امام خمینی و شریعتی

نظر امام راحل در مورد دکتر شریعتی چه بود ؟

حضرت امام(ره) در مورد نامبرده اظهار نظري ننموده‏اند گرچه حضرت امام كليه انديشمندان مسلمان را موردعنايت خويش قرار مي‏دادند ولي برخي نقطه نظرهاي ايراد شده از سوي حضرت امام با برخي ‏نقطه نظرهاي دكتر شريعتي متضاد است. مثلا درمورد انديشه اسلام بدون روحانيت - و يا درباره‏ء نقش برخي علما در تاريخ البته موارد ديگر نيز وجود دارد كه مجال شرح آن نيست. دكتر شريعتي نيز همانند متفكران و انديشمندان مسلمان وانقلابي ديگر مطرح هستند چنانكه خيابانها وبيمارستانهاي متعددي در سراسر كشور به اسم نامبرده وجود داد و همچنين در رسانه‏ها نيز به ‏مناسبت از ايشان ياد شده و افكار ايشان نيز در محافل دانشگاهي و حوزوي مطرح مي‏گردد. البته‏مي‏توان گفت عواملي همچون افراط ها و تفريط هاي بيجا در مورد ايشان در مجموع مانعي در برابرمطرح شدن او بوده است. ولي آنچه كه درباره‏ء دكترشريعتي نقل كرده‏ايد كه او روشنفكري بي‏درد است سخني دور از انصاف و حقيقت است. در بين‏افكار شريعتي و سروش نيز هم مشابهت چنداني به چشم نمي‏خورد و بيشتر به كلي‏گوئيهاي فاقدارزش شباهت دارد. آنچه كه ما درباره‏ء موارديادشده مي‏توانيم بگوئيم آنكه بيش از هر چيز بايد به مطالعه و تحقيق پرداخت و از تسليم شدن به‏گفته‏ها و جو پرهيز نمود و بدون مطالعه و تحقيق سخني نگفت. آفت امروز دانشگاههاي ما آن است ‏كه هر كس از روي گمان خود چيزي را تراشيده و دنبال آن مي‏رود و روحيه تحقيق و جستجوي‏علمي كمتر به چشم مي‏خورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/1121)