تغييرات اجتماعي پس از انقلاب؟

تغييرات اجتماعي ايجاد شده توسط انقلاب اسلامي چيست؟

سلام، در رابطه با تغييرات اجتماعي صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامي و يا به عبارتي دستاوردهاي اجتماعي انقلاب اسلامي گفتني است: براي‌ درك‌ عميق‌ و علمي‌ اهميت‌‌ آثار و نتايج انقلاب اسلامي‌، بايد شرايط و فضاي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ زمان‌ رخداد انقلاب‌ را ترسيم ‌كرد و آن‌ را بازشناخت‌. گرچه‌ در اين‌ مجال‌ نمي‌توان‌ به‌ تفصيل‌ به‌ تبيين‌ اين‌ شرايط پرداخت‌، ولي‌ بايد اشاره‌ كرد كه‌ انقلاب‌اسلامي‌ ما، درخشش‌ نور معنويت‌، عدالت‌، آزادي‌، استقلال‌ و بازگشت‌ به‌ اسلام‌ بود كه‌ در حاكميت‌ مطلق‌ ماده‌گرائي‌ و حاكميت‌ سرمايه‌داري‌ غربي‌ و سوسياليسم‌ شرقي‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌. در حالي‌ كه‌ استبداد وابسته‌ و فاسد داخلي‌ و نظام‌ دوقطبي‌بين‌المللي‌، مجال‌ هيچ‌ حركت‌ مردمي‌ اصيل‌ و آزاديخواهانه‌ را باقي‌ نگذاشته‌ بود، معجزه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌.
در چشم اندازي كلي، مهم ترين تغيرات و دستاوردهاي اجتماعي انقلاب اسلامي عبارتند از:
1. به وجود آمدن محيطي مناسب جهت رشد كمالات اخلاقي و انساني و بازگشت به خويشتن.
2. زدودن مظاهر فساد مانند عشرتكده ها و شراب فروشي ها از عرصه جامعه.
3. ارتقاي نسبي سطح آگاهي هاي عمومي و روحيه تحقيق.
4. مبارزه با بي سوادي.
5. امنيت اجتماعي و قضايي و برقراري حقوق مساوي براي مردم.
6 . ايجاد روحيه وحدت و برادري.
7. رواج ادبيات انقلاب ديني.
8 . افزايش و رشد مطبوعات و نشريات.
9. اسلامي كردن مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، نظامي و سياسي.
10. احياي تفكر ديني، تحول در ارزش هاي اجتماعي و احياي مفاهيمي مانند جهاد، هجرت، شهادت، ايثار، اخلاص و حج سياسي.
11. هماهنگي بين تعهد و تخصص و ديانت و روشن فكري.
12. همكاري حوزه و دانشگاه.
13. افزايش ظرفيت دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و حوزه هاي علميه.
14. مردمي شدن نيروهاي مسلح و ايجاد و سازمان دهي نيروي بسيج مردمي.
15. معرفي الگوي زن مسلمان با فراهم ساختن زمينه هاي تشكيل جشنواره هاي مختلف بانوان، مطبوعات ويژه زنان، تأسيس جمعيت ها و تشكل هاي مربوط، فدراسيون ورزشي بانوان و شركت آنان در صحنه هاي سياسي و اجتماعي از جمله نامزدي براي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و خودباوري فرهنگي.
به طور كلي، انقلاب اسلامي ايران بر اساس اصل «نه شرقي، نه غربي»، الگوي فرهنگي اجتماعي جديدي براي مسلمانان و مستضعفان جهان به ارمغان آورد.
انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در سال‌ 57، رژيم‌ شاهنشاهي‌ و خاندان‌ پهلوي‌ را ساقط كرد و نظام‌ سياسي‌ نويني‌ برپا نمود. بخصوص‌ كه‌ در نظام‌ نوين‌، هيچ‌ اثر و رد پايي‌ از نخبگان‌ سياسي‌ حاكم‌ در رژيم‌ سابق‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد و اين‌ دگرگوني‌ وفروپاشي‌ بنحو كاملي‌ انجام‌ گرفت‌. ساختارها و نهادهاي‌ امنيتي‌، نظامي‌ و سياسي‌ رژيم‌ سابق‌، يا كلا از بين‌ رفت‌ و يادستخوش‌ تحول‌ و بازسازي‌ اساسي‌ قرار گرفت‌.
اولين‌ دستاورد مهم‌ انقلاب‌:
اگر خواسته‌ها و وعده‌هاي‌ اساسي‌ انقلابيون‌ و رهبران‌ فكري‌ و سياسي‌ انقلاب‌ را در دو دسته‌ كلي‌ وعده‌هاي‌ آني‌، عاجل‌ وزودآمد و وعده‌هاي‌ آتي‌، آجل‌ و ديرآمد تقسيم‌ كنيم‌، مي‌بينيم‌ كه‌ اولين‌ خواسته‌ عاجل‌ توده‌ مردم‌ انقلابي‌ كاملا و به‌ سرعت‌تحقق‌ پيدا كرد كه‌ سقوط رژيم‌ پهلوي‌ بود. نگاهي‌ به‌ خاطرات‌ سردمداران‌ رژيم‌ پهلوي‌ و عناصر بيگانه‌ حامي‌ آنان‌ و همچنين‌مروري‌ بر ديدگاه‌هاي‌ شخصيت‌هاي‌ برجسته‌ انقلاب‌ بويژه‌ رهبر فقيد و بنيانگذار انقلاب‌ اسلامي‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ سقوطرژيم‌ پهلوي‌ تا چه‌ اندازه‌ براي‌همه‌ مهم‌، اعجاب‌انگيز و غيرمنتظره‌ بوده‌ است‌.
دومين‌ دستاورد اساسي‌ و بنيادي‌:
استقرار نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و تدوين‌ مبناي‌ حقوقي‌ و قانوني‌ حركت‌ ملت‌ ايران‌ ـ يعني‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ ـ گام‌ مهم‌ ديگري‌ بوده‌ است‌ كه‌ مسير حركت‌ نظام‌ را تعريف‌ كرده‌ و در دو دهه‌ پس‌ از نخستين‌ پيروزي‌، چارچوب‌ رفتاراجتماعي‌ جامعه‌ ما را تنظيم‌ كرده‌ است‌. تجربه‌ فراهم‌ آمده‌ از تعاملات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ دوران‌ پس‌ از انقلاب‌، براي‌ ملتي‌ كه‌تازه‌ مي‌خواهد خود زمام‌ خويش‌ را در دست‌ داشته‌ باشد و با افت‌ و خيز و آزمون‌ و خطا پس‌ از دوران‌هاي‌ طولاني‌ تحمل‌نظام‌هاي‌ فاسد، استبدادي‌ و وابسته‌، روي‌ پاي‌ خود بايستد و سرنوشت‌ خود را رقم‌ بزند، دستاورد ارزشمندي‌ است‌ كه‌ نبايدآن‌ را ناچيز شمرد. قبلا اشاره‌ شد كه‌ طي‌ فرآيند رسيدن‌ به‌ آرمان‌ اساسي‌ و نهايي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، كاري‌ ساده‌ و سهل‌ نيست‌.تعميق‌ و تثبيت‌ پايه‌هاي‌ اعتقادي‌ به‌ نظام‌ بينشي‌ اسلام‌، طراحي‌ و تدوين‌ نظام‌هاي‌ كارآمد در عرصه‌هاي‌ مختلف‌، ايجاد واصلاح‌ ساختار كلان‌ مطلوب‌، پرورش‌ و رشد نيروي‌ انساني‌ كارآمد و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ عملياتي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ جامعه‌ وهماهنگي‌ و توازن‌ نيروهاي‌ اجتماعي‌ براي‌ طي‌ اين‌ فرآيند، هدفي‌ ارزشمند و ديرياب‌ است‌.
تحقق‌ عيني‌ اين‌ اهداف‌ كلان‌، بيش‌ از همه‌ به‌ رشد فرهنگي‌ و فكري‌ جامعه‌ و علم‌ و تجربه‌ مديريتي‌ در سطوح‌ گوناگون‌اداره‌كننده‌ جامعه‌ و به‌ همدلي‌، اخلاص‌، يقين‌، و خودباوري‌ فردي‌ و جمعي‌ نياز دارد كه‌ هر اندازه‌ اين‌ زمينه‌ها فراهم‌ شود، درروند آن‌ فرآيند، سرعت‌ و پيشرفت‌ بيشتري‌ ملاحظه‌ خواهد شد.
ساير دستاوردها:
علاوه‌ بر اين‌ دو دستاورد مهم‌ و بنيادين‌، انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ پيامدها و نتايج‌ مبارك‌ ديگري‌ هم‌ داشته‌ است‌ كه‌ هر كدام‌بنوبه‌ خود، از اهميت‌ بسياري‌ برخوردار است‌.
اين‌ پيامدها عبارت‌ است‌ از:
ـ ايجاد اميد و نشاط در ملت‌هاي‌ ستمديده‌ و بخصوص‌ مسلمانان‌ مستضعف‌ و در بند رژيم‌هاي‌ وابسته‌ و استبدادي‌، براي‌حركت‌ و تلاش‌ و مجاهدت‌ در راه‌ مبارزه‌ با ستمگران‌ و مستكبران‌.
ـ تغيير و چرخش‌ اساسي‌ در جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌ و سياسي‌ كشور در راستاي‌استقرار عدالت‌ و تأمين‌ منافع‌ مردم‌ و بخصوص‌ محرومان‌ و نيازمندان‌.
ـ تأمين‌ استقلال‌ سياسي‌ در سياست‌ و روابط خارجي‌ و اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ ملي‌ و قطع‌ طمع‌ استعمارگران‌ و از بين‌ بردن‌نقاط اساسي‌ نفوذ و تأثيرگذاري‌ آنان‌ بخصوص‌ در دستگاه‌ها و مراكز مهم‌ تصميم‌گيري‌ و اجرا.
ـ مبارزه‌ با انحطاط و ابتذال‌ فرهنگي‌ و زمينه‌سازي‌ براي‌ رشد استعدادها و ظرفيت‌هاي‌ هنري‌ و فرهنگي‌ اصيل‌ و ريشه‌دارايراني‌ ـ اسلامي‌ و احياء هويت‌ ملي‌ مردم‌ ما.
ـ به‌ فعليت‌ رساندن‌ بنيه‌ و اقتدار ملت‌ ايران‌ و بسيج‌ آن‌ در جهت‌ دفاع‌ از ميهن‌ اسلامي‌ و حيثيت‌ ملي‌، كه‌ در دوران‌ 8 ساله‌دفاع‌ مقدس‌ برجستگي‌ و نقش‌ خود را نشان‌ داد.
ـ آغاز خودباوري‌ علمي‌ و ورود به‌ مرحله‌ >توليد دانش‌< به‌ جاي‌ مصرف‌كنندگي‌ محض‌ و تلاش‌ براي‌ جهش‌ علمي‌ درعرصه‌هاي‌ مختلف‌.
ـ ارائه‌ خدمات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ مناطق‌ و اقشار محروم‌ و فراموش‌ شده‌ جامعه‌ و كاهش‌ جمعيت‌ زير خط فقر وارتقاي‌ سطح‌ زندگي‌ و رفاه‌ عمومي‌ جامعه‌، علي‌رغم‌ مشكلات‌ و نارسايي‌هاي‌ مادي‌ و مديريتي‌ كه‌ بطور طبيعي‌ بر اثر تغييرنظام‌ سياسي‌ رخ‌ مي‌دهد.
ـ ايجاد يك‌ جبهه‌ قدرتمند در مبارزه‌ با يكه‌تازي‌هاي‌ استكبار جهاني‌ به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ معنوي‌ و مادي‌ ملت‌هاي‌ آزاديخواه‌و مبارز.
و بالاخره‌ طرح‌ ادعاي‌ پي‌ريزي‌ تمدن‌ نوين‌ مبتني‌ بر ارزش‌ها و آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ با ارائه‌ ديدگاه‌ها و راه‌كارهاي‌ جديد وجذاب‌ براي‌ همه‌ جهانيان‌، كه‌ نمود سياسي‌ آن‌، نظام‌ مردم‌سالار ديني‌ در قالب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ در طول‌ 23 سال‌گذشته‌ با تعميق‌ و ريشه‌داري‌ خود، كارآيي‌ و كارآمدي‌ خود را در بوته‌ تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌.
منابع‌ و ماخذ (براي‌ مطالعه‌ بيشتر):
1. محمدباقر حشمت‌زاده‌، چارچوبي‌ براي‌ تحليل‌ و شناخت‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌، مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌ وانديشه‌ معاصر، تهران‌، 1378.
2. علي‌ ذوعلم‌، انقلاب‌ و ارزش‌ها، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، تهران‌، 1379.
3. علي‌ ذوعلم‌ (به‌ كوشش‌)، جرعه‌ جاري‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، تهران‌، 1377.
4. كتاب : دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران ، مركز طرح و برنامه ريزي سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا. :
5. پايگاه اطلاع رساني دستاوردهاي انقلاب اسلامي ؛ http://www.dastavardha.com

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .