بيداري اسلامي در سيره امام و رهبري

فلسفه بيداري اسلامي در مكتب سياسي حضرت امام(ره) را بايد اسلام خواهي و حاكميت جهاني آن دانست. از منظر امام «تمام مقصد ما مكتب ما است.» و قاطعانه اعلام مي كنند كه «اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دين ما باشند ما در مقابل همه دنياي آنان خواهيم ايستاد]و[ تا نابودي تمام آنان از پاي نخواهيم نشست.»
ضرورت شكل گيري يك جنبش عمومي و وحدت بين مسلمانان براي مقابله با گسترش استعمار و دفع سلطه قدرت هاي بزرگ از ممالك اسلامي، همواره يكي از دغدغه هاي جدي بسياري از علما، انديشمندان و مردم مسلمان بوده و روند پر افت و خيزي از مبارزات و تلاش هاي گسترده را به خود معطوف كرده است. وقوع پديده انقلاب اسلامي ايران، سرآغاز تحولي شد كه حركت هاي مردمي در كشورهاي اسلامي را هم از جهت آرمان ها، اصول و اهداف، هم از حيث شيوه ها و اقدامات و هم از لحاظ كميت و كيفيت حضور مردم، متفاوت از روند گذشته كرد. امروز حتي دشمنان انقلاب اسلامي نيز با صراحت اعتراف مي كنند كه بيداري اسلامي در چند دهه اخير و خصوصاً موج اخير آن نشأت گرفته از انقلاب اسلامي ايران است. به واقع، اين پديده چه خصوصيتي دارد كه توانست منشأ چنين تحولي شود؟

انقلاب اسلامي مرهون معماري و مديريت حضرت امام خميني(ره) است كه تحولي بنيادين را در ايران رقم زد و با ساقط كردن رژيم ديكتاتور و وابسته پهلوي، الگويي جديد از نظام سياسي مبتني بر اسلام ناب را مستقر نمود. دست آمريكا و قدرت هاي بزرگ را كوتاه كرد و الهام بخش مستضعفان و مسلمانان جهان شد. آنچه امام راحل(ره) در عرصه ملي و فراملي پايه گذاري و در يك دهه آن را رهبري كرد، با مهندسي هوشمندانه و رهبري حكيمانه امام خامنه اي، با همان مختصات استمرار يافت و امروز شاهد عمق بخشي فزاينده و ارتقاي اين دستاوردها هستيم كه مي توان آن را با شتاب و گستره بيشتر در تحولات اخير جهان اسلام ديد. از اين رو، رمز اصلي تغيير و شناخت چيستي و چرايي موج جديد بيداري اسلامي را بايد در بازخواني مكتب سياسي امام(ره) و رهبري جست وجو كرد.

بيداري اسلامي در سيره حضرت امام خميني(ره)

فلسفه بيداري اسلامي در مكتب سياسي حضرت امام(ره) را بايد اسلام خواهي و حاكميت جهاني آن دانست. از منظر امام «تمام مقصد ما مكتب ما است.» و قاطعانه اعلام مي كنند كه «اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دين ما باشند ما در مقابل همه دنياي آنان خواهيم ايستاد]و[ تا نابودي تمام آنان از پاي نخواهيم نشست.» (6/5/66) امام(ره) به واقع بزرگ ترين و بي بديل ترين احياگر اسلام در عصر حاضر است. ايشان با الهام از معارف اسلام ناب، اين روح را در امت اسلامي دميد كه «مي شود روي پاي خودمان بايستيم، مي شود در مقابل شرق و غرب از فرهنگ و حيثيت ملي - اسلامي مان دفاع كنيم و مي توانيم دنياي مادي را شكست دهيم و پرچم لااله الاالله و محمداً رسول الله را در تمامي دنيا به اهتزاز درآوريم.» (22/11/62)

راهبرد امام براي بيداري اسلامي

اولين عنصر اساسي در راهبرد امام(ره)، مردمي كردن جنبش بيداري اسلامي است. امام بر اساس تجربه تاريخي و مطالعات موردي، اميدي به حركت هاي حزبي براي اين كار بزرگ ندارند و بر اساس الگويي كه براي انقلاب ايران طراحي و پياده سازي مي كنند، خودجوش بودن و فراگيري همه اقشار در كشورهاي اسلامي را مدنظر قرار مي دهند. از اين رو معتقدند: «كليه مسلمانان ... وظيفه دارند كه متحد شوند و با صفوف فشرده و وحدت عليه استعمار و صهيونيسم پيكار كنند و بر منافع آمريكا ضربه وارد سازند، و در راه خدمت به ملت مسلمان بكوشند.»(17/7/52)

البته امام در اين راهبرد نخبگان و خواص را نيز متوجه رسالت شان كرده و يادآور مي شوند كه: «روشنفكران اسلامي همگي با علم و آگاهي بايد راه پر فراز و نشيب دگرگون كردن جهان سرمايه داري و كمونيسم را بپيمايند و تمام آزاديخواهان بايد با روشن بيني و روشنگري، راه سيلي زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرت ها، خصوصاً آمريكا را بر مردم سيلي خورده كشورهاي مظلوم اسلامي و جهان سوم ترسيم كنند.» (6/5/66)

عنصر دوم در راهبردهاي امام، براندازي رژيم هاي دست نشانده و وابسته است كه امكان سلطه غرب بر بلاد اسلامي و غارت و چپاول منابع مسلمانان را فراهم مي كنند. ديكتاتورهايي كه همه هويت اسلامي مردم خود را نيز زير پاي ابرقدرت ها قرباني مي كنند.

سومين عنصر در راهبردهاي بيداري اسلامي از سيره امام، استكبارستيزي و مبارزه با همه نمادهاي نظام سرمايه داري و ظالمانه غرب است. «من خون و جان ناقابل خويش را براي اداي واجب حق و فريضه دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظيم شهادتم. ... و به ياري خدا در كنار بسيجيان جهان اسلام، اين پابرهنه هاي مغضوب ديكتاتورها، خواب راحت را از ديدگان جهانخواران و سرسپردگاني كه به ستم و ظلم خويشتن اصرار مي نمايند سلب خواهم كرد.»(6/5/66)

راهبرد بعدي در سيره امام(ره)، تلاش ملت هاي مسلمان براي برپايي دولت هاي مستقل اسلامي است. «شما اي مستضعفان جهان و اي كشور هاي اسلامي و مسلمانان جهان، به پاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد. ... و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري هاي آزاد و مستقل پيش رويد كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را جاي خود خواهيد نشاند.»(15/3/68)

شيوه اي كه امام براي اجراي اين راهبردها به مسلمانان ارائه مي كند، الگوي انقلاب اسلامي ايران است.

امام بارها و با صراحت تمام از صدور انقلاب سخن گفتند: «ما به تمام جهان تجربه هاي مان را صادر مي كنيم و ... مسلماً محصول صدور اين تجربه ها، جز شكوفه هاي پيروزي و استقلال و پياده شدن احكام اسلام براي ملت هاي دربند نيست.» (6/5/66)

سي سال طول كشيد تا نتيجه فراخوان حضرت امام را در كشورهاي اسلامي شاهد باشيم، اما حركتي كه از تونس و مصر آغاز شد و در ساير كشورها ادامه يافت، موجي سهمگين و غافلگيركننده بود، به گونه اي كه آمريكا و غرب را با همه ادعاهاي شان زمين گير كرده است.

حضرت امام(ره) موانع، آسيب ها و تهديداتي را نيز يادآور شدند كه دور شدن از خدا و توكل، تفرقه و تحجر در ميان مسلمين، تلاش شيطان بزرگ و حاميانش براي ايجاد انحراف در بيداري اسلامي از جمله آنها محسوب مي شود.

بيداري اسلامي در گفتمان امام خامنه اي

بيداري اسلامي از موضوعاتي است كه جايگاهي خاص در سيره نظري و راهبردهاي عملي امام خامنه اي داشته و بازخواني بيانات معظم له در طول دو دهه گذشته نشان از اهتمام ايشان به تكوين و تقويت موج بيداري اسلامي دارد.

رهبر معظم انقلاب با تحليلي از تحولات جهاني و بيداري اسلامي، تاريخ بشر را بر سر يك «پيچ بزرگ تاريخي و در آستانه تحولي عظيم» توصيف مي كنند و معتقدند: «بشريت از همه مكاتب و ايدئولوژي هاي مادي اعم از ماركسيسم، ليبرال دموكراسي و ناسيوناليسم سكولار عبور كرده و در آغاز دوران جديدي است كه بزرگ ترين نشانه آن، توجه ملت ها به خداي متعال، استمداد آنها از قدرت لايزال الهي و اتكاي ملت ها به وحي است.»(10/11/92) بر اين اساس، خاورميانه و كشورهاي اسلامي، مركز ثقل اين پيچ و تحول عظيم محسوب مي شوند.

بيداري اسلامي از منظر امام خامنه اي سه شاخص برجسته دارد كه آن را از حركت هاي قبلي در اين كشورها متمايز مي كند.

شاخص اول، مردمي بودن انقلاب در كشورهاي اسلامي است. اين حركت، خودجوش و كاملاً مردمي است و جايي براي هويت حزبي در آن ديده نمي شود، در واقع احزاب سياسي جا ماندند. بر اين اساس، «مهم ترين عنصر در اين انقلاب ها، حضور واقعي و عمومي مردم در ميدان عمل و صحنه مبارزه و جهاد است، ... اين مردمند كه شعارها را مي سازند، هدف ها را معين مي كنند، دشمن را شناسايي و معرفي و تعقيب مي كنند، آينده مطلوب را، اگر چه به اجمال، ترسيم مي كنند و در نتيجه اجازه انحراف و سازش با دشمن و تغيير مسير را به خواص سازشكار و آلوده و به طريق اولي به عوامل نفوذي دشمن نمي دهند.»( 26/6/90)

شاخص دوم كه جهت گيري و ماهيت اين انقلاب ها را بيان مي كند، اسلامي بودن آن است. «اين حركت... حركت امت اسلامي است؛ حركت با شعار اسلام است؛ حركت به سمت اهداف اسلامي است ...گرايش و جهت گيري آنها هم جهت گيري ديني است؛ يعني نماز جمعه است، نماز جماعت است، نام خداست، علماي دينند.» (1/1/90)

شاخص سوم در نظريه رهبري آن است كه بيداري اسلامي مخالفت با آمريكا و رژيم صهيونيستي است. «در اين كشورها حركت، ضدآمريكا و ضدصهيونيسم بود.»(9/4/90) آمريكا در اين قضايا غافلگير شد، ضربه به او ناگهاني وارد شد؛ صهيونيست ها همين جور، دولت هاي مستعمر پرمدعاي اروپايي همين جور، اينها غافلگير شدند.»(3/2/90)

از منظر رهبر فرزانه انقلاب دو دسته آسيب ها بيداري اسلامي را تهديد مي كند. اولين آسيب به حوزه دروني بر مي گردد اينكه مردم گمان كنند «با سقوط حاكم وابسته و فاسد و ديكتاتور، كار تمام شد» و اين موضوع باعث «كم شدن انگيزه ها و سست شدن عزم ها» خواهد شد، «آنگاه اين خطر مهيب تر مي شود كه اشخاص در صدد تصاحب سهم ويژه در غنيمت به دست آمده باشند.»(26/6/90)

آسيب دوم «روي كار آوردن عناصري است كه خود را متعهد به آمريكا و غرب مي دانند.» راه يابي عناصر غربگرا در ساختار اصلي قدرت، زمينه انحراف را فراهم خواهد كرد. آنها انقلاب را مصادره كرده و اهداف و تلاش هاي صورت گرفته را به حاشيه خواهند برد. براي پيشگيري از واكنش هاي مردم نيز «الگو هاي نوسازي شده» آمريكايي را به مردم تحميل مي كنند.

البته ملت هاي انقلابي منطقه، از تهديدات آمريكا و غرب نيز نبايد غفلت كنند. آمريكا در طول دو دهه گذشته، براندازي نرم را در برخي كشورهاي اقمار شوروي سابق با شعار دموكراسي سازي دنبال كردند و از بستر قانوني و انتخابات، موفق به كودتاي هاي مخملي شدند كه در نتيجه آن، حاكمان مورد نظر خود را بر ساختار قدرت سياسي حاكم كردند. با توجه با ماهيت انقلاب هاي منطقه و نسبت هاي آنها با انقلاب اسلامي ايران، اينكه آمريكا بخواهد يك جنگ نرم معادل آنچه كه تاكنون عليه ايران پياده كردند، عليه اين كشورها نيز به كار گيرد، دور از انتظار نيست.

براي برون رفت از آسيب ها و تهديدات نيز رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، راهكارهايي را توصيه فرمودند كه مبتني بر تجربه جمهوري اسلامي ايران و مطالعه موردي تحولات ساير كشورها است. ايشان «توكل به خداوند و اعتماد و حسن ظن به وعده هاي موكد نصرت الهي در قرآن و به كارگيري خرد و عزم و شجاعت» را عنصر اساسي در عبور از آسيب ها دانستند و فرمودند: «توصيه ديگر، بازخواني دائمي اصول انقلاب است. شعارها و اصول بايد تنقيح و با مباني و محكمات اسلام تطبيق داده شوند. استقلال، آزادي، عدالتخواهي، تسليم نشدن در برابر استبداد و استعمار، نفي تبعيض هاي قومي و نژادي و مذهبي، نفي صريح صهيونيزم؛ اينها اركان نهضت هاي امروز كشورهاي اسلامي است و همه برگرفته از اسلام و قرآن است. اصول تان را روي كاغذ بنويسيد؛ اصالت هاي خود را با حساسيت بالا حفظ كنيد؛ نگذاريد اصول نظام آينده شما را دشمنان شما بنويسند؛ نگذاريد اصول اسلامي در پاي منافع زودگذر قرباني شود. انحراف در انقلاب ها، از انحراف در شعارها و هدف ها آغاز مي شود. هرگز به آمريكا و ناتو و به رژيم هاي جنايتكاري چون انگليس و فرانسه و ايتاليا كه زماني دراز سرزمين شما را ميان خود تقسيم و غارت كردند، اعتماد نكنيد؛ به آنها سوء ظن داشته باشيد و لبخند آنها را باور نكنيد؛ پشت اين لبخندها و وعده ها، توطئه و خيانت نهفته است.»(26/6/90)

پرهيز از اختلافات مذهبي، قومي، نژادي، قبيله اي و مرزي، به رسميت شناختن تفاوت ها و مديريت آن، نظام سازي و دوري از الگوهاي لائيك يا ليبراليسم غربي، يا ناسيوناليسم افراطي، يا گرايش هاي چپ ماركسيستي، اعتماد به نسل جوان و استفاده از تجربه مجربان و پيران، از توصيه هاي مهم ديگر امام خامنه اي به ملت هاي انقلابي منطقه است.

نكته پاياني در نگرش امام خامنه اي به بيداري اسلامي، پيش بيني معظم له در مورد دامنه اين موج است. ايشان نويد دادند كه: «اين حركت بيداري تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزي پيش خواهد آمد كه همين ملت هاي اروپايي عليه سياستمداران و زمامداران و قدرتمنداني كه آنها را يكسره تسليم سياست هاي فرهنگي و اقتصادي آمريكا و صهيونيسم كردند، قيام خواهند كرد. اين بيداري، حتمي است.»(14/2/90)

(بيداري اسلامي در سيره امام و رهبري /احمد امامى، بصيرت)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .