تأثير انتخابات پرشور بر مولفه هاي امنيتي ـ انتظامي

2576261.jpgنام گذاري سال 1392 به عنوان سال حماسه سياسي و اقتصادي، مبين اهميت راهبردي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در منظومه امنيت ملي است.در اين راستا يكي از ملزومات امنيت نرم در اوضاع تصاعد تحريم ها و برنامه ريزي مخالفان نظام براي تداعي انسداد سياسي در جمهوري اسلامي ايران،توجه نهادها ذي ربط به ارتقاي بازدارندگي از طريق گسترش مشروعيت است.حضور پرشور رأي دهندگان در عرصه انتخابات و شكل گيري حماسه سياسي از سازوكار هايي است كه عمق راهبردي حمايت هاي مردمي و سطوح بازدارندگي نظام در عرصه داخلي و خارجي را افزايش مي دهد.

فرصت هاي تحقق حماسه سياسي

در انتخابات خردادماه 2931

مهم ترين فرصت هاي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات خردادماه 1392 عبارتند از:

1- تقويت چسبندگي وحدت ملي

رصد بيانات مقام معظم رهبري مبين اين واقعيت است كه تحركات مخالفان نظام براي تضعيف وحدت و انسجام ملي از طريق به كارگيري روش هايي همچون ايجاد ناسيوناليسم قومي، اختلاف افكني ميان شيعه و سني، ايجاد تعارض ميان مسئولان نظام، كم رنگ كردن حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي و حمايت هاي تقنيني ـ اطلاعاتي از فرقه هاي ضاله و عرفان هاي نوظهور دنبال مي شود. به تعبير ديگر، مهم ترين تدابير و اقداماتي كه چسبندگي وحدت ملي را افزايش مي دهد، به شرح نمودار اول است.

2ـ گسترش قدرت مانور ديپلمات هاي هسته اي

مشاركت سياسي روندي دو سويه است، زيرا از يك طرف دولتمردان از مزيت حمايت هاي مردمي براي پيشبرد تصميم هاي كليدي بهره مي برند و از سوي ديگر، جامعه به صورت غير مستقيم در اداره امور كشور مشاركت مي كند.ميزان و نوع مشاركت مردم در انتخابات، بر نوع، شدت و جهت سياست هاي دفاعي كشورهاي همسايه يا قدرت هاي فرامنطقه اي در قبال جمهوري اسلامي ايران تأثيرگذار است. از طرفي، تحقق مشاركت حداكثري به قوام بخشي سياست هاي اصولي نظام منجر مي شود. به همين دليل برخورداري دولت يازدهم از پشتوانه بالاي حمايت مردمي سبب ظرفيت سازي امنيتي و افزايش قدرت مانور نظام در حوزه هاي راهبردي مانند مذاكرات هسته اي مي شود.

3ـ بازخورد منفي بر تداوم سياست هاي تحريمي آمريكا و متحدانش

يكي از ويژگي هاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم كه در ادوار گذشته سابقه نداشته، ترافيك تحريم هاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده همزمان با سيماسازي مجازي از آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي است. اين قسمت از راهبرد واشنگتن در قالب «راهبرد فشار از بيرون ـ تغيير از درون» قابل تحليل است و با هدف مأيوس كردن مردم براي حضور پاي صندوق هاي رأي، كاهش سرمايه اجتماعي نهادهاي حاكميتي و بروز برخي اغتشاشات مسطح يا نقطه اي با ريشه هاي اقتصادي سازماندهي مي شود. براي مثال «مايكل لدين» تحليلگر ارشد موسسه نومحافظه كار «امريكن اينترپرايز» در مقاله مورخ 16 آوريل 2013در روزنامه وال استريت ژورنال از دولت آمريكا خواست با حمايت از ايجاد و گسترش ناآرامي در آستانه انتخابات، موجبات سقوط نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم كند. تصويب «قانون تغييرات دموكراتيك ايران» در 11 فوريه 2010 با ادعاي حمايت از برگزاري انتخابات آزاد و برقراري دموكراسي در ايران، تصويب «قانون تحريم حقوق بشر ايران» در 23 فوريه 2010 با ويترين دفاع از حقوق بشر معترضان به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و اعمال تحريم هاي 2013 آمريكا و اتحاديه اروپا با ابزار دفاع از برگزاري انتخابات آزاد از مصاديقي هستند كه ثابت مي كنند بخشي از سناريوي هوشمندسازي تحريم ها با هدف شكل گيري حضور حداقلي مردم در انتخابات دنبال مي شود. در مقابل، مشاركت مردمي پرشور در انتخابات علاوه بر ارتقاي امنيت نرم كشور، اين پيام سياسي را به حاميان رويكرد مذاكره ـ فشار مي دهد كه ابزار تهديد نمي تواند خللي در حماسه سازي مردم براي حضور در انتخابات به وجود آورد.

4ـ ايجاد امنيت اقناعي

مشاركت حداكثري به مفهوم وجود بستر لازم براي تأثيرگذاري صلح آميز و غير مستقيم جامعه در روند تصميم گيري است و اين پيام را به ناظران خارجي مي دهد كه با وجود ادعاهاي رسانه اي آمريكا و متحدانش، مردم بر اين باورند كه مي توانند مطالبات خود را در ساختار سياسي موجود دنبال كنند. اهميت اين امر در دوراني كه نظام توانسته با موفقيت از بحران هاي ناشي از فتنه سال 1388 عبور كند، بيشتر مي شود.تحقق حماسه حضور پرشور مردم در انتخابات با گسترش امنيت اقناعي، برد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را افزايش داده و از انباشت مطالبات سياسي نهفته كه ممكن است در اثر يك واقعه يا حادثه به صورت دفعي و خشونت آميز بروز نمايد، جلوگيري مي كند. از طرفي، برخورداري دولت منتخب از پشتوانه بالاي حمايت هاي مردمي، نقش مهمي را در پيشبرد سياست هاي راهبردي دولت يازدهم ايفا مي كند.

ملاحظات امنيتي ـ دفاعي جمهوري اسلامي ايران

برخي ملاحظات امنيتي ـ دفاعي جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري انتخابات خردادماه 1392 عبارتند از:

1ـ همسويي تحركات مغرضانه سياسي ـ رسانه اي

طراحان كاهش سرمايه اجتماعي جمهوري اسلامي ايران از طريق تصاعد تحريم ها و امواج عمليات رواني، كاهش قدرت نرم حاكميت در سطوح راهبردي و عملياتي را هدف گرفته اند. كاهش عمق راهبردي حمايت هاي مردمي از سياست هاي حاكميتي و شكل گيري تعارض ميان مسئولان نظام در سطوح راهبردي دنبال مي شود. در سطوح تاكتيكي نيز از طريق پايين آوردن ارزش پول ملي، تحديد ورود ارزهاي قوي به كشور و تصاعد قيمت كالا و خدمات تلاش مي شود زمينه بروز و ظهور نارضايتي عمومي در آستانه برگزاري انتخابات فراهم مي شود.

2ـ افزايش اهميت جمعيت خاموش

آرايش سياسي جامعه در زمان انتخابات به چهار گروه زير قابل تفكيك است:

الف) جمعيت فعال

بخشي از جامعه كه حضور در انتخابات را در راستاي وظايف شرعي و تكليف محوري قلمداد كرده و بدون تأثيرپذيري از امواج جنگ تبليغاتي در انتخابات حضور مي يابند.

ب) جمعيت خاكستري يا خاموش

رمزگشايي ابعاد تهاجم تبليغاتي مخالفان نظام بيانگر برنامه ريزي آنان براي غير فعال كردن جمعيت خاكستري يا خاموش است. اين طيف از جامعه پس از بررسي آرايش كانديداها، شعارهاي انتخاباتي، ميزان اميدواري به رفع دغدغه هاي شان در صورت پيروزي كانديدايي خاص، تحليل شرايط موجود و ارزيابي موقعيت آينده در انتخابات حضور مي يابند و اكثراً كساني هستند كه در ساعات پاياني در پاي صندوق هاي رأي حضور مي يابند. اين گروه حد وسط گروه هاي بي تفاوت و رأي دهندگان فعال قرار دارند، به همين دليل به جمعيت خاكستري يا خاموش معروفند.

ج) جمعيت بي تفاوت

اين گروه از واجدان شرايط با نظام جمهوري اسلامي ايران تعارض ندارند، با اين وجود در انتخابات نيز مشاركت نمي كنند.

د) جمعيت مخالف

درصد بسيار كمي از واجدان شرايط رأي دادن، با اصل نظام مشكل ساختاري و ماهوي دارند و انتخابات را تحريم مي كنند. اين گروه ضمن مطرح كردن برگزاري انتخابات آزاد، معتقدند با قانون اساسي كنوني هيچ گونه اصلاح يا تغييري در وضع موجود ايجاد نمي شود و راهبرد خود را در راستاي تحريم انتخابات متمركز كرده اند.بررسي آرايش سياسي جامعه از رويكرد امنيت ملي بيانگر اين است كه اتخاذ تدابير لازم براي فعال سازي جمعيت خاموش، نقش محوري را در تحقق مشاركت حداكثري ايفا مي كند و در صورت اتخاذ سياستي اصولي و منسجم مي توان مقدمه حضور پرشور آنان در انتخابات خردادماه 1392 را فراهم كرد. به عبارتي، حوزه تعارض كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و مخالفان نظام بر جذب حداكثري جمعيت خاموش متمركز است و هر بازيگري كه بتواند از شيوه، ابزار و روش هاي اقناعي مناسب تري استفاده كند، در نتيجه مطلوبيت بيشتري را نيز به دست مي آورد. به همين دليل ضرورت دارد كانديداها و احزاب همسو در چارچوب قانون اساسي، مولفه هايي كه قابليت جذب آراي جمعيت خاموش را دارد، شناسايي و براي هر كدام راهبرد لازم اتخاذ كنند.

3ـ پيشگيري از بالا بردن سطح انتظارات

كانديداها شايسته است علاوه بر ملاحظات تاكتيكي براي پيروزي در انتخابات، مصالح عاليه نظام را نيز در تبليغات خود مورد توجه قرار داده و منافع حزبي را در قالب امنيت ملي تعريف كنند. شعارها و محورها تبليغاتي كانديداها بايد با واقعيت هاي جامعه و قوانين بالادستي كشور همپوشاني داشته باشد. وعده هاي انتخاباتي غير قابل اجرا به دليل افزايش حبابي سطح انتظارات، پتانسيل بروز نارضايتي را نيز افزايش مي دهد.

4ـ اجتناب كانديداها و احزاب براي هزينه انتخاباتي از جايگاه مقام معظم رهبري

جايگاه مقام معظم رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان جايگاهي فراجناحي است، به طوري كه رهنمودها و ريل گذاري معظم له در مقاطع زماني مختلف نقش مهمي را در پيشگيري يا مهار بحران هاي فراروي نظام ايفا كرده است و هزينه نامزدها از جايگاه ايشان براي جمع آوري آراي حزبي به مصلحت نيست.

5ـ پيشگيري از ملتهب كردن امنيت رواني شهروندان

يكي از مولفه هايي كه مي تواند هزينه هايي را به نظام در كوتاه مدت تحميل كند، بهره گيري ابزاري نامردها، احزاب و تشكل هاي سياسي از حوزه هاي ملي با هدف تخريب جناح رقيب است. اهميت اين امر به ويژه در اوضاعي كه نظام بيش از هر زماني به تحكيم وحدت فكري ـ رويه اي پيرامون خطوط قرمز نظام ـ نيازمند مي باشد، افزايش يافته است. اين احتمال وجود دارد با نزديك شدن به رقابت هاي انتخاباتي، گروه ها، تشكل ها و احزاب رقيب به منظور اثرگذاري بر آراي طرف مقابل، موضوعات راهبردي قانون هدفمند كردن يارانه ها را در حد يك ابزار گروكشي يا مچ گيري تنزل دهند كه احتمال ملتهب شدن فضاي سياسي ـ امنيتي حاكم را افزايش مي دهد. به عنوان مصداق ديگر مي توان به زيرسوال بردن عملكرد تيم مذاكره كنندگان هسته اي در آستانه انتخابات اشاره كرد كه مي تواند فضاي تنفسي جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات احتمالي را كاهش دهد. به عبارتي، ضرورت دارد نامزدها در جريان رقابت هاي انتخاباتي، به خطوط قرمز و پيشگيري از خروج اطلاعات طبقه بندي شده توجه كنند.

6ـ توجه به گفتمان هاي رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات

در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، گفتمان رهبر معظم انقلاب مبتني بر بصيرت و حماسه سازي است كه چهار ضلع آن را عقلانيت، مشاركت پرشور، گزينش نامزد اصلح و مقاومت تشكيل مي دهد. رهبر فرزانه انقلاب با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات و ارائه صفات كلي نامزد مطلوب، همواره نقش مهمي را در شناخت مردم پيرامون گزينه اصلح ايفا كرده اند.

7ـ تقويت رادارهاي نظارتي بر تحركات رسانه اي مخالفان نظام

با نزديك شدن به برگزاري انتخابات خردادماه 1392 نوعي همسويي ميان شبكه هاي رسانه اي وابسته به مخالفان نظام براي تحريم انتخابات شكل گرفته است، به طوري كه رهبر انقلاب نيز در ديدار مسئولان برگزاري انتخابات خردادماه 1392 فرمودند: «ما اطلاع داريم كه اين دفعه هم رسانه هاي رسمي و شناخته شده دشمن ـ كه هر وقت توانستند، عليه جمهوري اسلامي كار كردند ـ از مدتي پيش دارند طراحي مي كنند، برنامه ريزي مي كنند، برنامه سازي مي كنند، براي اينكه دل مردم را نسبت به انتخابات سرد كنند، شروع هم كرده اند، منتها برنامه ريزي شان خيلي وسيع تر از اين حرف هاست، مي خواهند مردم پاي صندوق نيايند، مي خواهند مردم در اداره كشور و مديريت كشور سهيم نشوند، مي خواهند مردم در صحنه نباشند، لذا تلاش مي كنند.»

جمع بندي و نتيجه گيري

يكي از ملزومات حماسه سازي در انتخابات خردادماه 1392، اتخاذ تمهيدات لازم براي مشاركت حداكثري است. اولين گام براي تحقق اين هدف، رصد دقيق تحركات دشمن و پياده سازي پاداستراتژي مناسب است. راهبرد مخالفان نظام براي حضور حداقلي مردم در پاي صندوق هاي رأي، در چهار بخش تحركات امنيتي، سياسي، اقتصادي و رسانه اي دنبال مي شود كه مي توان آن را به نمودار دوم تفكيك كرد:متوليان امر بايد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري تحقق حماسه سياسي در انتخابات را به عنوان يك هدف راهبردي مورد توجه قرار دهند. ضرورت دارد رادارهاي نظارتي جمهوري اسلامي ايران نيز به دقت تحركات دشمن را رصد و خنثي كنند تا مقدمات برگزاري انتخابات پرشور در سايه امنيت پايدار فراهم شود.

2576261.jpg

2576262.jpg

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .