اكثر اين افراد ، محافظان شخصي رهبران نظام معرفي مي شوند) تلاش شده است تا نسبت هايي به انقلاب اسلامي ايران و رهبران آن داده شود كه با واقعت ها فرسنگ ها فاصله دارد كه تلاش هاي محسن مخملباف از فعالان فتنه 88 در نگارش نامه اي چند ده صفحه اي با موضوع رازهاي زندگي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي و از زبان يكي از افراد اطلاعاتي فراري به خارج از كشور و از محافظان سابق رهبري ، در نوع خود يكي از اين اقدامات بود كه در آن چنان مطالب سخيفي به رهبري انقلاب نسبت داده شده بود كه حتي دشمنان نظام نيز هرگز حاضر نشدند كه به منظور اثبات ديدگاه هاي مغرضانه خويش نسبت به رهبري از مطالب آن استفاده كنند و بالاتر اينكه حتي برخي دوستان خود مخملباف در جمع ضد انقلاب به صراحت از پاكدستي رهبر انقلاب و مبرا بودن وي از اين اتهامات دفاع نمودند و مقايسه ايشان با ديكتاتور مصر را درست ندانستند كه در اين زمينه نقدي تهيه شده است كه در سايت انديشه سياسي ، قابل دسترسي مي باشد . به هر حال نگارش متن هايي از اين قبيل سابقه اي طولاني دارد و در عمده آنها از زبان افرادي (كه عمدتا تلاش مي شود تا از نزديكان رهبران انقلاب معرفي گردند) كه معمولا هم مجهول الهويه هستند مطالب سخيفي نسبت به انقلاب اسلامي نسبت داده مي شود كه گاه اصطلاحا به اندازه اي شور مي شود كه داد آشپز را هم در مي آورد و ما معتقديم كه علت دوباره نويسي كتاب «پشت پرده هاي انقلاب» -كه به اعتراف نويسنده كتاب دوم ، اصل كتاب اول نيز از آن وي مي باشد – اين بوده است كه مطالب نسبت داده شده در كتاب اول به اندازه اي سخيف و غير قابل باور و البته پر از اشتباه به ويژه از نظر تحولات تاريخي بود كه به منظور قابل باور بودن آن و تصحيح برخي اشتباهات تاريخي ، مجبور به نگارش كتاب دومي شده اند كه در قالبي به روز تر در صدد دست يابي به اهداف خود هستند و حال آنكه حتي كتاب دوم نيز از همان سخافت كلام برخوردار است كه كتاب اول از آن برخوردار بود و حتي بازتاب كتاب ها نيز با آنچه در كتاب ذكر شده است سازگاري ندارد . به ويژه اينكه با توجه به جنايت هايي در اين كتاب به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي شود و اقداماتي كه حتي در خارج از كشور به اين نظام منتسب مي شود ، در صورت صحت ، بايستي همان زماني كه اين فرد مدعي ، از كشور خارج شده بود توسط نظام سر به نيست مي شد و حال آنكه اين فرد عليرغم داشتن انواع بهانه ها براي نابود شدن از سوي نظامي كه مدعي هستند قدرت انجام هر گونه جنايتي در خارج از كشور را دارد ، سالهاست آزادانه در خارج از كشور مي چرخد و هر از چند گاهي همچون برخي فيلم ها كه داراي نسخه هاي جديدتر هستند مثل مرد عنكبوتي 1 و 2 و ... نسخه جديدي از كتابش را ارائه مي دهد . به هر حال از نظر ما مطالب اين كتاب ، خود شاهد بطلان آن مي باشد و باور كردن مطالب آن همچون باور كردن داستان هاي تخيلي مي باشد .

Tags:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .