آسيب شناسي جنبش هاي ضد استعماري از ديدگاه امام خميني(ره)

آسيب شناسي از لحاظ محتوا و قلمرو، دامنه بسيار وسيعي دارد و ابعاد مختلف موضوعات را شامل مي شود و در تمام حوزه هاي علوم ديني و غير ديني، جريان هاي سياسي ـ اجتماعي، فرهنگي و رويدادها و تحولات در همه ابعاد جايگاه ويژه اي دارد. انديشمندان و شخصيت هاي طراز اول در تاريخ و جهان به اين موضوع توجه داشته و اهميت داده اند و در آثار خود مرتب به اينكه آسيب زدگي از چه ناحيه اي بوده اشاره داشته اند، از جمله شاخص ترين شخصيت عصر ما، حضرت امام خميني(ره) نمونه بارز آن بود و آثار او در اختيار همگان است. ايشان در طول حيات و زندگي پر بركت خود همواره بر موضوع آسيب ها و آفت ها توجه داشتند و به اين موضوع اهميت فراواني مي دادند، به خصوص در حوزه علوم ديني، مراكز تعليم و تربيت، دين و ديانت مردم، جريان انقلاب اسلامي و غيره كه همواره مورد عنايت ايشان بود و در بيانات شان نسبت به خطرها و آسيب زدگي ها هشدار مي دادند. در اين مختصر سعي مي شود آنچه كه به حوزه جنبش ها و نهضت هاي ضد استعماري و ضد استبدادي به طور عام مربوط مي باشد در چند محور كلي به اختصار ارائه مي شود.

ترساندن ملت ها

ترسيدن و در موضع انفعال قرار گرفتن در برابر حوادث و رويدادها و در رويارويي با كشورهاي قدرتمند كه حضرت امام(ره) آنها را قدرت هاي شيطاني مي ناميدند از مواردي بود كه ايشان از آن به عنوان آسيب و خطر ياد مي كردند آنجا كه مي فرمايند: «به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطاني شان ترسانده اند كه جرئت دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم و اين پوچي و تهي مغزي مصنوعي موجب شده در هيچ امري به فكر و دانش خود اتكا نكنيم و كوركورانه از شرق و غرب تقليد نماييم. بلكه اگر فرهنگ، ادب، صنعت و ابتكار داشتيم نويسندگان و گويندگان غرب و شرق زده بي فرهنگ، آن ها را به بايد انتقاد و سخره گرفته و فكر و قدرت بومي ما را سركوب و مأيوس نموده و مي نمايند. رسوم و آداب اجنبي را هر چند مبتذل و مفتضح، با عمل و گفتار و نوشتار ترويج كرده و با مداحي و ثناجويي به خورد ملت ها داده و مي دهند.»

از خودبيگانه كردن

موضوع اساسي و مهمي كه در تاريخ جنبش ها و قيام ها دخيل بوده عنصر از خود بيگانه شدن در برابر حوادث و رويدادها بوده و اين به عنوان يكي از آسيب هاي تأثيرگذار در تاريخ جنبش هاي ضد استعماري به وفور ديده شده، البته در اين رابطه تلاش دشمن ها را هم نبايد ناديده گرفت كه سعي مي كنند ديدگاه ها، انديشه ها و روش هاي مرموز و پيچيده خود را تحميل كنند و تا بيگانه كردن از تعلقات و هويت ملت ها به پيش مي روند كه حضرت امام در اين رابطه مي فرمايند: «از جمله نقشه هايي كه تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان ]ايران[ گذاشت و آثار آن تا حد زيادي به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خودشان و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوري كه خود و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق را دو قطب قدرتمند و نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگي به يكي از دو قطب را از فرايض غير قابل اجتناب معرفي نمودند و قصه اين امر غم انگيز طولاني و ضربه هايي كه از آنان خورده و اكنون نيز مي خوريم كشنده و كوبنده است و غم انگيزتر اينكه آنان ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشتند و كشورهاي مصرفي بار آوردند.»

انزواي سياسي

امام خميني(ره) عزم راسخ داشتند كه جوانان، مبارزان، انقلابيون به خصوص آنهايي كه در كشورهاي مسلمان نشين هستند در صحنه سياسي با قدرت بمانند و به هيچ وجه به گوشه نشيني و انزوا نروند، چرا كه خارج شدن از صحنه مبارزه و مقاومت موجب پيشرفت و رشد قدرت هاي استعمارگر مي شود. ايشان چنين اقدامي را طرح و برنامه كشورهاي استعمارگر و عوامل مستبد آنها مي دانستند و در اين رابطه فرمودند: «تزريق كرده بودند به ملت ها، به مسلمين به ديگر اقشار جمعيت هاي دنيا كه سياست كار شماها نيست، برويد سراغ كار خودتان و آن چيزي كه مربوط به سياست است بدهيد به دست امپراتورها، همه چيز مسلمانان و مستضعفان را ببرند و ما بنشينيم بگوييم كه نبايد حكومت باشد، اين يك حرف ابلهانه است. اين ها مصيبت هايي است كه به مسلمانان وارد شده است و سياست هاي خارجي براي چاپيدن اين ها و براي از بين بردن عزت مسلمين به آن دامن زدند...»

عوامل رواني و درون شخصيتي انسان در اين رابطه موثر است كه جسارت انديشيدن و نظريه پردازي را از آنها مي گيرد و نفي هرگونه جرئت در برابر مهاجمان و سوق دادن به انزوا و انفعال، آسيب هاي بسيار خطرناكي است كه به تدريج جريان پيدا مي كند و بعضي از جنبش ها گرفتار مرور زمان مي شوند و در دام اين آسيب قرار مي گيرند.

مصرف گرايي

حضرت امام خميني(ره) درباره اين آسيب و خطرات فراوان آن به جنبش هاي ضد استعماري و مبارزين ضد استبدادي تأكيد فراوان نموده اند. اين موضوع با آسيب هاي ديگر پيوند ناگسستني دارد. كشورهاي استعمارگر با ترويج ارزش هاي كاذب و با تبليغ مصرف كالاهاي وارداتي كه موجب عقب ماندگي بوده و هست سعي نموده اند قشر انديشمندان را به خود جلب كنند. تجملات و تشريفات در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته نيز آفات بزرگي هستند، چه رسد به كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه، متأسفانه كشورهاي عربي ـ اسلامي بيشتر گرفتار مصرف گرايي، بيكاري، تجمل گرايي و تشريفات شده اند. تزئينات زندگي اغلب انسان ها را چنان به خود مشغول ساخته كه از محتواي آن غافل مانده اند، بسياري از كساني كه در عرصه مبارزات و نهضت ها به پيش رفته پس از مدتي در اين دام گرفتار مي شوند و ديگر براي آنها مبارزه معنا ندارد، در حالي كه از شاخصه هاي اصلي مبارزان، مجاهدان، پيشگامان مبارزه، نيروهاي جهادي و رهبران جنبش ها اين است كه، مي بايست آينه تمام نماي زهد، تقوا و پارسايي باشند و هرگاه از اين شاخصه ها خارج شده اند ديگر از حوزه مجاهد، مبارز و پيشگام خارج شده اند. حضرت امام خميني(رحمه الله عليه) در وصيت نامه خود در اين رابطه مي فرمايند: «قناعت و زهد امروزه از ضروريات زندگي كشورهاي در حال توسعه است. توجه به اين نكته به اين معناست كه ضرورت پرهيز از تجملات، تشريفات و تزئينات زندگي با الگوي غربي مصرف گرايانه در اين كشورها بسيار زياد است.»

غرب زدگي و شرق زدگي

موضوع ديگري كه از آسيب هاي بسيار خطرناك جنبش ها، نهضت ها، قيام ها و انقلابات بوده و هست اتكاي فكري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي اين انقلاب ها به كشورهاي شرق يا غرب است، به گونه اي كه اين خطر موجب شده نهضت هاي ضد استعماري دستخوش تحول قرار گيرند كه حضرت امام خميني(ره) فكر و انديشه متكي به غرب زدگي و شرق زدگي را نفي و به خود و ملت تكيه داشتن را توصيه مي كنند و در بخشي از وصيت نامه شان در اين باره آورده اند: «با غرب و غرب زدگي مبارزه نماييد و روي پاي خودتان بايستيد و بر روشنفكران غرب زده و شرق زده بتازيد و هويت خويش را دريابيد و بدانيد كه روشنفكران اجير شده بلايي بر سر ملت و مملكت شان آورده اند كه تا متحد نشويد و دقيقاً به اسلام راستين تكيه ننماييد بر شما آن خواهد گذشت كه تاكنون گذشته است. امروز زماني است كه ملت ها چراغ روشنفكران شان شوند و آنان را از خودباختگي و زبوني در مقابل شرق و غرب نجات دهند كه امروز روز حركت ملت هاست و آنان هادي هدايت كنندگان تاكنوند. بدانيد كه قدرت معنوي شما بر همه قدرت ها چيره خواهد شد... نصرت كنيد خدا را تا نصرت دهد شما را. اي اقيانوس بزرگ مسلمانان خروش برآوريد و دشمنان انسانيت را در هم شكنيد...»

تفكر ملي گرايي

جرياني كه موجب اختلاف در جنبش ها و نهضت ها شده و دشمن و كشورهاي استعمارگر از آن ورود پيدا كرده اند و موجب آسيب هاي جدي شده است تكيه بر تفكر ملي گرايي است. البته ملي گرايي تا حد يك احساس ساده و دوستي نسبت به آب، خاك، وطن، ملت مشكل چنداني ندارد و قابل تقدير و تحسين هم هست، اما هنگامي خطرناك مي شود كه در حد پرستش اوج بگيرد و اين يكي از آسيب هاي جدي براي نهضت ها و جنبش هاي ضد استعماري بوده و هست كه مورد توجه حضرت امام(ره) قرار داشت. ايشان فرمودند: «با دست حكومت هاي فاسد اين نژادپرستي ها و گروه پرستي در بين مسلمين رشد كرده و عرب ها را در مقابل عجم ها و عجم ها را در مقابل عرب ها و ترك ها و ترك ها را در مقابل ديگران قرار دادند و همه نژادها را در مقابل هم. اينكه من مكرر عرض مي كنم اين ملي گرايي اساس بدبختي مسلمين است، براي اين است كه اين ملي گرايي، ملت ايران را در مقابل ساير ملت هاي مسلمين قرار مي دهد و ملت عراق را در مقابل ديگران و ملت كذا را در مقابل كذا؛ اينها نقشه هايي است كه مستكبرين كشيدند كه مسلمين با هم مجتمع نباشند.»

امام خميني(ره) با استناد به شواهد تاريخي معتقد بودند كه ترويج «قوميت و مليت گرايي» و ايجاد نهضت هايي به نام پان عربيسم، پان تركيسم، پان ايرانيسم و امثال آن در جهان سوم و ممالك اسلامي، نتيجه مطالعات و تلاش استعمارگران براي تجزيه ممالك و اختلاف افكني و تحميل سلطه بر آنان بوده است كه مي فرمودند: «نقشه قدرت هاي بزرگ و وابستگان آن ها در كشورهاي اسلامي اين است كه اين قشرهاي مسلم را كه خداي تبارك و تعالي بين آن ها اخوت ايجاد كرده است و مومنان را به نام اخوت ياد فرموده است از هم جدا كنند و به اسم ملت ترك، ملت كرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا كنند، بلكه با هم دشمن كنند و اين درست برخلاف مسير اسلام است.»

خطر صهيونيزم

امام خميني(ره) از رژيم اشغالگر فلسطين به عنوان «فرزند نامشروع صهيونيسم بين الملل» نام مي برد كه با پشتيباني كشورهاي استعمارگر اروپايي و آمريكايي در منطقه حساس غرب آسيا (خاورميانه) به وجود آمده است و از همان ابتداي نهضت امام خميني(ره) خطر صهيونيزم را به جهان گوشزد كردند و هنگامي كه نامي از مبارزه با اسرائيل و صهيونيزم مطرح نبود، فرمودند: «اسرائيل اين جرثومه فساد هميشه پايگاه آمريكا بوده است. من در طول نزديك بيست سال خطر اسرائيل را گوشزد نموده ام، بايد همه به پاخيزيم و اسرائيل را نابود كنيم.» و هنگامي كه طرح صلح اعراب و اسرائيل از طرف مجامع بين المللي مطرح مي شود و برخي از سران كشورهاي مسلمان مانند مصر به سازش تن مي دهند، حضرت امام از اين اقدام به عنوان يك خطر بين المللي ياد مي كنند و مي فرمايند: «امروز اسرائيل و دوست صميمي اش مصر، در منطقه، در فكر ايجاد يك هسته مركزي براي نابودي مسلمان ها و ارزش هاي عالي فكري آنها مي باشند، اخيراً عراق و بعضي سران كشورهاي منطقه هم با اين طرح موافقت نموده اند. من نزديك به بيست سال خطر صهيونيسم بين الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را براي تمامي انقلابات آزادي بخش جهان و انقلاب اخير اسلامي ايران نه تنها كمتر از گذشته نمي دانم كه امروز اين زالوهاي جهانخوار با فنون مختلف براي شكست مستضعفان جهان قيام و اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان بايد در مقابل اين دسيسه هاي خطرناك با شجاعت و آگاهي ايستادگي نمايند.»

جمعيت حقوق بشر

تشكيلات مطرح به عنوان حقوق بشر يكي از ابزارهاي فشار كشورهاي استعمارگر بوده و هست و بسياري از جنبش ها و نهضت هاي استعماري از اين ناحيه آسيب ها ديده اند كه موجب دغدغه و نگراني نهضت هاي آزادي بخش و مستقل بوده و هست. اين اهرم خطرناك براي كشورهاي اسلامي به خصوص انقلاب اسلامي ايران، بيش از ساير كشورهاست. حضرت امام خميني(ره) درباره تشكيلات مربوط به آمريكايي ها به ملت هاي جهان هشدار دادند و در اين رابطه فرمودند: «اين قضيه اعلاميه حقوق بشر و اين حرف ها اين براي اين است كه دولت هاي ضعيف را اين ها با موجه كردن كار خودشان بيابند. گمان نشود كه اعلاميه حقوق بشر يك واقعيتي دارد و اين حقوق بشر را اين قدرت هاي بزرگ، اصلاً احترام برايش قائل هستند؟ ما از اعمال شان اين معنا را مي توانيم بفهميم كه آيا اين هايي كه اعلاميه حقوق بشر را امضا كردند و طرفداري كردند، اين ها خودشان تا چه اندازه عمل كردند به اين حقوق بشر.

اين جمعيتي كه صدا مي كنند كه حقوق بشر، حقوق بشر، اين ها عمال استعمارند. اصل اين جمعيت هايي كه در آمريكا يا در جاهاي ديگر درست شده است به عنوان جمعيت حقوق بشر، جمعيت كذا و كذا اين ها را همه آنها درست كرده اند، براي اينكه حقوق بشر را ضايع كنند.»

سازمان هاي كنترل كننده

كشورهاي استعمارگر سعي كرده اند سازمان و تشكيلات پيچيده كنترل كننده اي در جهان ايجاد كنند كه بيش از هر چيز براي جنبش هاي ضد استعماري مزاحم بوده در راه انحراف آنها كوشيده اند و حضرت امام خميني(ره) اين سازمان ها و تشكيلات مربوط به كمونيسم بين الملل و آمريكا و اسرائيل را در رقابت با هم ديدند تا با سبقت گيري از يكديگر، ملل مستضعف به پا خاسته جهان را كنترل كنند و در سيطره تحت سلطه درآورند. ايشان در اوايل پيروزي انقلاب طي پيامي به جهان اعلام كردند: «ما با كمونيسم بين الملل به همان اندازه در ستيزيم كه با جهانخواران غرب به سركردگي آمريكا، با صهيونيزم و اسرائيل شديداً مبارزه مي كنيم. دوستان عزيزم ]منظور علاقه مندان به انقلاب اسلامي در جهان[ بدانيد كه خطر قدرت هاي كمونيستي از آمريكا كمتر نيست و خطر آمريكا به حدي است كه اگر كوچك ترين غفلتي كنيد نابود مي شويد. هر دو ابرقدرت ]منظور آمريكا و شوروي سابق[ كمر به نابودي ملل مستضعف بسته اند و ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني كنيم ما بايد در صدور انقلاب مان به جهان كوشش كنيم و تفكر اينكه ما انقلاب ما را صادر نمي كنيم كنار بگذاريم، زيرا اسلام بين كشورهاي مسلمان فرقي قائل نمي باشد و پشتيبان تمام مستضعفين جهان است. از طرفي ديگر تمام قدرت ها و ابرقدرت ها كمر به نابودي مان بسته اند و اگر در محيطي در بسته بمانيم قطعاً با شكست مواجه خواهيم شد.» بنا به فرمايش امام مي بايست حصارها و حلقه هاي محدودكننده مبارزه شكست و با مجموعه هاي ديگر مرتبط بود و زنجيره كنترل كننده شبكه هاي استعماري را كور كرد. در غير اين صورت سرنوشت چيزي جز شكست نخواهد بود.

احزاب و گروه هاي سياسي

بسياري از جنبش ها و نهضت ها دچار آسيب زدگي و آفت ها شده اند به گونه اي كه در چارچوب احزاب و گروه هاي سياسي دچار كشمكش و فرسايش نيروهاي شان شده اند و معمولاً كشورهاي استعمارگر با دسته بندي آن ها به محافظه كارهاي راديكال، جانب يكي را گرفته اند و حمايت نموده اند يا به طور ديگر نيروهاي راديكال و تندرو را كه معمولاً مسلح بوده اند با تحريك ديگري موجب اختلاف نموده اند. امام خميني(ره) در اين رابطه فرموده اند: «من گمان مي كنم كه از اول كه احزاب پيدا شد در امثال ايران، اين يك طرحي بوده است از خارج، آنها احزاب دارند، آن مملكت هاي ديگر است لكن احزابي كه آنها دارند فرم آنها يك جور ديگر است. اين طور نيست كه يك كاري بكنند كه براي كشورشان مضر باشد، لكن وقتي صادر شد به اين مملكت ها براي اينكه توجه به عمق مسائل ندارند احزابي درست مي شود كه به حال كشورشان مضر است. اينها يك چيزي درست مي كنند كه اينها خيال مي كنند بايد ما احزاب داشته باشيم. عمق اين مطلب كه احزاب آنجا، ضعف آنها چه جور است و احزاب اينجا چه جور باشد، اين را درست ادراك كرده اند، احزاب درست كردند لكن هر حزبي براي ديگري كارشكني مي كند، آن حزب هم براي او...»

جريان متحجرين

اين موضوع كه در حوزه هاي علميه جريان دارد، به عنوان يكي از اهرم هاي فشار و مزاحم عليه نهضت ها و جنبش هاي ضد استعماري به كار گرفته شده است و به عنوان پايگاه دشمن نقش ايفا مي كند. حضرت امام از آغاز نهضت از اين جريان ضربات و آسيب ها ديد و تا پايان عمر از ماجرا در رنج بود و بارها درباره آنها سخن گفت و در پيام ها از آنها نام برد و چنين فرمود: «مسئله كتاب آيات شيطاني كاري حساب شده براي زدن ريشه دين و دينداري و در رأس آن اسلام و روحانيت است... چرا كه روحانيون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. در حوزه هاي علميه هستند افرادي كه عليه انقلاب و اسلام ناب محمدي فعاليت دارند. امروز عده اي با ژست تقدس مآبي چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و نظام ]جمهوري اسلامي[ مي زنند كه گويي وظيفه اي غير از اين ندارند. خطر تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه هاي علميه كم نيست. طلاب عزيز لحظه اي از فكر اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند، اينها مروج اسلام آمريكايي اند و دشمن رسول الله. آيا در مقابل اين افعي ها نبايد اتحاد طلاب عزيز حفظ شود؟...»

آمريكا

آمريكا به عنوان يكي از كشورهاي استعمارگر و حامي مستبدان و تروريست ها در دوران معاصر بسيار نقش آفرين بوده است و همواره در ميان تمامي عوامل دستگاه ها و اهرم هاي فشار در مهار جنبش هاي ضد استعماري نقش تعيين كننده و درجه اول داشته است. حضرت امام خميني(ره) از آن به عنوان دشمن شماره يك نام بردند و فرمودند: «مهم ترين و درد آورترين مسئله اي كه ملت هاي اسلامي و غير اسلامي، كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمريكاست. دولت آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشورهاي جهان براي بيشتر بلعيدن ذخاير مادي كشورهاي تحت سلطه، از هيچ كوششي فروگذار نمي كند.آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است. آمريكا براي سيطره سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي خويش بر جهان زير سلطه، از هيچ جنايتي خودداري نمي نمايد. او مردم مظلوم جهان را با تبليغات وسيعش كه به وسيله صهيونيسم بين الملل سازماندهي مي گردد، استثمار مي نمايد. او با ايادي مرموز و خيانتكارش چنان خون مردم بي پناه را مي مكد كه گويي در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند.»

ايجاد قرنطينه سياسي

حضرت امام خميني(ره) كه همواره بر آسيب شناسي ها توجه داشتند و تذكر دادند، معتقد بودند كه كشورهاي استعمارگر و خصوصاً آمريكا و شوروي ]سابق[ جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه سياسي تقسيم كرده اند و در اين باره فرمودند:

«در بخش آزاد جهان اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز و حد و قانوني نمي شناسند و تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگي ملت ها را امري ضروري و كاملاً توجيه شده و منطقي و منطبق با همه اصول و موازين خودساخته و بين المللي مي دانند. اما در بخش قرنطينه سياسي كه متأسفانه اكثر ملل ضعيف عالم و خصوصاً مسلمان در آن محصور و زنداني شده اند هيچ حق حيات و اظهار نظري وجود ندارد، همه قوانين و مقررات و فرمول ها همان قوانين ديكته شده و دلخواه نظام هاي دست نشاندگان و در برگيرنده منافع مستكبران خواهد بود و متأسفانه اكثر عوامل اجرايي اين بخش همان حاكمان تحميل شده يا پيروان خطوط كلي استكبارند كه حتي فرياد زدن از درد را نيز در درون اين حصارها و زنجيرها جرم و گناهي نابخشودني مي دانند و منافع جهانخواران ايجاب مي كند كه هيچ كس حق گفتن كلمه اي كه بوي تضعيف آنان را بدهد يا خواب راحت آنان را آشفته كند، ندارد.»

مباحث و موضوعات ديگري به عنوان آسيب ها و آفت ها متوجه جنبش هاي ضد استعماري بوده و هست كه از ديدگاه حضرت امام مطرح شده است. تلاش مي شود در مباحث بعدي ارائه شود.

http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=257625

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .