جنبش دانشجویی؛ حقیقت یا مجاز

فعالیتهای اجتماعی و ساماندهی نیروهای ان همیشه مورد توجه فعالین سیاسی بوده است؛ زیرا نظامها با تکیه بر مردم می توانند حیات یک تفکر را تضمین کنند.

بوجود اوردن گفتمان قدرت با اتکاء به توده ی مردم از ابتکارات امام خمینی ره است؛بدیهی است برای انتفال گفتمان انقلاب نیاز به حضور جدی مردم احساس می شود و به تبع ان ساماندهی با ثبات و پشتوانه ی فکری انان..

اما به نظر می رسد احزاب و جریانات سیاسی امروز به درستی قادر به ایفای نقش برای ساماندهی مردم در راستای گفتمان انقلاب نیستند؛ زیرا که اغلب انان قابل اعتماد و اتکا برای مردم نمی توانند باشند؛ شاید یکی از دلایل عمده ی اسیب فوق عدم ورود فقه سیاسی و حکومتی در ادبیات رایج سیاسی کشور است و به تبع ان وام گرفتن اهالی سیاست از همان تعاریف غرب و البته این در خوشبینانه ترین حالت است و بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح افراد که گویا فاصله ی انها با مردم و دردهایشان به ارقام نجومی این روزها ربط پیدا می کند. بنابراین گروهی که پشتوانه ی مردمی قوی تر دارند باید پیشگام این هدایت در لایه های زیرین اجتماعی باشند و به نظر می رسد جنبش دانشجویی بهترین گزینه ی ممکن در فضای امروز است.

جنبش دانشجویی حقیقی به علت ظرفیت های بسیاری که در ان وجود دارد همیشه تاثیرگذار در گفتمان سازی و نقش افرینی در موقعیتهای حساس کشور بوده است.

اما چرا دانشجویانی که زمانی قادر به درک مساله و نیازانقلاب اسلامی متناسب با سخنان مطرح شده ی امام بودند امروز حتی قادر به محقق کردن خواست بارها تکرار شده ی رهبری (کرسی ازاد اندیشی) نیستند؟؟؟ و هنوز به دنبال تکرار تاریخ اشتباهات بزرگ انجام می دهند.
در تعریف جنبش دانشجویی بارها خوانده ایم و امروز به جمع تشکلهای ذیل که گذشته ی هر کدام نیاز به بازخوانی دارد اطلاق می گردد. از جمله دفتر تحکیم وحدت؛ جنبش عدالتخواه؛ انجمن مستقل؛ جامعه اسلامی؛ و بسیج دانشجویی. وزرات علوم و نهاد رهبری متولی اصلی تشکلهای فعلی هستند و البته در مورد بسیج سپاه هم اضافه می گردد.

اما این ارگانها تنها بخشی از نهادهایی هستند که جنبش دانشجویی در زیر چتر انها قرار دارند با دیدن اسیبها و نوع عمکلرد جنبش دانشجویی فعلی می توان به ساختارهای نهانی که ماهيت جنبش دانشجويي (ازادي، استقلال در فكر و عمل) را تحت تاثير قرار مي دهند رسید که به دو صورت اعمال نظر می کنند:

1. افرادی از اعضا که به دلایل فردی از جمله منافع مصالح و حتی سردرگمی در شناخت جنبش دانشجویی به روابطی پنهان و گسترش ان می پردازند و به مرور سیاستهای جنبش دانشجویی تحت تاثیر روابط افراد قرار می گیرد؛ بديهي است كه فعالين دانشجویی بخشی از فعاليتهاي خود را بر اساس روابط تنظيم مي كنند نه براساس نيازجامعه و حقيقت.
- عدم درک درست از علت حضور جنبش دانشجویی و نوع فعالیت ان سبب گردید تا فعالین به درستی به نقشه ی راهی که دورنمای درستی برای فعالیت فعالین ترسیم کنند نرسند و نتیجه ان شد که فعالین از اینده ی سیاسی و شغلی مشخصی برخوردار نبودند پس به تبع ان باید با تعیین و گسترش روابط مختلف اینده ی مطمئنی را برای خود پایه گذاری کنند که این افت بزرگی برای جنبش دانشجویی همیشه بوده است و همین مسئله شرایط مطلوبی را برای حضور جریانات مختلف سیاسی و نهادهای قدرت فراهم میکند.

- بعد از انقلاب اسلامی ماهیت و نوع عملکرد جنبش دانشجویی با قبل از ان تغییر کرد اما عدم درک درست ومناسب این تغییر و عدم حضور جنبش دانشجویی مبتنی بر حفظ اصالت های خود از جمله ازادی و استقلال در فکر و عمل و حضور ارگانهای همسو و هم جهت با ارزشها و فعالیتهای جنبش دانشجویی خود اسیبی دیگری است که به نظر می رسد یکی از علتهای عمده حضور و نفوذ ارگانها و سازمانهای مختلف و اعمال نظرهای انان می باشد. و تقلیل جنبش دانشجویی به ابزاری برای نهادهای مختلف ماحصل بخشی از این سردرگمی است.

- عدم حضور فعال حوزه و به تبع ان فقه سیاسی و حکومتی در عرصه ی سیاست نیز بخشی از علتهای جذب جنبش دانشجویی به سمت احزاب و افکار مختلف که به بازخوانی گفتمان انقلاب پرداختند شد.

تغییر گفتمان یک نظام بدون حضور دائم و تبدیل شده ی ان در تمام موارد زندگی؛ نفاق را به شدت دامن خواهد زد. زیرا که افراد متناسب با تغییر نظام برای حفظ جایگاهها و منافع خود مجبور به تبعیت از ظواهر ان هستند و به اغنای افکار عمومی دربرخوردها و رفتارهای خود می پردازند و اینجاست که ما شاهد ریا و نفاق در سطوح مختلف هستیم و ناگزیر در جنبش دانشجویی هم شاهد گرته برداری از چنین رفتار هستیم.

2. ارگان و یا سازمانی که برای کنترل فضای دانشجویی متناسب با خواست و اراده و اهدافشان افرادی را در مجموعه های جنبش دانشجویی ساماندهی می کنند و عملا انها را می توان کارمندان ارگان دانست.
نقش افرینی نیروهای مومن و اهل علم به اسم دانشجو همیشه موقعیتهای مهمی را در جامعه ی اسلامی ایران رقم زده است گاهی حضور به فرصتی بزرگ تبدیل گردیده و گاهی به تهدید و همین سبب می شود که نهادها و ارگانهای مختلف بخواهند به طرق مختلف این جریان را کنترل کنند.

جریانات فکری و سیاسی برای بدست اوردن قدرت و ارگانهایی که مسئول تامین امنیت جامعه هستند برای جلوگیری از تهدید؛ به تاثیرگذاری در جنبش دانشجویی می پردازند اما باید گفت با شیوه های سخت افزارانه. و در این چند سال می توان به وضوح ترور تفکر را در رده های مختلف اهل فکر مشاهده کرد و همین است که ضرورت برپایی کرسی های ازاداندیشی را چند برابر می کند و البته علت به درستی محقق نشدن ان را نیز همینجا باید یافت.

به نظر می رسد اسیب جدی جنبش دانشجویی را باید در ساختار فعلی بوجود امده در ان که البته با کالبدشکافی گذشتگانش رابطه ی مستقیم دارد دانست زیرا که عاری شدن هر جریانی از اصل و هویتش ان را از نقش افرینی حقیقی باز می دارد و البته که بیشتر این ساختار را باید در سطوح بالا و تصمیم ساز تشکلها یافت.

بوجود امدن ساختاری پنهان و تاثیرگذار در جنبش دانشجویی به گسترش بی عدالتی و ظلم دامن می زند، افراد بی اطلاع از اسیبها و فرصت طلبی های مختلف و متناسب با صداقت و اعتقادات خود متحمل بیشترین تلاشها و زحمات می گردند و در لوای تلاشهای انان دیگران منتفع می گردند. یعنی نسبت مستقیمی بین حضور؛ فعالیت فعالین دانشجویی و بدست امدن اینده ی روشن در دنیای سیاست نیست.

طبیعی است که باعدم رشد فعالین؛ بدون تناسب با توانایی حقیقی افراد انان را دچار بی انگیزگی خواهد کرد بدون انکه علت ان واضح و روشن باشد. در چنین فضایی افراد یا در جهل به سر می برند و نمی دانند دیگران چگونه پله های ترقی رشد را طی می کنند و تعدادی از اینان به مرور و به صورت ناخوداگاه برای رشد کردن در چنین فضایی جذب افرادی خواهند شد که تناسبات رفتاری دانشجویی ندارند. افرادی که پایبند و معتقد به اعتقادات تعریف شده در جنبش دانشجویی هستند به انزوا خواهند رفت. افرادی که یکی یکی پله های ترقی را طی خواهند کرد.
افرادی که در سطوح پایین تاثیرگذاری چه فکری چه عملی صادقانه و خالصانه کار خواهند کرد و البته دیگران منتفع خدمات انان خواهند بود.

اسیب های ذیل در راستای تهی شدن جنبش دانشجویی از هویت اصیل خود در فکر و عمل و روش می باشد.
- اختلافات دروني
- عدم توجه به بدنه دانشجويي
- نفوذ نهادهاي بيرون از مجموعه درون آن
- كسب قدرت، نه نقد قدرت
- عدم شفافيت مالي
- عدم حضور تاثیرگذار بر سیاستهای کلان کشور
- تبعیت رفتاری و فکری افراد تصمیم ساز جنبش دانشجویی از جریانات سیاسی حاکم
- ماکیاولیسم دینی و حتی انقلابی در بین فعالین
- عدم حضور افرادی با معدل دانشجویی از قبیل شاخصه های ازادی استقلال و تفکراتی مبتنی برا اسلام ناب محمدی
- ناتمام ماندن و محقق نشدن انقلاب فرهنگی به معنا و حقیقت ان و سکوت در مقابل اجرای قوانین و برداشتهای سطحی از دین در سطح دانشگاه
- عدم پیوند حقیقی و موثر حوزه و دانشگاه و جاری نشدن فقه در ابعاد مختلف سیاست
- سردرگمی فعالین دانشجویی درتعیین اولویت برای فعالیتهای خود
- عدم ساماندهی مناسب حداقل نیروهای فعال موجود
- اگاهی کم نسبت به رفتار و گفتمان تشکیلاتی
- تکیه بر روشهای ژورنالیستی برای پر کردن خلا هویت تشکل دانشجویی

در بین سطوح مختلف جنبش دانشجویی هنوز می توان افرادی را یافت که حقیقتا صداقت و اخلاصشان مثال زدنی است و هنوز ارمان و عقیده ی خود را به هیچ رانت قدرت و .. نمی فروشند اما به دلیل نفوذ پررنگ نهادهای تصمیم ساز و جایگزین شدن ماکیاولیسم دینی با اخلاق ناب محمدی در بین فعالین دانشجویی تاثیر و قدرت نفوذ این عده بسیار کمرنگ می شود و به مرور شاهد انقراض جنبش دانشجویی با شاخصه های اصلی انقلاب خواهیم بود مگر انکه به درستی بار دیگر دانشجویان پیرو خط امام بتوانند خود را هم از لحاظ ساختار هم از لحاظ محتوا بازتعریف جدی کنند.

برای بازتعریف در ساختار به نظر می رسد دانشجویان باید بار دیگر به درستی با پشتوانه ی معنوی امام خامنه ای نسبت خود را با قدرت؛ دولت و ارگانهای مختلف و تصمیم ساز نظام مشخص کنند.و البته هر تشکلی متناسب با ظرفیتها و توانائیهای موجود خود قطعا با تعریف درست ان می تواند سلایق و افکار مختلف دانشجویان را پوشش دهد. به تعیین نسبت اقتصاد با جنبش دانشجویی وچگونگی تامین نیازهای اقتصادی چه به صورت کل (تشکل) و چه به صورت جز(فعالین)؛ و تعریف الگوی حقیقی مدیریت برای ساختار خود با تکیه بر فقه حکومتی و تعریف مناسبات سیاسی و واژگان سیاسی با تکیه بر فقه سیاسی بپردازد.

به امید انکه ساختاری که داعیه دار ارمانخواهی است از حقیقتی ارمانخواهانه در تمامی سطوحش برخوردار باشد.
کی تشنه سیراب گردد ز سرابی

*جنبش دانشجویی؛ حقیقت یا مجاز،
سمیه چیتی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت ، الف/چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .