شعار هاي انقلاب اسلامي؟

در انقلاب اسلامي شعار هاي انقلابيون چه بوده است؟

با سلام، هر انقلابي داراي شعارهايي است كه ريشه در ايدئولوژي انقلاب و فرهنگ آن جامعه دارد. اين شعارها بيان كننده نگرش ايدئولوژي انقلاب، انقلابيون و توده‌هاي انقلابي نسبت به وضع نابسامان موجود، اهداف و ويژگي‌هاي نظام آرماني و نحوه انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرماني هستند. از اين روست كه شعارهاي هر انقلاب از اسناد گرانبها و يكي از مهم‌ترين منابع مطالعه فرآيند، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن انقلاب و زمينه‌هاي اجتماعي و علل وقوع آن به شمار مي‌روند، اين منبع در انقلاب اسلامي ‌ايران داراي ابعاد گسترده‌اي است. در زمينه بررسي شعارهاي انقلاب اسلامي ‌دو تحقيق انجام شده كه نخستين تحقيق مربوط به دكتر محسنيان راد، استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در تحليل محتواي شعارهاست و دومي‌‌ از طرف دكتر محمدحسين پناهي، استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي انجام شده كه در آن چهار هزار و 153 شعار جمع آوري شده است. بررسي شعارهاي انقلاب مربوط به وضعيت نظام پيشين نشان مي‌دهد كه نظام سياسي ايران به علل مختلف، براي مردم ايران نظامي ‌‌بود فاقد مشروعيت سياسي، كه در رأس آن پادشاهي قرار داشت كه به دليل سياست‌ها و اقداماتش منفور مردم شده بود. همچنين رژيم پهلوي و نظام سلطنتي حاكم بر كشور نيز مورد قبول مردم نبود، و مردم آن را نظامي‌‌ فاسد و تحميلي و ضد مردمي‌‌ مي‌پنداشتند كه حتي آنها را از ابتدايي‌ترين حقوق سياسي خود، به كمك يك دستگاه امنيتي مخوف و ضد انساني محروم ساخته بود. برخي از شعارهاي انقلابي « استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي » « خميني خميني ـ تو وارث حسيني » « روز همه شيعيان شام غريبان شده ـ صحن امام هشتم گلوله باران شده » « ماه محرم آمد ـ ماه حسين و قرآن، ماهي كه هر مجاهد ـ بايد رود به ميدان » «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»، «الله‌اكبر، خميني رهبر» قتلگه پهلوي، ‌ژاله تهران شده قتلگه پهلوي، ‌تمام ايران شده ارتش بگو جواب گل گلوله ‌است؟ دانـشـگـاه، دانـشـگـاه مزدور به خون كشيده دانـشـجـو، دانـشـجـو در خـون خود غلتيـده اين است شعار ملت دانشـجـو شهـادتت مبارك كشتار دانشجويان به‌ دست‌ شاه جلاد خواستـه آنان بود برچيـدن استبداد به پشت راديـو گفتـم بـه تـأكيـد كه گه خوردم، غلط كردم، ببخشيد مـهــدي بـيـا شـاه مـسـلـمـان شــده آب وضــوش خــون جـوانـان شــده مـهــدي بـيـا شـاه مـسـلـمـان شــده روز و شب مسلمين شام غريبان شده يا حجه بن الحسن دل‌ها پريشان شده قبـر امام هشتـم گلوله‌باران شـده مـهــدي بـيـا شـاه مـسـلـمـان شــده قبـر امام هشتـم گلوله‌باران شـده مشهد مقـدس را، گنبـد حضرت را مسجد كرمان را، ركس آبادان (4) را ژالـه تهران را، شاه به آتش كشيد بـه آتــشــش مـي‌كـشــيــم كـابـيـنـه نـظـامـي شكست شاه خائن اين دولـت نظـامي نـابـود بايـد گـردد اين دولت نظـامـي نشانه سقـوط است ازهـاري بيـچـاره ‌اي سگ چهار ستاره بازم بـگـو نـواره نـوار كه پا نـداره چشماي تو خماره تاسـوعا قـرار ما عاشـورا قيام ما عاشورا، عاشورا قـيـام مـلي مـا عـاشـوراي حـسـيـنــي پـيـــروزي خـمــيـنـي اي وارثين راه حسيني اي پيروان امام خميني ياري كنيـد در محـو اين صدا و تصـوير بلند‌گوي استبداد است اين بانك تزوير با ملت ما همراه مي ‌ـ گو ـ ييم مرگ بر شـاه، مرگ ـ بر ـ شـاه كابينه بختيار يك حيله جديد است برنامه خميني، برچيدن يزيد است بخـتيـار، بخـتيـار، ز خـوبيـت دم مـزن مي‌شناسند تو را ز كودك و مرد و زن نـه مـرغ طـوفـانـي، ‌نـه مــوج دريـايــي تو گرگ خونخـواري، تـو نوكـر شـاهي تو كه دم مي‌زني ز دين و آيين ما پس چرا مي‌كني حمايت از حكم شاه؟ نه مـرغ طوفـاني، ‌نـه مـوج دريـايـي تو گـرگ خونخـواري تو موج فحشـايي ايـن شاه امـريكايي در حالت مـردن است اين رژيم پهلوي در حال جان كندن است دسـت و پـا مي‌زنـد، جـون خـود مي‌كنـد مرگ بر شاه، مرگ بر شـاه، مرگ بر شـاه ايـن دولـت بخـتيـار دولت ظلم و زور است با بـودن پهلـوي نخسـت وزير مـزدور است مرگ بر شاه، مرگ بر شـاه، مرگ بر شـاه اي شـاه بي‌غيــرت بگيـرد جان تو ملت ولي آهسته آهسته بختيـار بي‌غيرت بگيـرد جان تو ملت ولي آهسته آهسته ز خلق ايران هش‍‍‍ـدار به شاهپور بخــــتيار تـاجـر سـرمـــايه‌دار ناجي شاه خونخــوار نمي‌دهيـم اختيــــار مرگ به هر سازشكار اي خميـني تـويي رهنـماي مـا رهـبــــر زنـــده و بــا وفـــاي مـــا برلبم اين سرود، برخميني درود مرگ بر بختيار نوكر جـيره‌خوار مي‌كشيـم مـا هـمـه انتـظـار تـو مي‌كنـيـم جمـلـگي جـان نثـار تـو برلبم اين سرود، برخميني درود مرگ بر بختيار، نوكر جيره خوار كابيـنـه بختـيـار نابـود بايـد گردد جمهوري اسلامي ايجاد بايد گردد؟ نه شاه مي‌خوايم نه بختيار رهبـر مي‌خـوايم با اختيـار مـرگ بـر شـاه و بخـتيــار نه شاه مي‌‌خوايم نه بختيار خمـيـنيـه صـاحـب اختـيـار مـرگ بـر شـاه و بـخـتـيـار مردم شعار مي‌دادند: بختيـار، تـو عصـاي ضحاكي برو گمشو‌ اي نوكر ترياكي مرگ بر بختيار نوكر بي‌اختيار منافق تازه‌كار بختيـار، تـو عصـاي ضحاكي ما مسلمين پيوسته در جوش و خروشيم ما جز خميني، رهبر نداريم فرمـانروايي، ديگـر نـداريم از هـمـت او ســـرفــرازيــم منتخب او را ما قبول داريم بنـد اسـارت را خميني پاره كرده جان‌ها فدايش، درد ما را چاره كرده ما مي‌گيم شاه نمي‌خوايم نخست وزير عوض ميشه ما مي‌گيـم خـر نمي‌خـوايم، پالون خر عوض ميـشه نه شـاه مي‌خـوايم نه شاهپور لعـنت به هر دو مـزدور شاه فراري شده سوار گاري شده شـاه فــراري مـي‌شــود حكومت اسلامي مي‌شود حـرف حـق گفتنيه اين پهلوي رفتنيه شاه به جز خودكشي چاره دگر ندارد كشـور مـا، كشـور اسلاميـه نهضت ما، نهضت قرآنيه يكدل و يك صدا، مي‌دهيم اين ندا مـرگ بر شاه (3) مـرگ ـ بر ـ شاه رهبـر ما خميـني بت‌شـكن داده ندا به مردم اين وطن ايـن رژيـم پـلـيــد اســت بــد‌تــر از يــزيــد اســت مرگ بر اين شاه (3) مرگ ـ بر ـ شاه كـودك دبستـان، بـاشـدش بـر زبـان مــرگ بر شـاه (3) مـرگ ـ بـر ـ شـاه خـون هر يك شهيد، مي‌دهد اين نويد مرگ بر اين شـاه (2) مرگ ـ بر ـ شاه شرح اين هجران و اين خون جگر ايـن زمـان بـاشـد تا وقـت دگــر سكوت هـر مسلمـان، خيانت اسـت به قرآن كشته شدن در اين راه، نزديكي است به الله شـعار مستـضـعفيـن حـكــومـت مـتـقـيـن استــقلال، استــقلال اين است نداي قرآن پيــام هـر مسـلـمـان عقيـده و جهـاد اسـت ايـران كـربـلا شــده هـر روز عاشـورا شده چين، شوروي، امريكا دشـمـنـان خـلـق مـا تشـيـع زنـده گـشـت فـاتـح و پـاينده گشت « به كوري چشم شاه زمستونم بهاره ـ سگ جديد دربار شاپور بختياره » « بختيار پليد است ـ بدتر از يزيد است » « بختيار نوكر بي اختيار » و ... « واي اگر خميني حكم جهادم دهد ـ ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد » شعارهاي مورد استفاده در اين پاسخ از كتاب محمدحسين پناهي، جامعه شناسي شعارهاي انقلاب: اسلامي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول۱۳۸۳ مي باشد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .