-امام خميني(ره)-صلوات بر رهبري-

آيا هنوز لزومي براي فرستادن صلوات هنگام ذكر نام امام خميني(ره) ومقام رهبري هست؟

صلوات از اذكار مستحبي است و درود بر رسول خدا و آل اوست. موضوع سه صلوات در شرايط قبل از انقلاب به جهت اعلام وفاداري به امام و بيعت با او در برابر رژيم طاغوت بود كه تاكنون نيز اين سنت باقي مانده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/2460)