-تغيير سرود ملي-

چرا سرود ملی تغيير کرد؟

اين مسأله علت‏هاي مختلفي داشت، از جمله:
1) سرود قبلي به صراحت يادي از بنيان‏گذار انقلاب اسلامي نداشت؛
2) اركان و شعارهاي اساسي انقلاب، مانند استقلال و آزادي در آن نبود؛
3) زمان آن طولاني بود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/3427)