مشاركت حداكثري مشت پولادين در برابر توطئه ها

درانتخابات بايد به فراتر از خنثي كردن توطئه دشمن انديشيد، بايد به دنبال برگزاري انتخاباتي بودكه هم توطئه هاي انتخاباتي وهم توطئه هاي غيرانتخاباتي دشمن را خنثي كند، هم ذهن بيمار كساني كه عليه ايران برنامه ريزي مي كنند آشفته گرداند، هم الگويي بي بديل باشد براي كشورهاي انقلاب كرده و ايستاده در برابر آمريكا، هم به ...
سال هاست كه جمهوري اسلامي ايران كانون توجهات جهاني است. اين توجه زماني بيشتر و برجسته تر مي شود كه ايران در آستانه اتفاقي باشد كه در ساير كشورها امري طبيعي و عادي است، ولي همان اتفاق در ايران بسيار اهميت پيدا مي كند، مانند انتخابات از هر نوع و در هر سطحي. اصلي ترين علت اين موضوع گفتمان متفاوت جهاني انقلاب اسلامي است كه با گفتمان هاي رايج و حاكم سازگاري ندارد، تبعيت پذيرنيست، با وضع موجود كنار نمي آيد و آن را برنمي تابد، هواداران زيادي پيدا كرده و انگيزه و جرئت اعتراض به بي عدالتي ها را به ملت ها داده و با ايستادگي اش در برابر زورگويان و چپاولگران به كساني كه از ظلم و جور بيدادگران به تنگ آمده اند و در آرزوي نجات و رهايي هستند آموخت كه مي توان بر ضد اين ستمگران بود و رو در روي شان ايستاد و به زندگي سرافرازانه ادامه داد. با قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس نهم (12 اسفند90) اين توجه به شكل پيدا و پنهان افزايش پيدا كرده و دشمنان انقلاب اسلامي با آماده كردن طرح و برنامه در حال آرايش گرفتن هستند تا به زعم خود بتوانند از قبل اين انتخابات به نظام اسلامي لطمه بزنند و به هر ميزان كه مي توانند آن را متزلزل كنند تا شايد با آسيب زدن به استحكام رشك برانگيز ايران، از ارزش و تأثيرگذاري گفتمان جهاني اش بكاهند و خاطر ستمگران اندكي آرامش يابد. براي بيشتر آشكار شدن اهميت انتخابات پيش رو در اين نوشتار به بحث و بررسي ابعادي از آن پرداخته شده است.

انتخابات در زنجيره تقابل ايران با استكبار

براي روشن شدن چرايي اهميت انتخابات مجلس نهم بايد به اين مهم پرداخت كه انتخابات مذكور در چه دوره اي از مراحل تقابل ايران با استكبار برگزار مي شود. ستيز و مبارزه ايران اسلامي با استكبار سابقه طولاني دارد و مستكبران تاكنون با به كارگيري روش هاي مختلف همواره سعي كرده اند انقلاب اسلامي را از پا درآورند، اما به لطف الهي و همت و حميت ملت و هوشياري و فراست رهبري كاري از پيش نبرده اند و اين انقلاب اسلامي بود كه با خنثي كردن توطئه هاي دشمن گام به گام جلو رفت و قوي تر و تنومندتر شد. فرايند ستيزآميز ايران و آمريكا پس از طي مراحل مختلف به مرحله اخير رسيد كه ويژگي هايي دارد از جمله:

1- ناكارآمدي هاي منزوي سازي؛

آمريكا از ابتداي انقلاب با مدد گرفتن از تمام كشورهايي كه از خط مشي آن پيروي مي كنند و به ميدان آوردن تمام امكاناتش تلاش كرد تا ايران را در نظام بين المللي منزوي كند، اما هيچ گاه اين اتفاق نيفتاد، زيرا ايران يك كشور كوچك بي ريشه اي نبود كه در قرن گذشته و به خواست و اشاره مستكبران ايجاد شده باشد. ايران كشوري است با تاريخي به درازاي تمدن بشري كه بيش از هر كشور ديگري در شكل گيري و حفظ اين تمدن نقش و سهم داشته است. ايران حدود 1400 سال با پشتوانه كهن تاريخي اش كه سرشار از خلاقيت است از آموزه هاي رستگاري اسلام ارتزاق كرده و در پرتو آن خزانه اي از معرفت اندوخته كه مشتاقان و خريداران فراواني دارد. ايران اسلامي به بركت اين دو ويژگي كه جمع آن براي كمتر كشوري ميسر شده، آوازه اش جهان را فراگرفته، آنچنان كه بسياري از ملت ها منتظرند تا درباره ايران بشنوند، بخوانند، ببينند و بدانند، درباره چنين كشوري نمي توان از انزوا سخن گفت. هر آنچه كه آمريكا و اذنابش براي منزوي كردن ايران كردند، باعث شكوفايي و شهرت و محبوبيت بيشتر ايران شد. انقلاب اسلامي آن قدر بزرگ، توانا، درون زا و متكي به نفس است كه در لاك و حصار انزوا نمي گنجد، هر چند كه آمريكا و ارباب جمعي اش بخواهند با لطائف الحيل، ايران را منزوي كنند، سياست انزوا درباره ايران محكوم به شكست است.

2- تحريم و تهديد؛

اين دو ابزار تنبيهي و رعب آور ممكن است درباره برخي كشورها كارگر افتد و آنها را به تسليم و كرنش وادارد، اما درباره ايران، يقيناً اين كارآمدي را ندارد. كشورهاي ناتوان و ضعيف از اين دو ابزار آسيب مي بينند، كشوري مانند ايران كه از پشتوانه هاي غني و قدرتمند مادي و معنوي برخوردار است هرگز تسليم فشارهاي ناشي از تحريم و تهديد نشده و نخواهد شد. تحريم و تهديد براي مردم ايران نا آشنا نيستند و بلكه سال ها با آن دو زندگي كرده اند و به سبب وجود سايه تحريم و تهديد ياد گرفتند كه چگونه بايد به خود متكي شوند و با فعال و شكوفا كردن استعدادهاي خدادادي شان نيازهاي خود را در عرصه هاي ضروري تأمين كنند. دشمن با تحريم و تهديد خواست از ايران امتياز بگيرد، اما پس از ديدن ابداعات و ابتكارات پيشرفته دانشمندان ايراني در حوزه هاي مختلف متوجه شد با خبطي كه كرده، چگونه عامل بيداري و سربرآوردن استعدادهاي خار ق العاده و تحول آفرين ايرانيان شده است. در اين عرصه هم دشمن نتوانست كاري از پيش ببرد.

3- پديده كودتاهاي مخملي؛

عمر اين نوع كودتا اگر چه زياد نيست، اما دستاوردش براي استكبار قابل توجه و متناسب با وضعيت مسائل سياسي، اجتماعي و حكومتي امروز جهان است. پديده كودتاهاي مخملي در واقع بخش حاكميتي متحول شده قدرت در كشورهاي استعمار شده است. آمريكايي ها پس از مطالعه و بررسي فراوان و روي آوردن به روش كودتاهاي مخملي تداوم رفتار استعماري را حفظ كردند، اما زشتي و كراهت آن را در ظاهر سلب كردند و به آن جنبه مشروع و مردمي دادند. پس از چند عمليات موفق كودتاي مخملي آمريكايي ها در فتنه سال 88 آن را در ايران اجرا كردند و برخلاف تصورشان كه در خلال فتنه بسيار پررنگ شده بود و گمان كردند كار جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيده، شكست سنگين و رسواكننده اي را متحمل شدند. با مروري اجمالي بر سه محور و مشخصه تبيين كننده مرحله جديد تقابلي ايران و آمريكا معلوم شد، آمريكايي ها برخلاف آنچه كه وانمود مي كنند، موفقيتي نداشتند، اما در نبود راهكارها و روش هاي جديد كه بتوانند آنها را به موفقيت در برابر ايران اميدوار كند، از روي ناچاري همچنان بر سه محور بيان شده تأكيد دارند.

موقعيت ايران، منطقه و محيط بين الملل

بررسي موقعيت هاي سه گانه فوق از اين حيث لازم است كه چگونگي برگزاري و مسائل پيراموني آن و نتيجه انتخابات در هر سه محيط ذكر شده تأثير دارد.

1- موقعيت ايران؛

ايران اسلامي با اقتدار و صلابت تحسين برانگيز تمام قامت و بي راهه در برابر دشمنانش ايستاده و از تمام داشته هاي مادي و معنوي اش دفاع مي كند. هيچگونه ضعف و فتوري در رفتار و مواضعش مشاهده نمي شود. از عهده كنار زدن موانعي كه دشمن در مسيرش قرار داده به خوبي برآمده و با سرعت به پيشرفت و توسعه ادامه مي دهد و با سرمايه اعجاب برانگيزي كه ملت با حضور ده ها ميليوني در راه پيمايي 22 بهمن و به نمايش گذاشتن انسجام و اقتدار ملي برايش فراهم ساختند، موقعيت مستحكم و برترش را در زيباترين وجه كه هر آزاده اي را به وجد مي آورد، براي جهانيان ترسيم كرد و نشان داد كه قصد دارد با اين سرمايه عظيم و بي بديل به استقبال انتخابات برود.

2- موقعيت منطقه؛

منطقه شمال آفريقا و خاورميانه كه از يك سال پيش شاهد خروش مردم عليه حاكمان مستبد و ديكتاتور است، هنوز در تلاطم و بي ثباتي به سر مي برد و با اينكه مردم اين منطقه با تأخير آموزه هاي ارزشمندي را از انقلاب اسلامي فراگرفته اند و گام هايي را براي حصول به آزادي و نجات از چنگال ستمگران برداشته اند، اما به نظر مي رسد همچنان به مراتب ديگري از آموزه هاي انقلاب اسلامي نياز دارند تا هر چه زودتر به وضعيت نابسامان شان پايان دهند. در منطقه سه مجموعه وجود دارند كه تحت تأثير انتخابات مجلس ايران قرار مي گيرند: كشورهايي كه بيداري اسلامي آنها را درنورديده است؛ كشورهايي كه زير فشار دشمنان ايران قرار دارند مانند سوريه، لبنان و فلسطين و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه بيش از ظرفيت واقعي شان عرض اندام مي كنند. پس از راه پيمايي عزت آور و دشمن ذليل كن مردم قهرمان ايران در 22 بهمن كه نشان داد ايران قدرتمندترين بازيگر منطقه است و اثر عميقي بر منطقه گذاشت، برگزاري شكوهمند انتخابات مجلس مي تواند هر يك از سه مجموعه پيش گفته را به نحو خاص متأثر سازد.

3- موقعيت محيط بين الملل؛

در محيط بين المللي فعاليت هاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا همچنان در جريان است و مسئله ايران براي برخي از نامزدها كاربرد تبليغاتي پيدا كرده و بخشي از مردم سرگرم اين تبليغات هستند، اما اينها موجب پنهان و فراموش شدن مشكلات عديده داخلي و خارجي آمريكا نشده است. اين مشكلات حل نشده بخش زيادي از توان آمريكا را تحليل برده است. وتو شدن قطعنامه شوراي امنيت عليه سوريه از سوي روسيه و چين شبحي از آرايش نيمه پنهان عرصه بين المللي را هويدا ساخت و معلوم كرد در چينش سياسي جهاني، نقاط حساسي وجود دارد كه دستكاري آن برهم زننده آرامش و مقبوليت ظاهري وضع موجود مي شود. اروپا هم در حالي در ورطه مشكلات دست و پا مي زند و روزگار را به سختي مي گذراند كه چشم انداز روشني در فرارويش ديده نمي شود. در چنين محيط ناآرامي، وقتي خبر برگزاري يك انتخابات باشكوه و با امنيت كامل منتشر شود و ملت هايي كه به انحاي مختلف، فاقد آرامش و درگير مشكلات روزمره هستند، از آن آگاه شوند، يك امتياز بزرگ و بسيار ارزشمند براي ايران محسوب مي شود كه كار ويژه آن در بز نگاه خودش را نشان مي دهد.

فرصت براي دشمن

دشمنان ايران و در رأس آن آمريكا و مزدورانش انگيزه بسياري براي دخالت و تأثيرگذاري در روند انتخابات دارند. اين انگيزه ناشي از دو دسته عوامل سلبي و ايجابي است: 1- عوامل سلبي؛ مجموعه عوامل سلبي در ناكارآمدي ها و ناكامي هاي آن خلاصه مي شود. آمريكايي ها در طول سال هاي كينه ورزي عليه انقلاب، توطئه ها و برنامه هاي زيادي را طراحي و اجرا كردند، اما در هيچ موردي به اهداف خود نرسيدند. تنها شايد در برخي از آنها براي نظام اندكي مشكل ايجاد كردند و در بخشي حركت را كند كردند، اما نتوانستند آن را متوقف كنند و از كار بيندازند. آنچه كه پرونده سرشار از تخاصم ايران و آمريكا را مزين كرده، فهرست بي شمار ناكامي هاي آمريكا است كه لطمات سنگين و جبران ناپذيري را به وجهه و حيثيت بين المللي آمريكا وارد ساخت. لطماتي كه از ناحيه تخاصم آمريكا با ايران به آن كشور وارد شده آنچنان عميق و كاري بوده كه اگر ريشه هاي روند رو به زوال آمريكا بررسي شود قطعاً يكي از علل اصلي آن شكست هاي مكرري است كه در عرصه هاي مختلف از ايران خورده است.

2- عوامل ايجابي؛

آمريكايي ها كه پس از جنگ جهاني دوم هميشه در جهان در موقعيت برتر بوده اند و به غير از جنگ ويتنام در هر معركه كه پيدا و پنهاني وارد شدند، از آن پيروز و فاتح بيرون آمدند، نمي پذيرند كه در زنجيره پيروزي هاي شان حلقه ناكامي و شكست رخنه كند، طبع مغرور آنها نيز در اين خصوص مزيد برعلت است. بنابراين درصددند با طولاني كردن تخاصم شان با ايران به فرصت هاي احتمالي شكست دادن جمهوري اسلامي برسند، از اين رو انتخابات ايران را براي خودشان يك گزينه و فرصت طلايي مي دانند كه به زعم خود با در اختيار داشتن عوامل ايجابي شناسايي شده در تجربه هاي مختلف در ايران و جاهاي ديگر مي توانند به گزينه براندازي انتخاباتي بينديشند چرا كه مزيت هايي را دارد از جمله: مقبول است، زيرا با استخدام مزدوران و به صحنه آوردن تعدادي از مخالفان و ناراضيان مي توانند به آن رنگ مردمي بزنند. كم هزينه است، زيرا ع ده و عده به كار گرفته شده با اندك جيره و مواجب حاضر است، خيانت كند. كم خطر است، زيرا در چنين مواردي از خودش رد چندان مشخصي بر جاي نمي گذارد و آنچه هم كه باقي مي گذارد فاقد ارزش حقوقي است و غالباً اين مزدوران و مواجب بگيران هستند كه گرفتار مي شوند. به ظاهر مشروع است، زيرا حركت به ظاهر داخلي و مردمي نمايش داده و معرفي مي شود. آثار مخربش باقي مي ماند، چنانچه حركت براندازانه دشمن با شكت مواجه شود، آثار مخرب آن براي زمان طولاني باقي مي ماند و هزينه سنگيني به نظام تحميل مي كند، كما اينكه در فتنه 88 اينگونه شد.

هدف هاي سه گانه دشمن

افزون بر آن كه ميل باطني دشمن عنود و زخم خورده به براندازي انتخاباتي است مزاياي اين براندازي كه در بالا به آن اشاره شد، حرص و طمع دشمن را براي روي آوردن به اين گزينه بيشتر مي كند. در فرايند اقدام براندازي سه نقطه هدف متوالي قرار دارد كه عبارتند از:

1- تحريم؛

تحريم نقطه مقابل مشاركت است. چون مشاركت در انتخابات براي نظام يك حسن و امتياز ارزشمند و تعيين كننده است، تحريم براي نظام عيب است و براي دشمن يك حسن و امتياز ارزشمند و تعيين كننده، از اين رو مي تواند براي دشمن انتخاب اول و مناسبي باشد.

2- افزايش حضور نمايندگان مخالف در مجلس؛

چنانچه تحريم به نتيجه نرسد و يا حتي نتيجه نسبي در برداشته باشد، افزايش حضور نمايندگاني كه با نظام مخالفند و مي توانند در روند حركت پيشرونده نظام سنگ اندازي كنند و حتي در مواردي مقابل نظام بايستند و غائله آفريني كنند، مطلوب دشمن است و اگر چنين اتفاقي هم بيفتد دشمن به يكي از اهداف سه گانه اش رسيده است.

3- آشوب و براندازي؛

آشوب و براندازي هدف نهايي است كه دشمن برنامه ريزي كرده تا با اجراي آن در انتخابات به خواسته ديرينه اش برسد.

در انتخابات مجلس به سبب ويژگي هاي قومي، قبيله اي، مذهبي، محلي و ... زمينه هاي اختلاف و تنش وجود دارد و دشمن به راحتي مي تواند با كوچك ترين بهانه، آتش آن را شعله ور كند و انتخابات را نقطه عزيمت توطئه براندازي گرداند. البته چنين كاري به برنامه ريزي مفصل نياز دارد كه به نظر مي رسد دشمن آن را كاملاً آماده كرده است. مهم اين است كه دشمن با گنجاندن سه هدف رتبه اي و خطي اشاره شده نمي خواهد اين فرصت طلايي را از دست دهد و به هرگونه منافع حداقلي آن هم راضي است، اگر چه پيوسته به براندازي مي انديشد.

تهديد و فرصت براي ايران

شناخت عوامل و برنامه توطئه آمريكا براي انتخابات ايران و بررسي ابعاد احتمالي آن نشان مي دهد كه از نگاه آمريكايي ها آغاز مداخله در انتخابات يك فرصت به تمام معناست و در خوشبينانه ترين حالت آمريكا به هدفش مي رسد و در بدبينانه ترين حالت هم آمريكا شكست مي خورد و به هيچ يك از اهدافش نمي رسد. از اين فرض معلوم مي شود كه در بدبينانه ترين حالت هم تهديدي متوجه آمريكا نمي شود و تنها برگ شكستي بر پرونده شكست هايش از ايران افزوده مي شود. از يك زاويه اين نظر درست است، اما درخصوص ايران انتخابات هم تهديد است و هم فرصت. تهديد است چون بستري گسترده دارد و به صحنه آمدن يكباره ميليون ها انسان موقعيت هايي را فرام مي آورد كه دشمن مي تواند عواملش را در فرايند رفتار انتخاباتي اين ميليون ها انسان رخنه و جهت بهره برداري از اين حضور و نتيجه آن را تغيير دهد و آن را به سمت و سوي ديگري بكشاند، فرصت است، چون به صحنه آمدن يك ملت در انتخاباتي امن و با شكوه هم توليد قدرت و اقتدار مضاعف مي كند و هم با تأثيري كه عظمت آن بر ذهن و فكر ملت هاي ديگر و سران توطئه گر مي گذارد تعادل روحي و در نتيجه برنامه هاي آنها را بر هم مي زند و آنها را به بازنگري وا مي دارد كه معمولاً نتيجه اين بازنگري ها به سود انقلاب و ملت ايران بوده است.

مشاركت حداكثري

شايد براي كساني كه با توطئه هاي دشمن براي سوءاستفاده از انتخابات آشنا هستند، اين پرسش مطرح باشد كه آيا دشمن در دسترسي به اهدافش موفق مي شود يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: تهديد و آمادگي دشمن براي بهره برداري از انتخابات را بايد بسيار جدي گرفت و براي مقابله با آن بايد كاملاً آماده شد. در رأس كسب آمادگي، آگاه كردن منطقي و تدريجي مردم است. چنانچه مردم به شكل صحيح آگاه شوند، بخش اعظم توطئه دشمن خنثي خواهد شد، اما چون انتخابات براي نظام يك فرصت استثنايي است بايد به فراتر از خنثي كردن توطئه دشمن انديشيد، يعني بايد به دنبال برگزاري انتخاباتي بودكه هم توطئه هاي انتخاباتي دشمن را خنثي كند، هم توطئه هاي غيرانتخاباتي دشمن را از حيزانتفاع خارج گرداند، هم ذهن عليل و بيمار كساني كه عليه ايران برنامه ريزي مي كنند آشفته و پريشان كند، هم الگويي بي بديل باشد براي كشورهاي انقلاب كرده و ايستاده در برابر آمريكا، هم به تمام معنا، استحكام و صلابت نظام را منعكس كند و هم تابلويي از انسجام، غيرت، حميت، شجاعت، شرافت و بصيرت را خلق كند و به جهان نشان دهد كه چنين ملتي، تحريم و تهديد را به هيچ مي انگارد و با اميد به نصرت الهي به پيش مي رود، اين همه از دل مشاركت حداكثري بيرون مي آيد كه هيچ قدرتي تاب مقاومت در برابر افسونگري و هيبت آن را ندارد. بنابراين همه به معناي واقعي به اين بينديشند كه چگونه مي توانند مشاركت حداكثري را تحقق بخشند تا همه منافع سراسر ارزشمند آن كه در بالا به بخشي از آن اشاره شد، عايد نظام و مردم خالق شگفتي ها شود.
بصيرت/90/11/30

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .