سير مطالعاتي گروه سياسي

n00028560-b.jpgدانشجوي گرامي به صورت طبيعي خبره شدن در تمامي مسائل سياسي و فرهنگي و اجتماعي،در عين حالي كه موضوعي ارزشمند،اما زمان بر و نيازمند مطالعات و کسب تجربيات گوناگوني است.از اين رو توصيه مي نمائيم با توجه به دامنه وسيع اين موضوعات ابتدا حوزه اي که علاقه و انگيزه بيشتري داريد انتخاب نموده و با تمرکز و مطالعه منابع علمي معتبر و استفاده از ديدگاههاي اساتيد و صاحب نظران متعهد و همچنين تلاش براي کاربردي نمودن مطالعات خود از طريق کارهايي نظير ارائه مقاله يا کتاب و مشارکت در مباحث و تحليل هاي سياسي،به اهداف خود در زمينه خبره شدن در مسائل فوق دست يابيد.
مسائل و موضوعات سياسي دامنه وسيعي را شامل مي شود در عين حال در ادامه به سير مطالعاتي برخي مسائل سياسي مي پردازيم:

يکم. شناخت سياست و تحليل سياسي:
1. اصول سياست و حكومت، احمد جهان‏بزرگى، پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي، 1378.
2. شناخت و تحليل سياسي، جواد منصوري، مشهد: آستان قدس، 1372.
3. فن تحليل سياسي، حميد فرهادي نيا، انتشارات فرهنگ انقلاب اسلامي، 1364 .
4. شيوه هاي تعميق بيش سياسي، سيد عبدالقيوم سجادي، قم: بوستان کتاب، 1382.
5. روش تحليل سياسي ، رمضان شعباني سارويي. (پايگاه اينترنتي بصيرت)
6. روش تحليل سياسي، حسن بهشتي پور. (وبلاگ)
7. روش شناسي و آموزش تحليل سياسي، دکتر آيت مظفري، قم: زمزم هدايت، 1386.
8. روش تحليل سياسي، برگرفته از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي ، انتشارات انقلاب اسلامي

دوم. انديشه و نظام سياسي اسلام:
1. مباني حكومت اسلامي ، حسين جوان آراسته، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه.
2. نظام ارزشي و سياسي اسلام ، محمود فتحعلي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
3. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
4. نظام سياسي اسلام، علي اصغر نصرتي، قم: مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران.
5. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
6. نظريه دولت ديني، علي اکبر نوايي، قم: معارف.
7. حكومت ديني ، احمد واعظي، قم: مرصاد .
8. مباني انديشه سياسي اسلام ، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
9. نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح يزدي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
10. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران: امير كبير، ج 1، 2، 8، 9، 10 ...
11. دين و دولت در انديشه اسلامي ، محمد سروش، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه.
12. درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام، احمد جهان بزرگي, تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
13. سياست و حكومت در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
14. نظام سياسي دولت در اسلام ، داود فيرحي ، تهران: سمت.
15. نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران، محمدجواد ارسطا، بوستان کتاب قم.
16. سياست و حکومت در قرآن، کاظم قاضي زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

سوم. ولايت فقيه:
الف. کليات
1. ولابت فقبه به زبان ساده، جواد محدثب، قم: بوستان کتاب.
2. مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.
3. ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، تهران: كانون انديشه جوان.
4. ولايت فقيه يا رهبري در اسلام، آيت الله جوادي آملي، قم: مرکز نشر اسرا.
5. نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي، قم: موسسه آموزشي امام خميني (ره).
6. فقه و تئوري دولت، حسن رحيم‌پور ازغدي، تهران: طرح فردا.
7. تجربه کارآمدي حکومت ولايي، علي ذو علم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.
8. نگاهي به مباني قرآني ولايت فقيه، علي ذو علم، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
9. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي مرندي، انتشارات پارسايان.
10. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، قم: مرکز نشر اسرا.
11. ولايت فقيه، امام خميني(ره)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني (ره).

ب. پيشينه وديدگاه فقهاء
1. پيشينه تاريخي نظريه ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، کانون انديشه جوان.
2. پيشينه نظريه ولايت فقيه ، مصطفي جعفر پيشه فرد ، قم ، دبير خانه مجلس خبرگان
3. بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه، شريف لك زائِي، قم: پژو هشگاه علوم وفرهنگ اسلامي.
4. انديشه هاي سياسي شيعه در عصر غيبت، علي كربلايي پازوكي، قم: نشر معارف.
5. ولايت فقيه در انديشه فقيهان، يعقوبعلي برجي، تهران: سمت.
6. انديشه سياسي متفكران اسلامي، محسن مهاجر نيا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

پ. پاسخ به شبهات
1. پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، قم: موسس آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
2. حکومت ديني، حميد‌رضا شاکرين ، قم : نشر معارف.
3. چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، قم: بوستان كتاب.
4. ولايت فقيه و جمهوري اسلامي، حميد‌رضا شاکرين، عليرضا محمدي، قم: نشر معارف .
5. سکولاريسم، حميدرضا شاکرين، تهران: کانون انديشه جوان.

چهارم. شناخت ولي فقيه و انديشه ها:
الف. امام خميني
1. حديث بيداري، حميد انصاري، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
2. زندگي نامه سياسي امام خميني، محمد حسن رجبي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي.
3. برداشت هايي از سيره امام خميني، غلامعلي رجايي، تهران: عروج.
4. اندشه سياسي امام خميني (ره)، محمدحسين جمشيدي, نشر پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.
5. انديشه سياسي امام خميني ، يحيي فوزي ، نشر معارف
6. انديشه سياسي امام خميني ، عبدالوهاب فراتي, نشر معارف.
7. ح‍ك‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ي‌ و ولاي‍ت‌ ف‍ق‍ي‍ه‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌(ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌(ره).
8. درآمدي بر انديشه سياسي امام خميني(ره)، محمدرضا دهشيري, تهر ان: مركز اسناد انقلاب اسلامي.
9. انديشه هاي فقهي- سياسي امام خميني (ره)،کاظم قاضي زاده، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک.
10. عصر امام خميني(ره)، احمد رضا حاجتي ، قم: بوستان کتاب.
11. انديشه سياسي امام خميني(ره)، محمد حسين جمشيدي، تهران، پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.

ب. مقام معظم رهبري
1. جرعه نوش کوثر، زندگي نامه مقام معظم رهبري، موسسه فرهنگي قدر ولايت.
2. حكايت‏نامه سلاله زهرا(سلام‏الله عليها)، حسن صدرى مازندرانى، قم: مشهور.
3. مرجعيت حضرت آيت الله العظمي خامنه اي از ديدگاه فقها و بزرگان قم: بوستان كتاب.
4. پرتوى از خورشيد، على شيرازى، قم: بوستان كتاب.
5. در سايه خورشيد، هادى قطبى، مؤسسه فرهنگى خادم الرضا(ع).
6. قصه آفتاب: زندگي‌نامه مقام معظم رهبري ويژه نوجوانان و جوانان, موسسه فرهنگي قدر ولايت.
7. دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، مجموعه سخنراني هاي مقام معظم رهبري پيرامون دانشگاه و دانشجو، قم: معارف.
8. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي,موسسه فرهنگي قدر ولايت.
9. زلال نور: مجموعه سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري پيرامون هنر و هنرمندان، دفتر نشر معارف.
10. راهبردهاي اساسي تحول علمي در دانشگاه‌ها از ديدگاه مقام معظم رهبري, مرتضي اسماعيل‌زاده, دفتر نشر معارف.
11. نهضت نرم‌افزاري از نگاه مقام معظم رهبري, مصطفي جمالي, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
12. اصلاحات: راهبردها، خطرها: بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب, دفتر رهبر انقلاب, انتشارات سروش.
13. عدالت اجتماعي و سازندگي در آئينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي,موسسه فرهنگي قدر ولايت.
14. اخلاق کارگزاران در بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معاونت امور پشتيباني مرکز مدارک علمي و انتشارات.
15. مفهوم تروريسم در کلام رهبري, علي شيرازي, سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
16. نظام مردم سالار ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري, انتشارات سطر.
17. گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي از ديدگاه مقام معظم رهبري, انتشارات سطر.
18. حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، برادري چون خورشيد، خبرگزاري دانشجويان ايران، سرويس: انديشه‌هاي امام و رهبري، 1386/04/25.
19. اقتصاد مقاومتي در انديشه هاي رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه اي، مرکز مطالعات و تحقيقات کاربرد مديريت دانشگاه جامع امام حسين(ع).
20. فلسفه سياسي آيت الله خامنه اي، محسن مهاجراني، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

سوم. انقلاب اسلامي
1. پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري، تهران: صدرا.
2. انقلاب اسلامي زمينه ها و پيامدها، منوچهر محمدي ، قم: نشر معارف.
3. در آمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي، محمد شفيعي فر، قم: نشر معارف.
4. تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران ،يحيي فوزي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).
5. درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران، محمد رحيم عيوضي، محمد جواد هراتي، قم: نشر معارف.
6. ايران؛ ديروز، امروز، فردا (تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران)، محسن نصري، نشر معارف.
7. حديث پيمانه، حميد پارسا نيا، قم: نشر معارف .
8. تاريخ سياسي معاصر ايران ؛ جلال الدين مدني, قم: دفترانتشارات اسلامي.
9. ارمغان دمکراسي، جهت گيري سياست خارجي ايالات متحده آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران، صادق سليمي بني، نشر معارف.
10. دست در دست صبح انقلاب اسلامي، نشر معارف 1391
11. نظريه‌هاي بازتاب جهاني انقلاب اسلامي ايران، ابراهيم برزگر، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
12. «بازتابهاي انقلاب اسلامي ايران، محمد باقر خرمشاد، تهران: سمت.
13. تاريخ تحولات سياسي ايران، موسي نجفي ـ موسي فقيه حقاني، تهران : موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 1381
14. چالش هاي امروز جامعه ما، سيري در آفات انقلاب اسلامي ايران، سيد احمد زرهاني، تهران، دانش و انديشه معاصر.
15. چالش هاي سياسي پيش روي انقلاب اسلامي، محمد رحيم عيوضي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
16. تحولات سياسي اجتماعي ايران معاصر، نجف لک زايي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
17. دستاوردهاي کلان انقلاب اسلامي در سطوح ملي، منطقه اي، جهاني و تاريخي، منوچهر محمدي، قم: نشر معارف.

چهارم. جريان شناسي فکري – سياسي
1. جريان شناسي در ايران معاصر، عبدالحسين خسرو پناه، قم: حمکت نوين اسلامي.
2. جريان شناسي سياسي در ايران معاصر، علي دارابي، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
3. دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، قم: هماي غدير.
4. جريان هاي فکري ايران معاصر، عبدالحسين خسرو پناه، قم: وثوق.
5. جريانها و جنبشهاي مذهبي سياسي ايران، رسول جعفريان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
6. ليبراليسم ايراني، جهاندار اميري، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
7. جريان شناسي چپ در ايران، حميد احمدي حاجيكلايي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
8. جريان شناسي سياسي ايران معاصر، دكتر آيت مظفري ، پژوهشكده تحقيقات اسلامي، 1390 .
9. جريان شناسي سياسي، پرسش‌ها و پاسخ‌هاي دانشجويي ، ش 50، علي مجتبي زاده و محمدعلي ليالي ، نشر معارف،1393.

پنجم. غرب شناسي
1. غرب در جغرافياي انديشه، مجيد کاشاني، کانون انديشه جوان،
2. درباره غرب، دکتر رضا داوري, مؤسسه فرهنگي و انديشه معاصر.
3. غرب شناسي، احمد رهنمايي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
4. تمدن و تفکر غربي، دکتر رضا داوري، نشر ساقي.
5. مباني نظري تمدن غرب، سيد مرتضي آويني، مجله دانشجو, تابستان 77.
6. فرهنگ و مسيحيت در غرب، محمد رضا کاشفي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
7. بحران جامعه مدرن، سيد علي اصغر کاظمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
8. بحران دنياي متجدد، رنه گنون، ترجمه ضياء الدين ده شيري، انتشارات اميرکبير.
9. ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
10. افول سکولاريزم، برگر، پيتر .ال، ترجمه افشار اميري، تهران: مازيار.
11.تکنوپولي، پست من نيل، ترجمه صادق طباطبايي، تهران: سروش.
12. انسان و بحران، آرتگا اي گاست، خوسه، ترجمه احمد تدين، تهران، علمي و فرهنگي.
13. افول سکولاريزم، برگر، پيتر .ال، ترجمه افشار اميري، تهران، مازيار.
14. خارج از کنترل، برژينسکي، زي بيگنو، ترجمه عبدالرحيم، نوه ابراهيم، تهران: اطلاعات.
15. موج سوم، ناظر، الوين، ترجمه شهيندخت خوارزمي، تهران: نشر مترجم.
16. بنيان هاي متزلزل، فوکوياما، فرانسيس، ترجمه محمد رضا ظفري، سايت باشگاه انديشه.
17. محدوديت هاي ماترياليسم، ساموئل سان، روبرت، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، ش 9، فروردين 1383.
18. افول اخلاق آمريکايي فرهنگ کلبيون، استيورز، ريچارد، ترجمه طاهر رحماني، نشريه غرب در آينه فرهنگ، ش 22.

دوست عزيز در پايان ضمن آرزوي موفقيت روز افزون برايتان. مشاوران اين مرکز همچنان از پرسش هاي شما استقبال نموده و آماده پاسخگويي مي باشند . شما مي توانيد سوالات خود را از طريق سايت تخصصي گروه سياست مركز كه در انتها معرفي مي گردد به اين مركز ارسال نماييد و در عين حال از سوالات فراواني كه قبلا توسط دانشجويان پرسيده شده و توسط كارشناسان مركز پاسخ داده شده اند نيز استفاده نماييد :
http://siasi.porsemani.ir

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .