تحولات قبل از انقلاب اسلامی

رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب؟

پاسخ اين شايعه چيست؟ " 1_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1355 ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺟﻬﺎﻥﺷﺪ! 2_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1354 ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪ؟ 3_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1352 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪ؟ 4_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1353 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻﺩﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪ! 5_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1342 ﺗﺎ 1356 ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ؟ 6_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1352 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﺶ 90 ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﯾﺰﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ 7_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1353 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 98ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﻻﯼ 23ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ 8_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1356 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ؟ 9_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1355 ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ؟ 10_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1352 ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮد؟ "

1nqm_رتبه_های_برتر.jpg. هیچ منبع معتبری در هیچ سالی تهران را سومین پایتخت پاکیزه ندانسته و با وجود محلات فقیر نشین و حلبی آبادها، کسب چنین مقامی ممکن نبود!

2. علاوه بر فقدان منابع، تعدد و آزادی ادیان در "هندوستان" و وجود مناطق بی بند و بار در "غرب"، مانع از اعطای عنوان آزادترین کشور در دین، مذهب و پوشش به ایران می شده است! آزادی مکاتب انحرافی در کشوری با ۹۸% مسلمان نیز موجب افتخار نبوده است!

رضا شاه و آزادي خواهي؟

رضاشاه با آزادی و آزادی‌خواهان چه کرد؟

IMAGE635433624105169770.jpgشبکه‌های ماهواره‌ای تطهیرکننده‌ی عصر پهلوی،با انکار حقایق تاریخی،بر حافظه‌ی تاریخی ضعیف بینندگان این شبکه‌ها سوار شده و به‌ویژه با استفاده از تاکتیک «دروغ معقول» به شست‌وشوی کارنامه‌ی ننگین ضددینی و ضدفرهنگی عصر رضاشاه می‌پردازند.
در یک نگاه

انقلاب اسلامي و خشونت؟

به نام خدا اگر نا‌آرامي ها و آشوب گري اخير را بد مي دانيد،چرا در زمان شاه مردم با خشونت اعتراض كردند و اعتراضاتشان را با آرامش بيان نكردند؟از نظر طرفداران شاه،انقلاب اسلامي خشونت بار بود؟

مقایسه ناآرامی و آشوب های اخیر با مبارزات مردم علیه رژیم ستشماهی نادرست است زیرا ماهیت این دو بسیار متفاوت است.

قیام 19 دی

اطلاعاتي در مورد قيام 19دي مي خواستم؟

19dey.jpgقيام خونين مردم قم : 19 دي 1356
رحلت مرموز آيه الله مصطفي خميني فرزند امام (ره ) در آبان 1356، شتاب خاصي به حركت انقلاب اسلامي بخشيد كه مي توان موج برخاسته از آن را بـه عنوان آغاز قيام عمومي مردم دانست . مجالس يادبود متعددي در سرتاسر كشور برگزار و در پي هر كي از اين مجالس ، تظاهرات گسترده اي عـليـه رژيم شاه به راه افتاد و بار ديگر امام (ره ) به عنوان رهبر حركت اسلامي در جامعه مطرح گرديد.

کشف حجاب رضاخانی

در مورد كشف حجاب رضا خان مطالبي بيان کنيد؟


موضوع فوق از ابعاد متعددي قابل بررسي است که در ادامه مقاله اي ارائه مي گردد :
از كشف حجاب رضاخان تا منع حجاب ، (رسول جعفريان ، جمعه، 19 دي 1382 ، به نقل از سايت بي عنوان) هفدم دي ماه 1314، يادآور خاطره تلخ کشف حجاب اجباري رضاخاني است. زماني که يک پادشاه بي‌سواد و بي‌فرهنگ، با ادعاي تجدد، کوشيد تا کشور ما را از تمامي‌ سنت‌هايش جدا کند، ايراني نو بسازد و به گمان خودش ايران را وارد کاروان تمدن جهاني کند.

ژاندارم منطقه؟

سلام چرا ميگن ايران ژاندارم منطقه بوده؟ آمريکا چگونه منافع ملت ايران را تضييع مي کرد؟

با سلام و احترام، در اواخر دهه‌ 40 چند جریان از جمله تصمیم انگلیس برای خارج کردن نیروهای خود از خلیج فارس به‌دلیل فشارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و دیگر این‌که امریکا گمان می‌کرد که این کار خلاء خطرناکی در منطقه‌ی خلیج فارس به‌وجود خواهد آورد که باید از طریق امریکا یا متحدان نیرومندش پر شود. لذا امریکا پس از تجربه‌ی تلخ، که هنوز درگیر جنگ پرهزینه و نفرت‌انگیز ویتنام بود و نمی‌توانست بار تعهدات تازه‌ای را در خلیج فارس بر اثر فشارهای داخلی به‌عهده بگیرد.

اخراج حضرت امام از فرانسه؟

چرا جوانان ايراني در محل اقامت امام خميني در نوفل لوشاتو ديوار انساني تشكيل داده بودند؟

اين اقدام جوانان ايراني در واكنش به تصميم دولت فرانسه براي اخراج حضرت امام از اين كشور صورت گرفت . امام خميني روز چهاردهم مهر وارد پاريس شدند و دو روز بعد در منزل يكي از ايرانيان در نوفل‌لوشاتو (حومه پاريس) مستقر شدند. مأمورين كاخ اليزه نظر رئيس‌جمهور فرانسه را مبني بر اجتناب از هرگونه فعاليت سياسي به امام ابلاغ كردند. ايشان نيز در واكنشي تند تصريح كرده بود كه اينگونه محدوديتها خلاف ادعاي دمكراسي است و اگر او ناگزير شود تا از اين فرودگاه به آن فرودگاه و از اين كشور به آن كشور برود باز دست از هدفهايش نخواهد كشيد.

نفوذ آمريکا بر پهلوي؟

در زمان محمدرضا پهلوي مداخلات و تصميم گيري هاي آمريکا بر شاه و کشورمان چگونه بود؟

71649_780.jpg"محمدرضا پهلوی" آخرین پادشاه ایران بود که حقیقتا از نظر توانایی اداره کشور تفاوتی با "فتحعلی شاه قاجار نداشت.وی با اقدامات خود در طول دوران سلطنتش ایران را به کشوری وابسته و غرب گرا تبدیل کرده بود.آمریکادر دوران پهلوی دوم چنان تام الاختیار بود که آن زمان گفته می شد ایران،ایالت پنجاه و دوم آمریکاست./strong>

ناكارآمدي حكومت پهلوي وپيدايش انقلاب اسلامي؟

پرسش. با عرض سلام..خواهشمندم از اشكالات رژيم شاهنشاهي ايران در دوران محمدرضا شاه پهلوي بگوييد ...مردم با كدام اقدامات او مخالف بودند كه انقلاب اسلامي ايران را ايجاد كردند؟؟؟اصلا ايت الله خميني (ره) با كدام اقدامات وي مخالف بودند؟ايا مردم با سياست او مشكل داشتند؟ ايا اوضاع اقتصادي زمان سخت بوده؟ يا مسأله عقيدتي بوده؟ اگر اعتقادي بوده اين مسئله دقيقا چي بوده؟

images_13.jpgپيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي،نمايانگر ناكارآمدي حكومت پهلوي در بخش هاي مختلف كشور،فساد و فقدان پايگاه اجتماعي و مردمي،وابستگي و عقب ماندگي کشور،و سياست هاي اسلام زدايي آن رژيم مي باشد؛دوران حاكميت رضا خان و محمد رضا شاه،علاوه بر حاكميت استبداد و ديكتاتوري،مردم هيچ گونه نقش و جايگاهي در نظام سياسي نداشته و بيگانگان تعيين كننده سرنوشت كشور بودند،مفاسد اخلاقي و اقتصادي دولتمردان در كشور بيداد مي كرد و هرصداي حقيت جو،عدالتخواه و آزاده اي با خشونت تمام ساكت مي شد.

مراجع تقليد و قيام 19 دي؟

در مورد مقاله اهانت آميز روزنامه اطلاعات به ساحت روحانيت وحضرت امام ،ره، در سال۵۶ چه برخوردي از سوي مراجع وعلماي طراز اول با آن صورت گرفت؟

index_11.jpgعلما و مراجع معظم تقليد،پيش از پيروزي انقلاب اسلامي جملگي اعتقاد به ولايت فقيه و لزوم تشكيل حكومت اسلامي تحت زعامت ولايت فقيه داشتند و زماني كه زمينه هاي قيام بر عليه رژيم شاه و تشكيل حكومت اسلامي توسط امام خميني ره فراهم شد آن ها نيز از امام خميني ره حمايت كردند كه اسناد آن امروزه در دسترس مي باشد به عنوان مثال كتاب «نهضت امام خميني» اثر سيد حميد روحاني دهها سند از پشتيباني هاي علما و مراجع معظم تقليد شيعه در بالاترين سطح آن از اين نهضت را منتشر كرده و در شرح حال مراجع معظم تقليد