آينده انقلاب اسلامي؟

ايا انقلاب اسلامي در اينده ايران تاثير گذار است؟

با سلام و احترام خدمت شما، انقلاب اسلامي ايران را بي شك بايد يكي از مهم ترين و تاثير گذار ترين انقلاب هاي جهان دانست كه آثار آن هم در درون مرزها و هم فراتر از مرزها بسيار عميق بوده است به گونه اي كه با توجه به اين تحولات و دستاوردهايي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از اين انقلاب ناشي شده است مي توان آن را انقلاب به معناي واقعي كلمه دانست. يكي از ويژگي هاي اين تحولات و دستاوردها اين است كه در اكثر زمينه ها اعم از سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، علمي و ... حاصل شده است به گونه اي كه شاهد يك تحول عظيم و فراگير در كل ساختارهاي كشور بوده ايم . بنابراين انقلاب اسلامي از زمان شكل گيري و پيروزي تاكنون تاثيرات و دستاوردهاي مهمي داشته است كه همين تاثيرات هم در وضعيت كنوني قابل مشاهده است و هم اينكه در آينده ايران تاثيرات شگرف و تعين كننده اي خواهد داشت، چرا كه امروزه تصميم گيري ها و سياستگذاريها در سطح كلان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و .... في الجمله بر اساس و در چارچوب آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي در حال تدوين مي باشد. پيش بيني اينكه در آينده چه وضعيتي براي انقلاب اسلامي روي خواهد داد، ما را با وضعيت هاي محتمل آينده حيات نظام سياسي انقلاب اسلامي آشنا مي كند و قادر است به شناسايي برخي از مسائل در راه پيشرفت انقلاب اسلامي كمك نمايد. بدين ترتيب ما را در شناسايي و رفع برخي مشكلات احتمالي آينده هدايت مي نمايد. به منظور ارائه تحليلي از آينده نظام سياسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي و پيشبيني از آن تلاش مي كنيم تا برخي سناريوهاي محتمل درباره انقلاب اسلامي را مطرح نموده و سپس به ارزيابي هر يك از آنان بپردازيم. پس از نقد و ارزيابي اين سناريو ها با استفاده از شواهد و تجربيات تاريخي تلاش مي كنيم ‌تا آينده مطلوب را ارائه نمايم . سناريو هاي محتمل و متغير هاي دخيل بطور كلي چند سناريو درباره آينده انقلاب اسلامي مي توان ترسيم نمود كه ابتدا مي بايد هر يك از سناريو ها را طرح نموده و درباره اينكه وقوع هر يك از اين سناريو ها تا چه اندازه براي آينده انقلاب اسلامي موثر است ، استدلال هايي را ارائه دهيم .اين سناريو ها عبارتند از: عدول از آرمان هاي انقلاب اسلامي و حركت به سوي ديگري غير از اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي .تضعيف نظام در برابر فشار هاي بين المللي ، تضعيف نظام در برابر فشار هاي داخلي و نهايتاً به عنوان سناريويي ديگر مي توان به پيشرفت و روند رو به رشد انقلاب اسلامي در رسيدن به آرمان ها و اهداف خود اشاره نمود . 1. سناريوي عدول از آرمان ها به دليل فرا مادي بودن آنها يكي از سناريوهايي كه مي توان براي تحليل آينده انقلاب اسلامي مورد بحث و بررسي قرار داد اين است كه با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي و تجلّي آن در نظام جمهوري اسلامي توجه به ابعاد فرامادي در نظام در آينده با چالش هاي ناشي از مولفه هاي ايدئولوژيكي روبروست كه پيش بيني وضعيت تعديل معيارها، تضعيف معيارها و تقويت معيارها امكان پذير است. اين سناريو معتقد است كه دنياي امروزي دنيايي است كه معنويات جايگاهي در عرصه اداره جامعه نداشته و به تدريج كمرنگ مي شوند. بر اساس اين ديدگاه همه جوامع به ناچار مسير سكولاريسم را طي خواهند نمود (ر.ك بشيريه، 1380: 98-145) بايد توجه داشت پشتوانه اين استدلال، فضاي شكل گرفته در غرب در برابر مسيحيت كاتوليك است و بر اين اعتقاد است پس از آن حكومت هاي ديني تضعيف شدند بگونه اي كه پس از مدتي برخي از حكومت هايي كه به نام اسلام حكومت مي كردند نيز به سكولاريسم روي آوردند. بنابراين بر اساس اين ديدگاه حكومت هاي مبتني بر دين رو به زوال است و انقلاب اسلامي ايران نيز يكي از اين نوع حكومت ها است. (ر.ك بشيريه، 1380: 98-145) به علاوه با توجه به اينكه اكثريت كشور هاي جهان اين نوع حكومت غير ديني دارند و اهداف و آرمان هاي حكومت ديني دائماً در تعارض با منافع حكومت هاي غير ديني است، اين نوع حكومت خود به خود منزوي خواهد شد و نخواهد توانست به آرمان ها و اهداف تعين شده دست يابد. در بررسي اين سناريو چند نكته را بايد در نظر گرفت . اول اينكه اغلب اديان بصورت يكسان نگريسه مي شوندو تفاوت هاي اسلام و مسيحيت در اين سناريو در نظر گرفته نشده است. به علاوه در بحث اسلام نيز تمايزي ميان ديدگاه هاي شيعي و اهل سنت ارائه نشده و هر دو يكسان درنظر گرفته مي شود ديدگاه باز و عميق اسلام شيعي با ديدگاه مبتني بر سلفي از اسلام و قرآ ن سنخيتي ندارد و ايرانيان شيعه اولين قرباينيان اين افراطي گري سلفي هستند(nasr.2006 :30-31). برخي دولت هايي كه در جهان اسلام به سوي سكولاريسم رفته اند از اصول انديشه سياسي غني اسلامي برخوردار نبوده(ر.ك عنايت ،1372 :99-110) و بارها متفكران مسلمان تلاش نموده اند كه انحطاط و ضعف اين دولت ها را فاصله گرفته از اسلام ناب معرفي نمايند. به عبارت ديگر اگر هم برخي دولت هاي اسلامي وجود داشته كه به سوي سكولاريسم حركت كرده اند ، به اين علت بوده كه از اسلام ناب پيروي ننموده اند . بايد توجه داشت كه مباني اصيل دولت شيعي در ايران را نمي توان با ديگر ساختار هاو حكومت هاي اسلامي ديگر معاصر كه به سكولاريسم گراييدند مقايسه نمود و اين دولت ويژگي هايي دارد كه با ديگر دولت ها و نگاه آنان به اسلام متفاوت است و انقلاب اسلامي نيز برگرفته از مباني اعتقادي و فرهنگي شيعه است.(ر.ك هنري لطيف پور ،1380 : 45 -75) با توجه به آنچه در باره نقش دين در شكل گيري انقلاب اسلامي گفته شد، و همچنين ماهيت انقلاب اسلامي و شرايط متفاوت آن با ديگر انقلاب ها و ديگر حكومت ها ، نمي توان نتيجه گرفت كه انقلاب اسلامي محكوم به حركت به سوي سكولاريسم است. همچنين نبايد فراموش كرد كه انقلاب اسلامي خود در وضعيتي اتقاق افتاد كه اغلب نظريه ها و حتي برخي روشنفكران داخلي بر اين باور بودند كه آرمان هاي انقلاب اسلامي غير قابل تحقق است و حتي مدت كوتاهي دوام نخواهد آورد .اما نه تنها چنين وضعيتي رخ نداد بلكه هر روز فرايند رشد انقلاب اسلامي وآزمودگي آن در رويارويي با مسائل و موانع تنومند تر گرديد . به علاوه در برابر بحران ها و چالش هاي داخلي و خارجي كه پيش و روي آن قرار گرفت توانست خود را مستحكم كند و بستر هاي تأثير گذاري بر جامعه جهاني را ايجاد نمود. سناريوي مذكور در حقيقت معتقد است كه نقش دين در جهان در حال كمرنگ شدن است. اما با توجه به مطالب گفته شده اينگونه استنباط ميشود كه در آينده نه تنها نقش دين كمرنگ نشده بلكه جايگاه مهمي در مناسبات جهاني دارد. انقلاب اسلامي منادي وارد كردن دين در عرصه زندگي اجتماعي بشر است و با توجه به وضعيتي كه در آينده براي جهان ترسيم نموديم ، احتمال وقوع چنين وضعيتي ضعيف خواهد بود. بنابراين پيش زمينه اين سناريو كه احتمال تعديل در آرمان هاي انقلاب اسلامي را در اثر فشار هاي دروني و بيروني وجود دارد ، براين اساس استوار كه در منازعات آينده جهان نقش دين كمرنگتر خواهد شد و به سوي سكولاريسم پيش مي رويم . اين در حالي است كه مشاهده كرديم كه نه تنها نقش دين در منازعات آينده كمرنگ تر نشده بلكه پر رنگ تر نيز شده است . بنابراين سناريوي مذكور نمي تواند سناريوي قابل قبولي باشد. همچنين اين سناريو ، سناريويي است كه پيش از اين نيز در همان ابتداي انقلاب اسلامي مطرح گرديد . اما مشاهده مي شود كه نه تنها اين سناريو محقق نشد بلكه پس از گذشت مدتي از انحراف در برخي آرمان هاي انقلاب اسلامي در سال هاي اخير اقبال به گفتمان انقلاب بيشتر شد . بنابراين احتمال اينكه در سال هاي آينده انقلاب اسلامي با تعديل آرمان ها مواجه باشد ، سناريويي دور از انتظار است. با توجه به تحولاتي كه در كشو هاي عربي اتفاق افتاده است ، نه تنها انديشه انقلاب اسلامي به انزوانگراييده بلكه اين انديشه رو به گسترش بوده و حتي در كشور هاي عربي – اسلامي نيز خواست هاي برقراري حكومت ديني و برقراري احكام اسلامي و رفع ممنوعيت حجاب ، در رأس خواست هاي مردم قرار دارد كه به عنوان نمونه در تحولات اخير مي توان به تونس اشاره نمود. بدين ترتيب مي توان گفت كه انديشه انقلاب اسلامي در نظام بين الملل رو به شكوفايي است و هدف نهايي آن را بايد امت واحده اسلامي و ايجاد تمدن اسلامي جديد بر پايه دين و عقلانيت و علم واخلاق ، قرار دارد.(مقام معظم رهبري،26/6/90) 2- سناريوي تضعيف نظام در اثر فشار هاي بين المللي يكي ديگر از سناريو هايي كه مي توان براي آينده انقلاب ترسيم نمود اين است كه روندهاي پيش روي انقلاب اسلامي متاثر از محيط بين المللي ناشي از تحولات جهاني شدن موجب تشديد چالش هاي فرهنگي- سياسي خواهد شد و ممكن است موجب تضعيف نظام جمهوي اسلامي ايران گردد. بايد توجه داشت كه اين سناريو نيز در همان ابتداي انقلاب اسلامي مطرح گرديد و بر اساس آنچه پيشبيني مي شد ، با فشار هاي بين المللي عليه انقلاب اسلامي ، ايران از پا در خواهدآمد و طولي نخواهد كشيد كه به سرعت تضعيف خواهد شد .مهمترين اين فشارها از ابتداي انقلاب تا به حال عبارتند از :تهاجم نظامي به طبس(1358ش)كودتا نوژه(1359ش)محاصره و تحريم اقتصادي (تا امروز ادامه دارد و در حال افزايش است)،جنگ تحميلي(1359-1367ش)تهديدات نظامي بوش پسر(بعد از حمله به عراق و افغانستان) و... يكي از راهكار هاي فشار بر ايران ،‌جنگ تحميلي بود كه درآن اغلب كشور هاي جهان با حمايت هاي خود از صدام به دنبال محدود كردن ايدئولوژي انقلاب اسلامي بودند. اما با گذشت دوران دفاع مقدس آنچه نيتجه جنگ بود نه تنها تضعيف نظام جمهوري اسلامي نبود بلكه باعث ثبات و همبستگي در درون نظامي اسلامي گرديد. در طول دوران دفاع مقدس نيز انواع تحريم ها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اعمال شد اما اين تحريم ها در بسياري از موارد اين تحريم ها كه مي توانست تهديدي براي نظام جمهوري اسلامي باشد ، تبديل به فرصت براي نظام گرديد و در بسياري از موارد زمينه اي براي خودكفايي در داخل كشور را فراهم نمود. در مورد ايران وقتي محو انقلاب ميسر نشد سبب گرديد قطنامه هفتم شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق در تاريخ سال 67 نسبت به قطنامه هاي پيشين انعطاف بيشتري داشته باشد و موضوع تجاوز و تعيين متجاوز را مد نظر قرار دهد. تجربه سه دهه انقلاب ثابت كرده كه تحريم ها نه تنها نتوانسته تأثير جدي و آسيب زايي بر روحيه انقلابي جامعه ايران وارد كند بلكه بر اساس تجربيات گذشته و به اعتراف برخي از تحليل گران غربي با عث ايجا فرصت براي انقلاب اسلامي نيز شده است. بنابراين در صورتي كه فشار هاي ناشي از محيط بين الملل تحريم ها باشد نخواهد توانست انقلاب را تضعيف نمايد و حتي زمينه هاي پيشرفت را نيز فراهم خواهد نمود. (ر.ك عيوضي و هراتي،1390: 157-172) 3. سناريوي تضعيف نظام در اثر منازعات سياسي داخلي يكي ديگر از سناريو هايي كه براي آينده انقلاب اسلامي مي توان ترسيم نمود اين است كه روندهاي پيش روي انقلاب اسلامي متاثر از محيط داخلي ناشي از تشديد منازعات سياسي، تضعيف قلمرو فرهنگي، ناكارآمدي در نظام مديريتي كشور موجب تضعيف حاكميت نظام ولايت فقيه و ايجاد فاصله از آرمان ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي خواهد شد. در بحث از اين سناريو بايد توجه داشت كه منازعات داخلي در ايران موضوع تازه اي نيست و نبايد فراموش نمود كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي شاهد منازعات گسترده اي از سوي گروه هاي مختلف بوديم (برخي از اين موارد در سطور قبل اشاره شد). در آن روز ها نظام اسلامي با چالش هاي جدي در عرصه داخلي مواجه بود و هنوز نظام به تثبيت نشده بود و ناامني هاي داخلي بسيار گسترده بود و با نگاهي به وقايع آن سالها ميتوان دريافت كه وضعيت منازعات داخلي در دوران اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار شديد تر و وسيع تر از امروز بود . اما امروز بعد از گذشت سي سال وضعبت بسيار متفاوت است و منازعات داخلي چهارچوب خاص خود را دارد حتي در موادثي نظير شرايط نظير 18 تير 87 و يا حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري دور دهم ، در سال 1388 نيز كه با حمايت هاي گسترده رسانه اي و مالي خارجي همراه بود و مديريت اين منازعات نشان داد كه انقلاب اسلامي ايران هنوز هم از پشتوانه هاي مردمي برخوردار است و هر چند منازعات داخلي در كشور وجود داشته باشد كه البته در هر كشوري طبيعي است اما تا كنون نتوانسته آسيب جدي به كشور وارد سازد. اين وضعيت در برخي موارد نيز موجب پويايي انقلاب اسلامي نيز شده است. 4- پيشرفت انقلاب اسلامي و اعتلاي آن در جهان در بررسي ويژگي هايي كه انقلاب اسلامي بر اساس آن شكل گرفت مي توان گفت كه انقلاب اسلامي بر مبناي يك حركت ديني و به منظور كنار نهادن طاغوت و روي كار آمدن حكومتي بوجود آمد كه مبتني بر دين و آموزه اي ديني باشد . بنابراين در صورتي كه بخواهيم انقلاب اسلامي را با حركت انبياءالهي تشبيه نماييم مي توان با استفاده از نتايج تاريخي در اينگونه حركت ها به تحليل آينده انقلاب اسلامي اشاره نمود. در طول تاريخ دعوت انبياء و حركت انقلابي آنان شاهد مشكلات فراواني هستيم كه انبياء الهي با آن روبرو مي گردند. يكي از اين مشكلات برخود شديد طاغوت هر زمان با اين حركت است. هرچند دعوت انبياء به سوي خداوند دعوتي راستيم و حاوي حقيقت است اما منافع بسياري را به خطر مي اندازد. بدين ترتيب با آن برخورد ها جدي صورت مي گيرد. انقلاب اسلامي ايران نيز با استفاده از آموزه هاي اسلامي و با تأسي از حركت انقلابي پيامبر اسلام صورت گرفت. پيامبر اسلام علاوه بر مشكلاتي كه در دعوت به اسلام داشت پس از آنكه موفق به تشكيل حكومت در مدينه بر مبناي اسلام شد، موجبات دشمني قريش و سران ديگر قبائل عربستان را به دنبال داشت. بنابراين حتي پس از استقرار پيامبر در مدينه و تشكيل دولت اسلامي كه آرمان ها و اهداف خاصي را دنبال مي نمود. ، دولت اسلامي با چالش هاي خارجي گسترده اي روبروگرديد. اين چالش ها شامل چالش هاي منطقه اي فرا منطقه اي مي شد و پيامبر اسلام علاوه بر مسئله نفاق در درون دنياي اسلام با قبائل اطراف مدينه ، يهوديت و همچنين سران قريش كه منافع آنان با گسترش اسلام به خطر مي افتاد ، مواجه گرديد. .(ر.ك رسول جعفريان ،1383 : 557-562) در بررسي انقلاب اسلامي نيز در صورتي كه اهداف و آرمان هاي آن را بر مبناي تعاليم الهي و به منظور تشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام و حدود اسلامي بدانيم ، مي توان بر مبناي تجربيات تاريخ اسلام آن را تحليل نمود. براين اساس انقلاب اسلامي براي تحقق خود راه سختي را طي نمود تا به پيروزي رسيد و از مهم ترين اهداف و آرمان هاي آن تحقق مباني اسلام در جامعه اسلامي در تمامي عرصه هاي زندگي بود.(ر.ك عميد زنجاني ،1384، 452-500) انقلاب اسلامي با توجه به نگرش اسلامي و رويكرد ديني خود منافع بسياري از ابرقدرت ها را به خطر مي انداخت . دقيقاً همانطوري كه مشركان قريش از تبليغ اسلام خشمگين مي شدند و تلاش كردند تا با اسلام با ابزار هاي مختلف مقابله نمايند، انقلاب اسلامي ايران نيز براي آنان خطرناك بود و مي بايد با آن مقابله مي نمودند. بنابران از ابتداي وقوع با استفاده از ابزار تحريم ، ابزار نظامي و و همچيني ابزار هاي تبليغي و جنگ نرم به مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران پرداختند. (ر.ك عميد زنجاني ،1384) امروز انقلاب اسلامي با توجه به نگاه ويژه خود به مسائل جهاني و همچنين به چالش كشيدن ايدئولوژي هاي مادي را ، بشدت از سوي سران قدرت جهاني مورد تهديد قرار گرفته است. از تحريم هاي بين المللي گرفته تا تهديد به حمله نظامي و برخورد هاي رواني و همچنين جنگ نرم كه با استفاده از رسانه هاي جمعي از آن استفاده مي شود . البته اين شرايط نيز ممكن است وضعيت دشواري را براي جامعه فرآهم نمايد همانگونه كه اين وضعيت دشوار را براي پيامبر اسلام و جامعه اسلامي آن روز فراهم آورد . به علاوه تبليغات سوء كه از سوي دشمنان انقلاب درباره وضعيت ايران صورت مي گيرد نيز ممكن است به اين موضوع دامن بزند. همچنين منافقان داخلي نيز همچون زمان پيامبر با تضعيف روحيه و ايجاد موج منفي در جامعه موجب ايجاد ترديد در ميان افراد جامعه گردند اما در صورتي كه به آرمان ها و اهداف توجه شود و در راه آنان استقامت شود ، آينده مطلوبي در انتظار انقلاب اسلامي خواهد بود. البته در اين زمينه يك نكته را نبايد از نظر دور داشت. و آن اينكه انقلاب اسلامي ايران بر اساس آرمان ها و اهدافي خاص شكل گرفته و اين پافشاري بر آرمان ها و اهداف است كه آينده مطلوبي را پيش و روي انقلاب اسلامي قرار مي دهد. بنابراين در صورتي كه از اين آرمان ها و اهداف و همچنين اصول انقلاب اسلامي فاصله بگيريم طبعاً آينده مطلوبي نيز در انتظار انقلاب اسلامي نخواهد بود. در صورتي كه آرمان ها ، اصول و اهداف اوليه انقلاب اسلامي به فراموشي سپرده شود و دنيا گرايي ، رفاه طلبي و تجمل گرايي بر اصول و اهداف اوليه انقلاب اسلامي چيره گردد، نبايد انتظار داشت كه انقلاب اسلامي بتواند در مقابل تهديد ها و تحريم ها و مشكلاتي كه ابر قدرت ها براي آن ترسيم نموده اند ، ايستادگي نمايد. بنابراين با توجه به حركتي كه انقلاب اسلامي در راستاي حركت انبياء ترسيم نموده است، در صورتي كه بر اصول و آرمان هاي خود پافشاري نمايد و مردم نيز براي اين وضعيت آمادگي لازم را داشته باشند و در اين زمينه فرهنگ سازي لازم نيز صورت گيرد، انقلاب اسلامي درآينده به عنوان انقلابي فراگير و الگويي براي ديگر ملت ها در جهات مبارزه با مستكبران جهاني خواهد بود و با توجه به فرصت هاي بين المللي پيش روي انقلاب اسلامي خواهدتوانست راه تعالي و پيشرفت را بپيمايد. چنانكه امام راحل(ره) مي فرمايد:«مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست، انقلاب مردم ايران نقطه‌ي شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌‌داري حضرت حجت (ارواحنا فداه) است كه خداوند بر همه‌ي مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.» (2 فروردين 68 ) انقلاب اسلامي ايران با تأسي به شعارها و انديشه هاي صدر اسلام ساماندهي شده است و در صورتي كه در اين راه استوار بماند راه پيشرفت و تعالي را طي خواهد نمود. اين انقلاب حاوي دستاوردهايي است كه حفظ و حراست از آنها شعار پايدار و بادوام اين انقلاب است. دست آورد ها و تجربه سه دهه از انقلاب نشان مي دهد كه آينده مطلوبي در انتظار انقلاب اسلامي خواهد بود. نظام سياسي در ايران اگربر مبناي عقلانيت سعادت محور؛ اجتهاد از منابع ديني و ولايت فقيه عادل و تحقق اخلاق و معنويت به مشي خود ادامه دهد و پارامترهاي قدرت و توانايي هاي ژئوپلتيك خودرا فرآوري كند، قطعا آينده اي روشن (هرچند پرفراز و نشيب ) را در پي خواهد داشت. چنانكه رهبر معظم انقلاب مي فرمايد« من به شما عرض ميكنم، همچنان‌كه امروز با اوّل انقلاب ما از زمين تا آسمان تفاوت كرديم - ما خيلى پيش رفتيم، ما با بيست سال پيش هم تفاوت كرديم، با ده سال پيش هم تفاوت كرديم، جلو رفتيم - مطمئناً ملّت ايران اين راه افتخارآميز را روزبه‌روز جلو خواهد رفت و ملّت ايران، همين شما جوانها به توفيق الهى، به فضل پروردگار خواهيد ديد آن روزى را كه دشمنان مستكبر گردنكشِ ظالم پُرروى شما، در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشوند.»(بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز قيام نوزدهم دى‌ ،۱۳۹۳/۱۰/۱۷)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .